Monday, July 31, 2017

Saraswati Kavacham सरस्वती कवच


Saraswati Kavacham 
Sarawati Kavacham is in Sanskrit. It is from Devi Bhagwat. This Kavacham is for receiving knowledge, health wealth by the blessings of Goddess Saraswati.
सरस्वती कवच
कवचस्यास्य विप्रेन्द्र ऋषिरेव प्रजापतिः ।
स्वयं छन्दश्र्च बृहती देवता शारदाम्बिका ॥ १ ॥
१) या कवचाचे ऋषि स्वतः प्रजापति आहेत. याचा छंद बृहती आहे. देवता शारदाम्बिका आहे. 
सर्वतत्वपरिज्ञानसर्वार्थ साधनेषु च ।
कवितासु च सर्वासु विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ २ ॥
२) सर्व तत्वांचे संपूर्ण ज्ञान, सर्व अर्थची साधनें आणि कविता शक्ति यांच्या प्राप्ती करतां याचा विनियोग सांगितला आहे. 
ॐ श्रीं हृीं सरस्वत्यै स्वाहा शिरो मे पातु सर्वतः ।
ॐ श्रीं वाग्देवतायै स्वाहा भालं मे सर्वदाऽवतु ॥ ३ ॥
३) ॐ श्रीं हृीं सरस्वत्यै स्वाहा माझ्या डोक्याचे सर्व बाजूंनी रक्षण करो. ॐ श्रीं वाग्देवतायै स्वाहा माझ्या कपाळाचे सर्वदा रक्षण करो. 
ॐ र्‍हीं सरस्वत्यै स्वाहेति श्रोत्रे पातु निरन्तरम् ।
ॐ श्रीं र्‍हीं भगवत्यै स्वाहा नेत्रयुग्मं सदाऽवतु ॥ ४ ॥
४) ॐ हृीं सरस्वत्यै स्वाहा माझ्या कानांचे रक्षण करो. ॐ श्रीं हृीं भगवत्यै स्वाहा माझ्या दोन्ही डोळ्यांचे रक्षण करो. 
ॐ एैं र्‍हीं वाग्वादिन्यै स्वाहा नासां मे सर्वदाऽवतु ।
ॐ र्‍हीं विद्याधिष्ठातृदेव्यै स्वाहा ओष्ठं सदाऽवतु ॥ ५ ॥ 
५) ॐ एैं हृीं वाग्वादिन्यै स्वाहा माझ्या नाकाचे नेहमी रक्षण करो. ॐ हृीं विद्याधिष्ठातृदेव्यै स्वाहा माझ्या ओठांचे नेहमी रक्षण करो. 
ॐ श्रीं र्‍हीं ब्राह्नण्यै स्वाहेति दन्तपंक्तिं सदाऽवतु ।
ॐ ऐमित्येकाक्षरो मन्त्रो मम कण्ठं सदाऽवतु ॥ ६ ॥
६) ॐ श्रीं ब्राह्मण्यै स्वाहा माझ्या दातांचे रक्षण करो. ॐ ऐं हा मंत्र माझ्या कंठाचे नेहमी रक्षण करो. 
ॐ श्री र्‍हीं पातु मे ग्रीवां स्कन्धौ मे ॐ श्रीं सदाऽवतु ।
ॐ विद्याधिष्ठातृदेव्यै स्वाहा वक्षः सदाऽवतु ॥ ७ ॥
७) ॐ श्रीं हृीं माझ्या मानेचे नेहमी रक्षण करो. ॐ श्रीं माझ्या खांद्यांचे नेहमी रक्षण करो. ॐ विद्याधिष्ठातृदेव्यै स्वाहा माझ्या वक्षांचे नेहमी रक्षण करो.   
ॐ र्‍हीं विद्यास्वरुपायै स्वाहा मे पातु नाभिकाम् ।
ॐ र्‍हीं क्लीं वाण्यै स्वाहेति मम हस्तौ सदाऽवतु ॥ ८ ॥
८) ॐ हृीं विद्यास्वरुपायै स्वाहा माझ्या नाभीचे नेहमी रक्षण करो. ॐ हृीं क्लीं वाण्यै स्वाहा माझ्या दोन्ही हातांचे रक्षण करो.  
ॐ सर्ववर्णात्मिकायै स्वाहा पादयुग्मं सदाऽवतु । 
ॐ वाग्धिष्ठातृदेव्यै स्वाहा सर्वं सदाऽवतु ॥ ९ ॥
९) ॐ सर्ववर्णात्मिकायै स्वाहा माझ्या दोन्ही पायांचे नेहमी रक्षण करो. ॐ वाग्धिष्ठतृदेव्यै स्वाहा माझ्या सर्वांगाचे नेहमी रक्षण करो.  
ॐ सर्वकंठवासिन्यै स्वाहा प्राच्यां सदाऽवतु ।
ॐ सर्वजिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहाऽग्निदिशिं रक्षतु सर्वदा ॥ १० ॥
१०) ॐ सर्वकंठवासिन्यै स्वाहा माझे पूर्वेकडून रक्षण करो. ॐ सर्वजिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा माझे आग्नेय दिशेकडून रक्षण करो. 
ॐ ऐं र्‍हीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा ।
सततं मन्त्रराजोऽयं दक्षिणे मां सदाऽवतु ॥ ११ ॥
११) ॐ ऐं हृीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा हा मंत्रराज माझे दक्षिणेला रक्षण करो. 
ॐ ऐं र्‍हीं श्रीं त्र्यक्षरो मन्त्रो नैर्ऋत्यां सर्वदाऽवतु ।
ॐ ऐं जिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा मां वारुणेऽवतु ॥ १२ ॥
१२) ॐ ऐं हृीं श्रीं हा तीन अक्षरी मंत्र माझे नैर्ऋत्येला रक्षण करो. ॐ ऐं जिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा माझे पश्र्चिमेला रक्षण करो.
ॐ सर्वाम्बिकायै स्वाहा वायव्ये मां सदाऽवतु ।
ॐ ऐ श्रीं क्लीं गद्यवासिन्यै स्वाहा मामुत्तरेऽवतु ॥ १३ ॥
१३) ॐ सर्वाम्बिकायै स्वाहा माझे वायव्येला रक्षण करो. ॐ ऐं श्रीं क्लीं गद्यवासिन्यै स्वाहा माझे उत्तरेला रक्षण करो
ॐ ऐं सर्वशास्त्रवासिन्यै स्वाहेशान्यां सदाऽवतु ।
ॐ र्‍हीं सर्वपूजितायै स्वाहा चोर्ध्वं सदाऽवतु ॥ १४ ॥
१४) ॐ ऐं सर्वशास्त्रवासिन्यै स्वाहा माझे ईशान्येला रक्षण करो. ॐ हृीं सर्व पूजितायै स्वाहा माझे उर्ध्वेकडून नेहमी रक्षण करो.   
ॐ र्‍हीं पुस्तकवासिन्यै स्वाहाऽधो मां सदाऽवतु ।
ॐ ग्रन्थबीजम्स्वरुपायै स्वाहा मां सर्वतोऽवतु ॥ १५ ॥
१५) ॐ हृीं पुस्तकवासिन्यै स्वाहा माझे अध (खालची दिशा) दिशेला नेहमी  रक्षण करो. ॐ ग्रंथबीज स्वरुपायै स्वाहा माझे नेहमी सगळीकडे रक्षण करो. 
इति ते कथितं विप्र ब्रह्ममन्त्रौघविग्रहम् ।
इदं विश्रजयं नाम कवचं ब्रह्मरुपकम् ॥ १६ ॥
१६) हे विप्रा, मी तुला हे विश्र्वजय नावाचे कवच सर्व विग्रहासह सांगितले. 
फलप्राप्ती
या कवचाच्या पठणाने सरस्वतीच्या कृपेने भक्ताच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात. शुचिर्भूत होऊन प्रथम गणपति पूजन नंतर सरस्वतीची पूजा व ध्यान करावे. नंतर "श्रीं हृीं सरस्वत्यै स्वाहा " ह्या मंत्राचा १०८ वेळा जप करुन कवच पठनास आरंभ करावा.  
Saraswati Kavacham
सरस्वती कवच


Custom Search
Post a Comment