Saturday, August 15, 2009

Shani Kavacham शनीकवच

II शनि कवचं II 
अथ श्री शनिकवचम् 
अस्य श्री शनैश्चरकवचस्तोत्रमंत्रस्य कश्यप ऋषिः II 
अनुष्टुप् छन्दः II शनैश्चरो देवता II शीं शक्तिः II 
शूं कीलकम् II शनैश्चरप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः II 
निलांबरो नीलवपुः किरीटी गृध्रस्थितस्त्रासकरो धनुष्मान् II 
चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः II १ II 
ब्रह्मोवाच II 
 श्रुणूध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् I 
कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम् II २ II 
कवचं देवतावासं वज्रपंजरसंज्ञकम् I 
शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् II ३ II 
ॐ श्रीशनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनंदनः I 
नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णौ यमानुजः II ४ II 
नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा I 
स्निग्धकंठःश्च मे कंठं भुजौ पातु महाभुजः II ५ II 
स्कंधौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रदः I 
वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितत्सथा II ६ II 
नाभिं ग्रहपतिः पातु मंदः पातु कटिं तथा I 
ऊरू ममांतकः पातु यमो जानुयुगं तथा II ७ II 
पादौ मंदगतिः पातु सर्वांगं पातु पिप्पलः I 
अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनंदनः II ८ II 
इत्येतत्कवचं दिव्यं पठेत्सूर्यसुतस्य यः I 
न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः II ९ II 
व्ययजन्मद्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोSपि वा I 
कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः II १० II 
अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे I 
कवचं पठतो नित्यं न पीडा जायते क्वचित् II ११ II 
इत्येतत्कवचं दिव्यं सौरेर्यनिर्मितं पुरा I 
द्वादशाष्टमजन्मस्थदोषान्नाशायते सदा I 
जन्मलग्नास्थितान्दोषान्सर्वान्नाशयते प्रभुः II १२ II 
 II इति श्रीब्रह्मांडपुराणे ब्रह्म-नारदसंवादे शनैश्चरकवचं संपूर्णं II 
शनिकवचमचा मराठी अर्थः 
शनी कवच हे संस्कृत मध्ये असून ते ब्रह्मांड पुराणांतील ब्रह्मदेव नारद यांच्या संवादामुळे आलेले आहे. या कवचाचे कश्यप हे ऋषी आहेत. अनुष्टुप हा छन्द आहे. शनैश्चर ही देवता आहे. शूं ही शक्ति आणि शीं हे कीलक आहे. शनैश्चर देवतेची कृपा व्हावी म्हणून हे कवच म्हंटले जात आहे. 
१) त्याचे शरीर निळ्या रंगाचे आहे. त्याने निळ्या रंगाचे कपडे घातले आहेत. तो नेहमी आनंदी आहे. पैशाचे लोभी असलेल्या लोकांच्या मनांत भय निर्माण करण्याची इच्छा असलेल्या, शांत व गंभीर शानिदेवाने मला आशीर्वाद द्यावा. 
२) ब्रह्मदेव सर्व ऋषींना म्हणाले, हे ऋषींनो हे सूर्याने निर्मिलेले, अति पवित्र, आध्यात्मिक, महान व अति उत्तम असे शनीकवच आहे. आणि ते शनीमुळे निर्माण होणार्या सर्व त्रासांपासून मुक्तता करते. 
३) हे कवच स्वतः शनिदेवाचे आवडते आहे. व या कवचांत ते वास करतात.वज्रासारखे अभेद्य असे हे कवच आहे. 
४) ओम असा उच्चार करून मी शनिदेवाना नमस्कार करतो. सूर्यपुत्राने माझ्या कपाळाचे रक्षण करावे. छायात्मजाने माझ्या डोळ्यांचे रक्षण करावे. यमानुजाने माझ्या कानांचे रक्षण करावे. 
५) वैवस्वताने माझ्या नाकाचे, भास्कराने माझ्या मुखाचे, स्निग्धगंधाने माझ्या कंठाचे तर महाभुजाने माझ्या बाहुंचे रक्षण करावे. 
६) शनीने माझ्या खांद्यांचे तर शुभप्रदाने माझ्या हातांचे, यमभ्रात्याने माझ्या छातीचे व असिताने माझ्या कुक्षीचे रक्षण करावे. 
 ७) ग्रहपतिने माझ्या नाभीचे, मंदाने माझ्या कंबरेचे, अंतकाने माझ्या वक्षःस्थळाचे तर यमाने माझ्या गुडघ्यांचे रक्षण करावे. 
८) मंदगतीने माझ्या पावलांचे, पिप्पलादाने माझ्या शरीराच्या सर्व भागांचे, तर शरीर मध्याचे व गुप्तांगाचे सूर्यनंदनाने रक्षण करावे. 
९) जो कोणी सूर्यपुत्राच्या या पवित्र कवचाचे पठण करेल त्याची शनीपासून होणार्या त्रासांतून मुक्तता होते. 
१०) जरा एख्याद्याच्या जन्मपत्रिकेंत शनी १२व्या घरांत (व्ययांत) असेल, पहिल्या घरांत (लग्नांत), दुसर्या घरांत (धनांत), आठव्या घरांत (मृत्यु) किंवा सप्तमांत असेल तरीसुद्धा हे कवच रोज म्हंटले तर शुभफळेच देईल. 
११) पत्रिकेंत अष्टम स्थान, व्यय स्थान, प्रथम स्थान व द्वितीय स्थान ही शानिसाठी अशुभच आहेत. परंतु ज्याच्या पत्रिकेंत वरील स्थानी शनी असूनही त्याने या कवचाचा पाठ रोज केल्यास शनीच्या अशुभ फलांचा अनुभव न येता उलट शुभ फलेच अनुभवास येतात. 
१२) हे शनी कवच अतिशय पवित्र, आध्यात्मिक व प्राचीन आहे. जन्मवेळी शनी पत्रिकेंत त्याच्या अशुभ स्थानांत म्हणजे १२व्या, ८व्या किंवा १ल्या स्थानांत असला तरी हे कवच जन्मस्थ दोषांपासून मुक्त करते. 
अशा रीतीने हे ब्रह्मांड पुराणांतील ब्रह्मदेव व नारद ऋषींनी चर्चिलेले शनी कवच पुरे झाले.
जन्मपत्रिकेंत शनी वक्री-स्तंभी असेल, मंगल-रवी-हर्षल-राहू-केतू यांपैकी एकाबरोबर किंवा जास्त ग्रहांबरोबर असेल, किंवा त्यांनी दृष्ट असेल, मंगल-रविच्या राशींत असेल अगर अशुभ स्थानी असेल, तर वैवाहिकसौख्य, संततीसौख्य, पितृसौख्य, नोकरी-धंद्यांत बरकत किंवा सर्व प्रकारचे ऐहिक सौख्य मनासारखे मिळण्याची शक्यता कमी असते. असे होऊ नये म्हणून हे शनीकवच रोज म्हणावे.
Shani Kavacham

Shani Kavacham is in Sanskrit. It is from Brahmananda Purana.
Kashyapa is the rushi, Anushtup is chanda, Shanaishchara is Devata, shiim is shaktii, shooma is kiilakam and it is recited for Shanaishchara devata.
1 He has worn blue clothes, his body is also blue and he has a crown on his head shining in blue rays. He is desirous of causing fear to those who are after money. He has four hands, he is son of Surya and he is always happy. He who is calm and quiet is requested for blessing to me.
2 Brahma said. O! All rushies listen, originated from Surya, a very auspicious kavacha of shani which makes us free from all type of troubles from shani.
3 This kavacha is loved by shani himself and this kavacha is the place where shani devata likes to live. It gives us all type of happiness i.e. wealth, health and anything we desire and makes us/our body very strong like a weapon called vajra.
4 Om I bow to shanaichara. Let my forehead be protected by suryanandana (son of surya). Let my eyes be protected by Chayatmaja (born from shadow). Let my ears be protected by Yamanuja (younger brother of God Yama).
5 Let my nose be protected by Vaivaswata. Let my mouth be protected by Bhaskara, Let my throat be protected by SnigdhaKantha. Let my arms be protected by Mahabhuja.
6 Let my shoulders be protected by Shani and my hands be protected by Shubhaprada. Let my breast be protected by Yamabhrata. Let my kukshi be protected by Asita (who is unbounded).
7 Let my navel be protected by Grahapati. Let my loins be protected by Manda. Let my breast be protected by Antaka. Let my knees be protected by Yama.
8 Let my feet be protected by Mandagati. Let all other parts of my body be protected by Pipala. Let my middle part of the body, Private parts of the body be protected by Suryanandana.
9 Whosoever recites this auspicious kavacham of son of Surya (Shani Kavacham), will be free from any troubles by Shani.
10 Even if in any horoscope if Shani happens to be in Twelfth house, First house, Second house or eighth house or in Seventh house will give good results on reciting this Kavacham every day. (Otherwise in the above described houses Shani becomes unfavorable and bad results are seen.)
11 Eighth house, Twelfth house, First house, Second house
are considered very bad houses for Shani and very bad results are seen, observed and experienced. However anybody having Shani in the above houses in his horoscope if recited this Shani Kavacham daily becomes free from all troubles.
12 This is a very auspicious and spiritual Shani Kavacham is very ancient (old) creation. This removes all the bad effects of Shani when it occupies 12th, 8th or 1st house in the horoscope at the birth time which are evil houses for Shani.
Prabhu Shani always destroys all evil effects arising from the time of birth.
Here completes this Shani Kavacham which is from Brahmananda Purana and discussed By God Brahama with Narada Rushi.
Shani when not favorable in our horoscope then we may receive troubles by Shani. When Shani is in aspect of/or with Mangal, Sun, Rahu, Ketu or Harshal in the horoscope; or if Shani is in Mesha, Vrischika, or Sinha rashies in the horoscope; or if Shani is in 12th, 2nd, 7th, 1st, 8th, or 12th house in the horoscope at the time of birth then Shani is unable to produce good results and unsatisfied married life, No Santati Soukhya, No success in the life such type of bad results are seen. These bad results can be predicated and different for each individual horoscope. Hence this Kavacham is to be recited daily three times to be free from all such troubles. Please recite with Faith, Devotion and Concentration so that this Shani Kavacham will be more effective. Hanuman devotion (Upasana) is also good for Shani’s unfavorable position.
The English script is available on my blog
Astrology
Venus in Sagittarius and in First House: Men & Women are found beautiful & handsome. There face is found very sweet and attractive. They attract other towards them.


Thought for the Day
Prayer is the most powerful form of energy one can generate.
Dr. Alexis Carrel.


Success
Learn to relax at your work.
Shani Kavacham
Shani KavachamCustom Search

1 comment:

deepak said...

I found this site very informative. I am thankful to the author for explaining each stanza in Marathi so that those who do read this stotra may find it very meaningful.