Monday, May 30, 2011

Shri Dattateya VajraKavacha Stotram 2 Of 4

Shri Dattateya VajraKavacha Stotram
This VajraKavacha Stotram is in Sanskrit. This is told to Goddess Parvati by God Shiva for the benefit of the people/devotees of God Dattatreya. I am uploading this Dattateya VajraKavacha Stotram in four parts as it is very long. However every part is important. Hence the devotee of God Dattatreya has to listen and recite all four parts to receive all the benefits described in the last i.e. 4th part (Falashruti).
Part 2
Dhyaanam

Dhyaanam i.e. How God Dattatreya looks. Please remember that this Dhyaanam is told by God Dattatreya himself to Dalaadana Muni. Hence it is also important to recite or hear this 2nd part with concentration, devotion and faith in mind.
God Dattatreya is sat, chit and anand rupi (filled with sat, chit and anand). He knows everything and he is head among all the renowned yogis. He takes is bath in the holy water of Bhagirathi (Ganga) river in holy city of Kashi (Banaras). In Kolhapur he performs Sandhya and Japa. In Mahur he accepts Bhiksha (food). He takes rest on hills of Sanhyadri.
His color is blue. His body is like Moon. He is lustrous. His hairs are soft and smooth. His eyes are filled with kindness and are white, pupils are blue. His smile is very attractive. He is always found engaged in spreading knowledge and removing the difficulties, sorrow and all sorts of hurdles from the life of his devotees. This is the description of God Dattatreya in short. Rest can be seen in this video and at the time of reciting this kavacha can be visualized by the devotee himself.
At the end of this Part 2, the devotee is being asked to perform pooja of shri God Dattatreya and then recite the Mantra “Om Dram” hundred and eight times (108).
श्री दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्रम् चा भाग २
अथ ध्यानं II
जगदंकुरकंदाय सच्चिदानंदमूर्तये I
दत्तात्रेयाय योगींद्रचन्द्राय परमात्मने II १ II
अथ ध्यानं II
१) श्री दत्तात्रेय हे जगदरुपी अंकुराचे किंवा वृक्षाचे कंद अर्थात् मूळ आहेत. ते सत् , चित् व आनंदरुपी आहेत. ते योगीश्रेष्टान् मध्ये चंद्रासारखे शीतल प्रकाशदायी आहेत. ते आत्मस्वरूपी आहेत. त्यांना मी नमस्कार करतो.
कदा योगी कदा भोगी कदा नग्नः पिशाचवत् I
दत्तात्रेयो हरिः साक्षाद्भुक्तीमुक्तीप्रदायकः II २ II
२) श्री दत्तात्रेय हे एखाद्या वेळी योगी, एखाद्या वेळी भोगी, एखाद्या वेळी दिगंबर, तर एखाद्या वेळी पिशाच्चाप्रमाणे भासतात. हे श्री दत्तात्रेय साक्षात् हरि म्हणजे भक्तांचे दु;ख हरण करणारे श्री विष्णुच आहेत. हे भुक्ती व मुक्ती देणारे आहेत.
वाराणसीपुरस्नायी कोल्हापुरजपादरः I
माहुरीपुरभिक्षाशी सह्यशायी दिगंबरः II ३ II
इंद्रनीलसामाकारःचंद्रकांतीसमद्दुतिः I
वैडूर्यसदृशस्फूर्तिःचलत्किंचिज्जटाधरः II ४ II
३-४) श्री दत्तात्रेय काशी क्षेत्रांतील भागीरथी नदींत स्नान करतात. कोल्हापुरांत संध्याजपादि करतात. माहुरक्षेत्रांत भिक्षा मागून भूक शांत करतात व संह्याद्री पर्वतावर विश्रांती घेतात. त्यांचा वर्ण इंद्रनील मण्याप्रमाणे आहे. त्यांची अंगकांती चंद्राप्रमाणे शीतल व मोहक आहे. त्यांचे तेज वैडूर्यरत्नाप्रमाणे सर्वत्र पसरणारे आहे. त्यांचा जटाभार किंचित सैलसर, चंचल व हलणारा आहे.
स्निग्धधावल्ययुक्ताक्षोSत्यंतनील कनीनिकः I
भ्रूवक्षःश्मश्रुनीलांकः शशांकसदृशाननः II ५ II
हासनिर्जितनीहारः कंठनिर्जितकंबुकः I
मांसलांसो दीर्घबाहुः पाणिर्निर्जितपल्लवाः II ६ II
५-६) त्यांचे डोळे शुभ्र व स्नेहाळ आहेत व त्यांतील बाहुल्या निळ्या आहेत. त्यांच्या भिवया, छाती, दाढी व मिश्यांचे केस किंचित् निळसर आहेत. तर मुख चंद्राप्रमाणे आकर्षक आहे. त्यांच्या हास्याने कमळांना जिंकले आहे. त्यांचे खांदे पुष्ट व भरीव आहेत. हात गुडघ्यापर्यंत लांब आहेत. करतळ हे पल्लवाहून कोवळे किंवा नाजूक आहेत.
विशालपीनवक्षाश्यच ताम्रपाणिर्दलोदरः I
पृथुलश्रोणिललितो विशालजघनस्थलः II ७ II
रंभास्तंभोपमानोरुर्जानुपूर्वैकजंघकः I
गूढगुल्फः कूर्मपृष्टो लसत्पादोपरिस्थलः II ८ II
रक्तारविंदसदृशरमणीयपदाधरः I
चर्माम्बरधरो योगी स्मर्तृगामी क्षणे क्षणे II ९ II
७ ते ९) श्री दत्तात्रेयांची छाती रुंद व पुष्ट आहे. तळहात तांबूस आहेत. त्यांचा उदरभाग पाकळीप्रमाणे पातळ आहे. त्यांचा कटिभाग रुंद व सुंदर आहे. जंघा भरीव व मोठ्या आहेत. त्यांच्या मांड्या केळीच्या बुंध्याप्रमाणे गोल व वर्तुळाकार आहेत. त्यांचे गुढघे व पोटऱ्या स्पष्ट दिसतात. मात्र त्यांचे घोटे मांसल असल्याने स्पष्ट दिसत नाहीत. त्यांची पाठ कासवाच्या पाठीसारखी थोडी फुगीर आहे. त्यांचे तळपाय व ओठ तांबड्या कमलाप्रमाणे लाल आहेत. ते हरीण-व्याघ्रादी प्राण्यांची कातडी वस्त्राप्रमाणे वापरतात. ते योगनाथ अर्थात योगीश्रेष्ट आहेत. ते त्यांची आठवण केल्यावर लगेच धावून येतात. 
ज्ञानोपदेशनिरतो विपद्धरणदीक्षितः I
सिद्धासनसमासीन ऋजुकायो हसन्मुखः II १० II
१०) श्री दत्तात्रेय ज्ञानोपदेश देण्यांत रमलेले, भक्तांची संकटे हरणं करण्याची दीक्षा घेतलेले, सिद्धासनांत सदा बसणारे, देह सरळ ठेवणारे, मंद हास्य करणारे व हसऱ्या चेहऱ्याचे असे आहेत.
वामहस्तेन वरदो दक्षिणेनाभयंकरः I
बालोन्मत्तपिशाचीभिः क्वचिद्दुक्तः परीक्षितः II ११ II
त्यागी भोगी महायोगी नित्यानंदो निरंजनः I
सर्वरुपी सर्वदाता सर्वगः सर्वकामदः II १२ II
११-१२) श्री दत्तात्रेय डाव्या हाताने वर देतात. उजव्या हाताने अभय देतात. श्री दत्तात्रेयांसारख्या महापुरुषांच्या भोवती लहान मुले, उनाड-उन्मत्त मुले व पिशाचवृत्तीची माणसे किंवा भुते क्वचित् प्रसंगी वेढा देवून असतात. श्री दत्तात्रेयांची दृष्टी चौकस, सावध व परीक्षा करणारी असते. श्री दत्तत्रेया हे विरक्त ( त्यागी ) आहेत. भोगासक्तही आहेत आणि महान योगीही आहेत. ते सदैव आत्मानंदांत असतात. ते निर्लेप म्हणजे दोषरहित आहेत. ते सर्व स्वरूपी, सर्व देणारे, सर्वत्र गमनशील व भक्तांची सर्व इच्छा पूर्ण करणारे आहेत.
भस्मोद्धूलितसर्वांगो महापातकनाशनः I
भुक्तिप्रदो मुक्तिदाता जीवन्मुक्तो न संशयः II १३ II
१३) श्री दत्तात्रेय हे सर्व शरीराला नेहमी भस्म लावतात. ते मोठमोठ्या पातकांचा नाश करतात. भोगेच्छूना भोग देतात व मुमुक्षूंना मोक्ष देऊन मुक्त करतात. ते स्वतः जीवनमुक्त आहेत ह्यांत काही संशय नाही.
एवं ध्यात्वाSनन्यचित्तो मद्वज्रकवचं पठेत् I
मामेव पश्यन्सर्वत्र स मया सह संचरेत् II १४ II
१४) माझे ( श्री दत्तात्रेयांचे ) हे रूप ध्यानात आणून हे वज्रकवच पठण करावे व मला अर्थात श्री दत्तात्रेयांना सर्वत्र पाहावे व मला मनांत ठेवून सर्वत्र खुशाल फिरावे.
दिगंबरं भस्मसुगंधलेपनं I
चक्रं त्रिशूलं गरुडम् गदायुधं I
पद्मासनं योगिमुनीन्द्र वंदितं i
दत्तेति नामस्मरेण नित्यं II १५ II
१५) पूर्वादि दिशा हे ज्यांचे वस्त्र आहे म्हणजे जे दिगंबर आहेत, ज्यांच्या देहावर सुगंधी भस्माचा लेप आहे, ज्यांच्या हातात चक्र, त्रिशूल व गदा आहे, ज्यांच्या जवळ गरुड आहे, जे नेहमी पद्मासनांत बसतात, किंवा ज्यांचे आसन कमळाचे आहे आणि योगिवर्य व मुनिवर्य ज्यांना नेहमी वंदन करतात अशा श्री दत्तात्रेयांचे नामस्मरण करीत नित्य असावे.
अथ पंचोपचारैः संपूज्य,
ओम द्रां इति १०८ वारं जपेत् I
यानंतर पंचोपचारांनी गंध, अक्षदा, फुले, धूप व नैवेद्यांनी श्री दत्तात्रेयांचे पूजन करून ओम द्रां असा १०८ वेळा जप करावा.
Shri Dattateya VajraKavacha Stotram 2 Of 4
Custom Search

No comments: