Monday, February 16, 2015

Lingashtaka Stotram लिंगाष्टक स्तोत्रम्


Lingashtaka Stotram 
Lingashtaka Stotram is in Sanskrit. It is a very pious stotra of God Shiva. We are celebrating Mahashivratri on 17th Feb. 2015. Hence for God Shiva devotees for others also this stotra is uploaded.
लिंगाष्टक स्तोत्रम्
ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिंगं निर्मलभासितशोभितलिंगम् ।
जन्मजदुःखविनाशकलिंगं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम् ॥ १ ॥
देवमुनिप्रवरार्चितलिंगं कामदहं करुणाकरलिंगम् ।
रावणदर्पविनाशनलिंगं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम् ॥ २ ॥
सर्वसुगंधिसुलेपितलिंगं बुद्धिविवर्धनकारणलिंगम् ।
सिद्धसुरासुरवंदितलिंगं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम् ॥ ३ ॥
कनकमहामणिभूषितलिंगं फणिपतिवेष्टितशोभितलिंगम् ।
दक्षसुयज्ञविनाशनलिंगं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम् ॥ ४ ॥
कुंकुमचंदनलेपितलिंगं पंकजहारसुशोभितलिंगम् ।
संचितपापविनाशनलिंगं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम् ॥ ५ ॥
देवगणार्चितसेवितलिंगं भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम् ।
दिनकरकोटिप्रभाकरलिंगं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम् ॥ ६ ॥
अष्टदलोपरिवेष्टितलिंगं सर्वसमुद्भवकारणलिंगम् ।
अष्टदरिद्रविनाशितलिंगं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम् ॥ ७ ॥
सुरगुरुसुरवरपूजितलिंगं सुरवरपुष्पसदार्चितलिंगम् ।
परात्परं परमात्मकलिंगं तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम् ॥ ८ ॥
लिंगाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ ।
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते  ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीलिंगाष्टकस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Lingashtaka Stotram 
लिंगाष्टक स्तोत्रम्


Custom Search

Thursday, February 12, 2015

Dirghayushya Sukta दीर्घायुष्य-सूक्त


Dirghayushya Sukta 
Dirghayushya Sukta is in Sanskrit. It is from Atharvved; Paipalad branch. Pippalad is the Rushi. He has requested God Brahma, God Indra, God Aaditya, God Vaayu, God Soma, Pruthvi Devi, Rushies, Gandharvas, Apsaras and many more to bless him with long life and Dhana. This is a very powerful Sukta which gives all living beings a long life.
दीर्घायुष्य-सूक्त
सं मा सिञ्चन्तु मरुतः सं पूषा सं बृहस्पतिः ।
सं मायमग्निः सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च ।
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ १ ॥
सं मा सिञ्चन्त्वादित्याः सं मा सिञ्चन्त्वग्नयः ।
इन्द्रः समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च ।
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ २ ॥
सं मा सिञ्वन्त्वरुषः समर्का ऋषयश्र्च ये ।
पूषा समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च ।
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ३ ॥
सं मा सिञ्चतु गन्धर्वाप्सरसः सं मा सिञ्चन्तु देवताः ।
भगः समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च ।
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ४ ॥
सं मा सिञ्चतु पृथिवी सं मा सिञ्चन्तु या दिवः । 
अन्तरिक्ष समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च ।
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ५ ॥
सं मा सिञ्चन्तु प्रदिशः सं मा सिञ्चन्तु या दिशः ।
आशाः समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च ।
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ६ ॥
सं मा सिञ्चन्तु कृषयः सं मा सिञ्चन्त्वोषधीः ।
सोमः समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च ।
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ७ ॥
सं मा सिञ्चन्तु नद्यः सं मा सिञ्चन्तु सिन्धवः ।
समुद्रः समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च ।
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ८ ॥
सं मा सिञ्चन्त्वापः सं मा सिञ्चन्तु कृषयः ।
सत्यं समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च ।

दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ ९ ॥
दीर्घायुष्य-सूक्त मराठी अर्थ
अथर्ववेदिय पैपलाद शाखेचे हे दीर्घायुष्य-सूक्त प्राणोमात्रांसाठी समान रुपाने दीर्घायु देणारे आहे. या मध्यें ऋषि पिप्पलाद यांनी देव, ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, मरुद्गण, पूषा, बृहस्पति, अग्नि, सोम, सूर्य, इन्द्र, दिशा उपदिशा स्वर्ग, पाताळ, पृथ्वी, औषधि, नदी, समुद्र आदि सर्वांकडून आपल्याला दीर्घ आयुष्य मिळावे अशी इच्छा व्यक्त केली आहे.  
१) मरुद्गण, पूषा, बृहस्पति तसेच हा अग्नि माझे
प्रजा व धन यानें सिंचन करोत आणि मला दिर्घ
आयुष्य प्रदान करोत.
२) आदित्य, अग्नि व इन्द्र आम्हां सर्वांचे
प्रजा व धन यानें सिंचन करोत आणि मला दिर्घ
आयुष्य प्रदान करोत.
३) अग्निच्या ज्वाळा, प्राण, ऋषिगण आणि पूषा
आम्हां सर्वांचे प्रजा व धन यानें सिंचन करोत आणि 
मला दिर्घआयुष्य प्रदान करोत. 
४) गंधर्व तसेच अप्सरा, देवता अणि भग आम्हां सर्वांचे
प्रजा व धन यानें सिंचन करोत आणि मला दिर्घ
आयुष्य प्रदान करोत.
५) पृथ्वी, द्दुलोक आणि अन्तरिक्ष आम्हां सर्वांचे
प्रजा व धन यानें सिंचन करोत आणि मला दिर्घ
आयुष्य प्रदान करोत.
६) दिशा-प्रदिशा तसेच वरिल व खालिल प्रदेश
(स्वर्ग व पाताळ) आम्हां सर्वांचे प्रजा व धन 
यानें सिंचन करोत आणि मला दिर्घ आयुष्य प्रदान करोत.
७) शेतांत तयार झालेले धान्य, औषधि आणि सोम 
आम्हां सर्वांचे प्रजा व धन यानें सिंचन करोत आणि मला 
दिर्घ आयुष्य प्रदान करोत.
८) नदी, सिन्दु (नद), आणि समुद्र आम्हां सर्वांचे
प्रजा व धन यानें सिंचन करोत आणि मला दिर्घ
आयुष्य प्रदान करोत. 
९) पाणि, काष्ट औषधि तसेच सत्य आम्हा सर्वांचे
प्रजा व धन यानें सिंचन करोत आणि मला दिर्घ

आयुष्य प्रदान करोत.  
हिंदी अर्थ
१) मरुद्गण, पूषा, बृहस्पति तथा यह अग्नि मुझे प्रजा 
एवं धनसे सींचन करें और मेरा आयु वृद्धिंगत करें ।
२) आदित्य, अग्नि, इन्द्र हम सबको प्रजा और धनसे सिंचन करें
और मेरा आयु वृद्धिंगत करें ।
३) अग्निकी ज्वालाएँ, प्राण, ऋषिगण और पूषा हम सबको प्रजा 
और धनसे सिंचन करें और मेरा आयु वृद्धिंगत करें ।
४) गन्धर्व एवं अप्सराएँ, देवता और भग हम सबको प्रजा और 
धनसे सिंचन करें और मेरा आयु वृद्धिंगत करें । 
५) पृथ्वी, द्दुलोक और अन्तरिक्ष हम सबको प्रजा और धनसे 
सिंचन करें और मेरा आयु वृद्धिंगत करें ।
६) दिशा-प्रदिशाएँ एवं ऊपर-नीचेके प्रदेश हम सबको प्रजा 
और धनसे सिंचन करेंऔर मेरा आयु वृद्धिंगत करें ।
७) कृषिसे उत्पन्न धान्य, औषधियॉ और सोम हम सबको 
प्रजा और धनसे सिंचन करेंऔर मेरा आयु वृद्धिंगत करें । 
८) नदी, सिन्धु ( नद ) और समुद्र हम सबको प्रजा और धनसे 
सिंचन करें और मेरा आयु वृद्धिंगत करें ।
९) जल, कृष्ट औषधियाँ तथा सत्य हम सबको प्रजा और 

धनसे सिंचन करें और मेरा आयु वृद्धिंगत करें ।

Dirghayushya Sukta 
दीर्घायुष्य-सूक्त


Custom Search

Saturday, February 7, 2015

Shukra Ashtottar ShatNamavalihi शुक्रअष्टोत्तर शतनामावलीः


Shukra Ashtottar ShatNamavalihi 
Shukra Ashtottar ShatNamavalihi is in Sanskrit. These are 108 names of Bhagwan Shukra (Venus).
शुक्रअष्टोत्तर शतनामावलीः
१) ॐ शुक्राय नमः २) ॐ शुचये नमः ३) ॐ शुभगुणाय नमः
४) ॐ शुभदाय नमः ५) ॐ शुभलक्षणाय नमः ६) ॐ शोभनाक्षाय नमः 
७) ॐ शुभ्रवाहाय नमः ८) ॐ शुद्ध स्फटिक भास्वराय नमः ९) ॐ दीनार्ति हरकाय 

नमः १०) ॐ दैत्य गुरवे नमः ११) ॐ देवाभि वंदिताय नमः १२) ॐ काव्य 

आसक्ताय नमः १३) ॐ कामपालाय नमः १४) ॐ कवये नमः १५) ॐ कल्याण 

दायकाय नमः १६) ॐ भद्रमूर्तये नमः १७) ॐ भद्रगुणाय नमः १८) ॐ भार्गवाय 

नमः १९) ॐ भक्तपालनाय नमः २०) ॐ भोगदाय नमः २१) ॐ भुवनाध्यक्षाय नमः 
२२) ॐ भुक्ति मुक्ति फल प्रदाय नमः २३) ॐ चारुशीलाय नमः २४) ॐ चारुरुपाय 

नमः २५) ॐ चारुचन्द्र निभाननाय नमः २६) ॐ निधये नमः २७) ॐ निखिल 

शास्त्रज्ञाय नमः २८) ॐ नीतिविद्या धुरंधराय नमः २९) ॐ सर्वलक्षण संपन्नाय 

नमः ३०) ॐ सर्व अपद्रुण वर्जिताय नमः ३१) ॐ समानाधिक निर्मुक्ताय नमः ३२) 

ॐ सकलागम पारगाय नमः ३३) ॐ भृगवे नमः ३४) ॐ भोगकराय नमः ३५) ॐ 

भूमिसुरपालन तत्पराय नमः ३६) ॐ मनस्विने नमः ३७) ॐ मानदाय नमः ३८) ॐ 

मान्याय नमः ३९) ॐ मायातीताय नमः ४०) ॐ महायशसे नमः ४१) ॐ 

बलिप्रसन्नाय नमः ४२) ॐ अभयदाय नमः ४३) ॐ बलिने नमः ४४) ॐ 

सत्यपराक्रमाय नमः ४५) ॐ भवपाश परित्यागाय नमः ४६) ॐ बलिबन्ध 

विमोचकाय नमः ४७) ॐ धनाशयाय नमः ४८) ॐ धनाध्यक्ष्याय नमः ४९) ॐ 

कंबुग्रीवाय नमः ५०) ॐ कलाधराय नमः ५१) ॐ कारुण्यरस संपूर्णाय नमः ५२) ॐ 

कल्याण गुण वर्धनाय नमः ५३) ॐ श्र्वेतांबराय नमः ५४) ॐ श्र्वेतवपुषे नमः ५५) 

ॐ चतुर्भुज समन्विताय नमः ५६) ॐ अक्षमालाधराय नमः ५७) ॐ अचिन्त्याय 

नमः ५८) ॐ अक्षीणगुण भासुराय नमः ५९) ॐ नक्षत्रगण संचाराय नमः ६०) ॐ 

नयदाय नमः ६१) ॐ नीतिमार्गदाय नमः ६२) ॐ वर्षप्रदाय नमः ६३) ॐ हृषीकेशाय 

नमः ६४) ॐ क्लेश नाशकराय नमः ६५) ॐ कवये नमः ६६) ॐ चिंतितार्थ प्रदाय 

नमः ६७) ॐ शांत मतये नमः ६८) ॐ चित्त समाधिकृते नमः ६९) ॐ आधिव्याधि 

हराय नमः ७०) ॐ भरिविक्रमाय नमः ७१) ॐ पुण्यदायकाय नमः ७२) ॐ पुराण 

पुरुषाय नमः ७३) ॐ पूज्याय नमः ७४) ॐ पुरुहूतादि सन्नुताय नमः ७५) ॐ 

अजेयाय नमः ७६) ॐ विजितारातये नमः ७७) ॐ विविध आभरणोज्ज्वलाय नमः 
७८) ॐ कुंदपुष्प प्रतीकाशाय नमः ७९) ॐ मंधासाय नमः ८०) ॐ महामतये नमः 

८१) ॐ मुक्ताफल समानाभाय नमः ८२) ॐ मुक्तिदाय नमः ८३) ॐ मुनिसन्नुताय 

नमः ८४) ॐ रत्नसिंहासन आरुढाय नमः ८५) ॐ रथस्थाय नमः ८६) ॐ रजत 

प्रभाय नमः ८७) ॐ सूर्यप्राग्देश संचाराय नमः ८८) ॐ सुरशत्रु सुहृदे नमः ८९) ॐ 

कवये नमः ९०) ॐ तुला वृषभ राशीशाय नमः ९१) ॐ दुर्धराय नमः ९२) ॐ धर्म 

पालकाय नमः ९३) ॐ भाग्यदाय नमः ९४) ॐ भव्य चारित्राय नमः 
९५) ॐ भवपाश विमोचकाय नमः ९६) ॐ गौड देशेश्र्वराय नमः ९७) ॐ गोप्त्रे नमः 

९८) ॐ गुणिने नमः ९९) ॐ गुणविभूषणाय नमः १००) ॐ ज्येष्ठा नक्षत्र संभूताय 

नमः १०१) ॐ ज्येष्ठाय नमः १०२) ॐ श्रेष्ठाय नमः १०३) ॐ शुचि स्मिताय नमः 

१०४) ॐ अपवर्ग प्रदाय नमः १०५) ॐ अनंताय नमः १०६) ॐ संतान फल दायकाय 

नमः १०७) सर्वैश्र्वर्य प्रदाय नमः १०८) ॐ सर्व गीर्वाणगण सन्नुताय नमः 

॥ इति श्री शुक्रअष्टोत्तर शतनामावलीः संपूर्णा ॥ 
  
Shukra Ashtottar ShatNamavalihi 
शुक्रअष्टोत्तर शतनामावलीः


Custom Search

Tuesday, February 3, 2015

DeviMahatmya Adhyay 16 श्रीदेवीमाहात्म्ये अध्याय सोळावा (१६)


DeviMahatmya Adhyay 16 
DeviMahatmya Adhyay 16 is in Marathi. It is a translation of DurgaSaptashi Adhyay 16 which is in Sanskrit. This Adhyay describes Moorthy Rahasya.
श्रीदेवीमाहात्म्ये अध्याय सोळावा (१६)
श्रीगणेशाय नमः ॥ 
श्रीमहाकाल्यादिदेवतात्रयाय नमः ॥ 
श्रीचंडिकायै नमः ॥
जय जय हो विश्र्वजननी । जय जय हो प्रणवरुपिणी जय जय हो दैत्यदलिनी । मूळप्रकृति महामाये ॥ १ ॥
जय जय दशमुखविराजिनी । जय जय अष्टादशभुजाधारिणी ।
जय जय अष्टभुजा कमललोचनी । त्रयरुपात्मिकदेवी ॥ २ ॥
तूं रुपें धरुनि अनेक । दुष्टांसी शासन करिसी देख ।
आणिक निजभक्तांसी रक्षक । होसी नारायणी तूं ॥ ३ ॥
असो पूर्वाध्यायाचे अंतीं । वैकृतिरहस्य वर्णिलें निश्र्चितीं ।
आणि पूजाहोमादिपद्धती । निरुपिली श्रोतियां ॥ ४ ॥
आतां हा कळसाध्याय जाण । येथूनि संपलें निरुपण ।
यांत मूर्तिरहस्य पूर्ण । भक्तजनां निवेदिलें ॥ ५ ॥
मार्कंडेय शिष्यांलागुन । करी देवीचरित्र कथन ।
सूत शौनकासी वर्णन । करिता जाहला तेंचि पै ॥ ६ ॥
मेधा म्हणे सुरथासी । आतां मूर्तिरहस्य परियेसीं ।
पूर्वी निरुपिले तुजसी । अष्टावतार देवीचे ॥ ७ ॥
महाकाली महालक्ष्मी जाण । तिसरी महासरस्वती पूर्ण ।
या तिहीं अवतारांचें ध्यान । आणिक चरित्रें वर्णिलीं ॥ ८ ॥
आतां शेष अवतार सम्यक । नंदा रक्तदंतिका शताक्षी देख ।
भीमादेवी भ्रामरी सुरेख । हेचि पांच जाणावे ॥ ९ ॥
या पांच अवतारांचें पूर्ण । एकादशाध्यायीं निरुपण ।
राया केलें तुजलागुन । आतां स्वरुपें श्रवण करीं ॥ १० ॥
जी कां नंदा भगवती । होईल नंदकन्या निश्र्चितीं ।
जिची यशोदोदरीं उत्पत्ती । नंदा म्हणती जियेसी ॥ ११ ॥
अठ्ठाविसावें युगी जाण । शुंभ निशुंभ दोघेजण । 
पुन्हा होतील उत्पन्न । त्यांचे हनन करील ती ॥ १२ ॥
जिची भक्ति पूजन स्तवन । करितां होऊनि सुप्रसन्न ।
जगत्रयातें वश करुन । क्षणमात्रें देतसे ॥ १३ ॥
सुवर्णासारिखी पीतकांती । उत्तम दिसे जियेची व्यक्ती ।
अत्यंत पिंवळीं वस्त्रे शोभती । कनकासारिखीं जियेचीं ॥ १४ ॥
कनकासारिखा जियेचा वर्ण । तैसीचि जियेचीं भूषणें पूर्ण ।
कमलांकुशपाशाब्जधारण । अलंकृत चतुर्भुजा ॥ १५ ॥ 
इंदिरा कमला लक्ष्मी देख । श्री हीं जियेचीं नामें सम्यक ।
पिंवळ्या कमळाची बैठक । सुवर्णासारिखी जियेची ॥ १६ ॥
असो या प्रकारेंकरुन । सांगितलें नंदेचे ध्यान । 
जियेचें करितां नामस्मरण । जगत्रय वश होय ॥ १७ ॥
आतां रक्तदंतिका जियेचें नाम । चंडिका बोलिजेली उत्तम ।
सांगतों तिचें रुप परम । पापनाशक असे तें ॥ १८ ॥
रक्तासारिखे वसन सुरेख । तैसीचि रक्तवर्णा सम्यक ।
तदुपरी रक्तभूषणें देख । रक्तांगी ती शोभतसे ॥ १९ ॥
रक्तासारिखीं आयुधें जाण । तैसेचि असती जियेचे नयन ।
जियेचे केश रक्तवर्ण । अतिभ्यासुर दिसताती ॥ २० ॥
रक्तासारिखीं नखें सम्यक । रक्तासारिखे दशन देख ।
जिच्या रक्तदाढा सकळिक । रक्तउपचार प्रिय जिला ॥ २१ ॥
पतिव्रता जैसी पतीतें । सेवीत असे अनुरक्तें ।
तैसी रक्तदंतिका भक्तसेवेतें । तत्पर राहे अनुदिनीं ॥ २२ ॥
पन्नास कोटी योजनें केवळ । पृथ्वीसारिखी जी विशाल ।
मेरुसारिखें स्तनयुगल । दीर्घ लंब स्थूल अति ॥ २३ ॥
ते रक्तदंतिकेचे स्तन । अत्यंत मनोहर जाण । 
कर्कश अति शोभायमान । सदानंदपयोनिधि ॥ २४ ॥
सर्वकामांते करिती दोहन । ऐसे जियेचे असती स्तन ।
भक्तांकारणें संपादन । करिती जाहली देवी ती ॥ २५ ॥
खङ्ग पात्र मुसल लांगल । ती चतुर्भुजीं धरी तत्काल ।
रक्त चामुंडा आख्या केवल । होती जाहली तियेची ॥ २६ ॥
देवी योगेश्र्वरी जाणें । हीं जियेचीं अभिधानें ।
सकळ जग व्यापिलें इणें । स्थावरजंगमात्मक पाहीं ॥ २७ ॥
दनुवंशी जे जन्मले । दानव ऐसे नाम पावले । 
तयां सर्वांते भक्षिलें । दंतें चाविलें क्षणार्धे ॥ २८ ॥
तेव्हां दाडिंबीच्या पुष्पापरी । दंत रक्त जाहले सत्वरी ।
तैं रक्तदंतिका हें चराचरीं । नाम होतें जाहले ॥ २९ ॥
या रक्तदंतिकेचें पूजन । भावें करी जो आपण ।
तो चराचरातें व्यापून । मान्य होय सर्वांसी ॥ ३० ॥
तैसेचि जो भावें निश्र्चित । इचें स्तवन करी सतत ।
त्याची देवी सेवा करीत । जैसी पतीतें पतिव्रता ॥ ३१ ॥
असो या प्रकारेंकरुन । वर्णिलें रक्तदंतिकेचे ध्यान ।
आतां शताक्षीस्वरुप वर्णन । करितो मी तुजलागीं ॥ ३२ ॥
शताक्षी तीचि शाकंभरी । तीचि दुर्गादेवी अवधारी ।
या तिहीं नामांची तदुपरी । व्याख्या ऐका अनुक्रमे ॥ ३३ ॥
शतवर्षे अनावृष्टि मागुती । जेव्हां जाहली पृथ्वीवरती ।
तेव्हां सर्व ऋषिंच्या स्तवनें निश्र्चितीं । अयोनिस्वरुप धरियेलें ॥ ३४ ॥
सवेंचि शतनेत्रेकरुन । पाहती जाहली मुनींलागून ।
शताक्षी हें अभिधान । होतें जाहलें ते काळी ॥ ३५ ॥   
तेव्हां स्वदेहाचे ठायी जाण । शाकादि अन्न करुनि उत्पन्न । 
तेणें केले सर्वलोकभरण । शाकंभरी म्हणती सदा ॥ ३६ ॥
दुर्गनामें महा असुर । ते काळीं मारिला दुर्धर ।
म्हणोनि दुर्गादेवी नाम सुंदर । होतें जाहलें तियेसी ॥ ३७ ॥
ती शाकंभरी आपण । नीलवर्णा असे जाण । 
नीलोत्पलासारिखे लोचन । उदर त्रिवळीविभूषित ॥ ३८ ॥
कर्कश सम उत्तुंग जाण । दीर्घ पुष्ट घन स्तन ।
गंभिर नाभि शोभायमान । कमलधारिणी कमलालया ॥ ३९ ॥
मुष्टि बाणेंकरुनि पूर्ण । कार्मुक धरी शोभायमान । 
पुष्प-पल्लव-मूलादि पूर्ण । फल- शाकसंचय धरी जी ॥ ४० ॥
शाकसंचयाचे लक्षण । इच्छिली कामना करी पूर्ण ।
अनंतरसयुक्त जाण । शाकसंचय जियेचा ॥ ४१ ॥
क्षुधा तृषा आणि मरण । जरारोगाचें करी हरण ।
ऐसा शाकसंचय पूर्ण । शाकंभरीचा जाणावा ॥ ४२ ॥
तीचि दुर्गा शताक्षी शाकंभरी । पार्वती कालिका उमा गौरी ।
सती चंडी परमेश्र्वरी । नामें अनंत जियेचीं ॥ ४३ ॥
जो शाकंभरीचे ध्यान स्तवन । जप नमन करी पूजन ।
शीघ्र अक्षय्यपानामृत अन्न । फल प्राप्त तयासी ॥ ४४ ॥
असो या प्रकारेंकरुन । शाकंभरीचें केलें वर्णन ।
आतां भीमादेवीचें ध्यान लक्षण । सांगतों मी तुजलागीं ॥ ४५ ॥
जेव्हां राक्षस मातले फार । त्यांहीं ब्राह्मण केले जर्जर । 
तेव्हां ऋषि मिळोनि समग्र । स्तविते जाहले अंबेसी ॥ ४६ ॥
मग हिमाचलीं सत्वर । रुप धरिलें भयंकर ।
भीमादेवी होऊनि संहार । केला तेव्हां असुरांचा ॥ ४७ ॥
तंव ऋषि मिळोनि उत्तम । ठेविती भीमादेवी हें नाम ।
त्रैलोक्यभरी कीर्ति परम । होती जाहली देवीची ॥ ४८ ॥
ती भीमादेवी नीलवर्ण । तैसीचि नीलवस्त्रें करी धारण ।
नीलरत्नांचीं भूषणे जाण । अंगीं शोभती देवीच्या ॥ ४९ ॥
भयंकर दाढा भ्यासुर वदन । विशाल नेत्र शोभायमान । 
दीर्घ पुष्ट उत्तुंग स्तन । विशाल नारी चतुर्भुजा ॥ ५० ॥ चंद्रहास डमरु शिर । पानपात्र करीं सुंदर ।
कालरात्रि ती एकवीर । कामदात्री असे सदा ॥ ५१ ॥
ती तेजोमंडलदुर्धर्षा । नाम भीमादेवी नरेशा । 
हृदयीं तियेची करितां आशा । पूर्ण होती मनोरथ ॥ ५२ ॥
असो या प्रकारेंकरुन । भीमादेवीचें वर्णिलें ध्यान ।
आतां भ्रामरीस्वरुप जाण । तुजलागीं सांगतो ॥ ५३ ॥
जेव्हां अरुणासुर भयंकर । तेणें पीडिले लोक समग्र ।
तेव्हां देव मिळोनि सत्वर । स्तविते जाहले देवीतें ॥ ५४ ॥
देवीने भ्रामरीस्वरुप धरुन । अरुणासुराचे केले हनन । 
मग सर्व देव ऋषि मिळोन । देवीकारणें प्रार्थिती ॥ ५५ ॥
तेव्हां भ्रामरी हें नामाभिधान । होतें जाहलें देवीलागून ।
असंख्यात भ्रमरगण । झंकार करिती स्वरुपीं ॥ ५६ ॥
त्या भ्रामरीचा चित्रवर्ण । चित्र वस्त्रांतें करी धारण ।
चित्र देवीची भूषणें जाण । चित्रभ्रमर हस्तकीं ॥ ५७ ॥
असंख्यात भ्रमरपंक्ती । जियेच्या अवयवीं रुंजी घालिती ।
महामारी ऐसें म्हणती । त्या देवीतें सकळ जन ॥ ५८ ॥
जो भ्रामरीचें करी स्तवन । जप ध्यान स्मरण पूजन ।
त्याचे सर्व मनोरथ पूर्ण । स्वयें करी जगदंबा ॥ ५९ ॥
या प्रकारें अवतारमूर्ती । तुज म्यां सांगितल्या नृपती ।
ज्या सर्व कामधेनु निश्र्चितीं । ज्यांते वर्णिती व्यासादिक ॥ ६० ॥
जगन्माता चंडिका जाण । तियेचे अवतार हे पूर्ण ।
अष्ट मुख्य तुजलागून । केले वर्णन नृपाळा ॥ ६१ ॥
श्री कमला सावित्री पार्वती । शची अनसूया सरस्वती ।
अदिती गायत्री सीता अरुंधती । अणिमादिसिद्धि सर्व त्या ॥ ६२ ॥
मातृका चामुंडा योगिनी । सोळा सहस्त्र कृष्णपत्नी ।
अष्टनायिका नवदुर्गा रुक्मिणी । अवतार सर्व देवीचे ॥ ६३ ॥
अंशमात्र कलामात्र जाण । तुज हे अवतार केले वर्णन ।
ऐसे अनंत अवतार पूर्ण । अंत न कळे ब्रह्मादिकां ॥ ६४ ॥
हें परम रहस्य जाण । तुजलागीं केले वर्णन । 
तूं हें कोणालागीं कथन । करुं नको सर्वथा ॥ ६५ ॥
हें दिव्यमूर्तीचें आख्यान । अभीष्टफलदायक जाण ।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेंकरुन । देवी निरंतर जपावी ॥ ६६ ॥
सप्तजन्मार्जित घोर पातक । ब्रह्महत्यादितुल्य देख ।
याच्या पाठमात्रें सकळिक । नाश पावती क्षणार्धें ॥ ६७ ॥
सर्व पापांपासूनि मुक्त । पाठमात्रेंकरुनि होत ।
सकळ तयाचे मनोरथ । पूर्ण होती सर्वदा ॥ ६८ ॥
हें देवीचें तुज कथिलें ध्यान । महद्गुह्याहूनि गुह्य जाण ।
तरी रक्षीं प्रयत्नेंकरुन । सर्वकामफलप्रद हें ॥ ६९ ॥
असो या प्रकारेंकरुन । ग्रंथसमाप्ति जाहली जाण ।
या अध्यायीं केले वर्णन । मूर्तिरहस्य सर्वही ॥ ७० ॥
आतां कात्यायनीतंत्रीं जाण । जें कां वर्णिलें मंत्रविधान ।
तैसेचिं डामरतंत्रीं पूर्ण । मंत्रविधान वर्णिले ॥ ७१ ॥
मंत्रमहौषधिग्रंथ । तेथेंही वर्णिलें यथार्थ । 
तैसेचि आपण विधानोक्त । येथे वर्णूं यथाशक्ती ॥ ७२ ॥
संस्कृत सप्तशतीचे देख । सातशे मंत्रही सिद्धिदायक । तरी त्यांतूनि कारणिक । संक्षेपें सविधान सांगू पैं ॥ ७३ ॥
कथानुक्रमेंकरुन । ते मंत्र जेथें आले जाण ।
तेथें त्यांचे निरुपण । सविस्तर केले असे ॥ ७४ ॥
मंत्र (अध्याय १ ओवि १२६ )
" ज्ञानिनामपि चेतांसी महामाया प्रयच्छति "  
हेतु 
हा महामायेचा मोहिनीमंत्र । याचा जप पवित्र ।
अथवा प्रतिश्र्लोकीं पढतां सर्वत्र । जगत् वश्य होतसे ॥ ७५ ॥
मंत्र (अध्याय ३ ओवि ४१-४२ )
' एवमुक्ता समुत्पत्य ---- ' 
हेतु
स्वशत्रूसी व्हावें मरण । ऐसें मनीं वाटतां जाण ।
' सर्वाबाधाप्रशमनं ------' । हा मंत्र आधीं जपावा ॥ ७६ ॥
मग या मंत्राचा जप जाण । ऐसें मंत्रद्वय मिळोन । लक्ष जप करिता पूर्ण । शत्रुनाश होतसे ॥ ७७ ॥
मंत्र (अध्याय ४ ओवि २७-३१ ) 
हेतु
सर्व दुःखांसी व्हावा नाश । ऐसें वाटलिया मनास ।
धरुनि याचा निदिध्यास । अयुत जप करावा ॥ ७८ ॥
मंत्र (अध्याय ४ ओवि ४६-५० )
हेतु
ऐसा चार श्र्लोकात्मक हा मंत्र । एकशेंबारा अक्षरें सर्वत्र ।
याचा अयुत जप करितां पवित्र । सर्वकामसंकल्प सिद्ध होती ॥ ७९ ॥
मंत्र (अध्याय ५ ओवि २३-२४ )
' नमो देव्यै महादेव्यै ------'
हेतु 
याचा अयुत जप करितां । इष्ट फल पावे अवचितां ।
चारी पुरुषार्थ तत्त्वतां । तया नरवरा साधती ॥ ८० ॥
मंत्र (अध्याय ११ ओवि ३८-३९ ) 
' हिनस्ति दैत्यतेजांसि ----' 
हेतु 
पूर्वी सांगितल्यावरुन । याचें करुनियां विधान ।
मग हा मंत्र पठण करुन । दीप बलिदान करावें ॥ ८१ ॥
सवेंचि करावें घंटाबंधन । बालग्रहशांति होय पूर्ण ।
शत अथवा सहस्त्र जाण । मंत्रजप करावा ॥ ८२ ॥
ऐसे जेथें जेथें मंत्र आले । तेथें तेथें अर्थ केले ।
म्हणोनि येथें केवळ वर्णिलें । जपसंख्यादिकारण ॥ ८३ ॥
' देवि प्रपन्नार्तिहरे----' हा मंत्र । लक्ष अथवा अयुतमात्र । 
किंवा जपतां सहस्त्र । सर्व आपदा नासती ॥ ८४ ॥
अथवा प्रतिश्र्लोकीं जाण । या मंत्राचा पल्लव लावून । 
पाठ करितां सर्व विघ्न । सर्व आपदा नासती ॥ ८५ ॥ 
मंत्रांची व्हावी सिद्धि सत्वर । तरी सांगतों एक विचार २
सांगितला हा प्रकार । सर्व मंत्री योजावा ॥ ८६ ॥
प्रतिमंत्राचे ठायीं आपण । आद्यंतीं प्रणव योजून ।
मंत्रजप केलिया जाण । शीघ्र सिद्धि होतसे ॥ ८७ ॥
अथवा प्रतिमंत्रीं जाण । व्याहृतित्रय आद्यंतीं योजून ।
मंत्रजप केलिया आपण । शीघ्र सिद्धि होतसे ॥ ८८ ॥
अथवा प्रतिमंत्रीं पूर्ण । आद्यंती व्याहृतित्रय योजून ।
विलोम प्रतिश्र्लोकीं जाण । जप केलिया शीघ्र सिद्धि ॥ ८९ ॥
अथवा पृथक मंत्र योजून । लक्ष अथवा अयुतप्रमाण ।
सहस्त्र किंवा शत जाण । कार्यानुसार जपावा ॥ ९० ॥ 
आद्यंतीं वेदमंत्र ' त्रंबक ' । योजूनि जपतां प्रतिश्र्लोक ।
अपमृत्युनिवारण देख । येंणेंकरुनि होतसे ॥ ९१ ॥
दशांश होम दुग्धतर्पण । प्रतिमंत्रे करावें आपण ।
असो सर्व मंत्रांचें विधान । प्रथमाध्यायीं निरुपिलें ॥ ९२ ॥
' शरणागतदीनार्त-----' । हा मंत्र जपतां निश्र्चित । 
सर्व कार्यसिद्धि होत । संशय न धरी सर्वथा ॥ ९३ ॥
' करोतु सा नः ------' हा अर्धमंत्र । याचा जप करितां पवित्र ।
सर्वकामाची सिद्धि शीघ्र । येणें होय निर्धारें ॥ ९४ ॥
' एवं देव्या वरं लब्धा -----' हा मंत्र । याचा जप करितां पवित्र ।
स्वाभीष्ट वरप्राप्ति सर्वत्र । येणें होय निर्धारें ॥ ९५ ॥   ' सर्वाबाधाप्रशमनं ---' । या मंत्राच्या लक्षजपें जाण ।   मंत्रीं सांगितलें फळ पूर्ण । प्राप्त होय निर्धारे ॥ ९६ ॥
' इत्यं यदा यदा ---" हा मंत्र । याचा जप करितां पवित्र ।
महामारीची शांति सर्वत्र । येणेंकरुनि होतसे ॥ ९७ ॥
' ततो वव्रे नृपो राज्यं---" हा मंत्र । याचा जप करितां पवित्र ।
स्वराज्याचा लाभ सर्वत्र । येणेंकरुनि होतसे ॥ ९८ ॥
आपुली वृत्ति निर्धारीं । गेली असेल दुसर्‍याचे करीं ।
मागुती प्राप्ति होय सत्वरीं । येणें मंत्रेकरुनियां ॥ ९९ ॥
' यदंति उच्च दूरके --' हा वेदमंत्र । प्रतिश्र्लोकीं जपता पवित्र ।
दुःखनाश होय सर्वत्र । अथवा पृथक् जपतांहि ॥ १०० ॥
' दारिद्र्यदुःख --' हा अर्धमंत्र । याचा जप करितां पवित्र ।
दरिद्रादिनाश सर्वत्र । येणेंकरुनि होतसे ॥ १०१ ॥
' कांसोस्मिता --' हा वेदमंत्र । प्रतिश्र्लोकीं जपतां पवित्र ।
लक्ष्मीची प्राप्ति सत्वर । येणें करुनि होतसे ॥ १०२ ॥
' ज्ञानिनामपि---' हा मोहिनीमंत्र । आणि ' एवमुक्त्वा--' हा पवित्र ।
तैसाचि ' दुर्गे स्मृता --' यांचा सर्वत्र । प्रकार पूर्वीच वर्णिला ॥ १०३ ॥
' भगवत्या कृतं--' हा देख । दारिद्र्यनाशादि मनेप्सितपूरक । 
' देवि प्रपन्नार्ति ---' येणें दुःख । नाशे हेंही निवेदिलें ॥ १०४ ॥
' रोगानशेषान्---' हा मंत्र निश्र्चित । जपतां सर्वरोगनाश होत ।
' इत्युक्त्वा सा तदा देवी--' येंणें त्वरित । सर्व विद्या प्राप्त होती ॥ १०५ ॥
अनुग्रहाची इच्छा मनीं । तरी जप करावा पूर्वाण्हीं ।
शत्रुनिग्रइच्छा धरुनी । जप अपराण्हीं संपवावा ॥ १०६ ॥
स्वयें आपण जप करितां । उत्तमाहूनि उत्तम तत्त्वतां ।
ब्राह्मणादिद्वारा करितां ॥ मध्यम फळ होतसे ॥ १०७ ॥
याचे सांगितले धर्म । नियम टाकोनि करी कर्म । 
त्याचे फळ असे अधम । सिद्धि न पावे कदापि ॥ १०८ ॥
यजमानार्थ ब्राह्मण पवित्र । ' सत्याः संतु---' हा वेदमंत्र  ।
प्रतिमंत्री जपतां सर्वत्र । सिद्धि तरीच यजमाना ॥ १०९ ॥
जपकर्ता जो त्याकारणें । वस्त्रयुग्म पवित्रासनें ।
कमंडलु कलश जाणें । उपवीतेंही अर्पावीं ॥ ११० ॥
असो याप्रकारेंकरुन । सांगितलें मंत्रविधान ।
पाहिजे तो मंत्र जाण । सप्तशतींत पहावा ॥ १११ ॥
आतां नवमंत्रांचे स्तोत्र । सांगतों मी तुम्हां विचित्र ।
त्यांचे पठण करितां पवित्र । देवी प्रसन्न होतसे ॥ ११२ ॥
यांत जें जें मंत्र आले । त्यांचे अर्थ पूर्वीचि केले ।
व्यासेंचि हे निवडिले । अनुग्रहार्थ देवीच्या ॥ ११३ ॥
अथ स्तोत्रं 
या माया मधुकैटभप्रमथनी या माहिषोन्मूलिनी, ।
या धूम्रेक्षण चण्डमुंडमथनी या रक्तबीजाशनी । 
शक्तिः शुम्भनिशुम्भदैत्यदलिनी या सिद्धिलक्ष्मीः परा, ।
सा चण्डी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्र्वेश्र्वरी ॥ १ ॥
स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयास्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता ।
करोतु सा नः शुभहेतुरिश्र्वरी शुभानी भद्राण्यभिहंतु चापदः ॥ २ ॥
या सांप्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते ।
करोतु सा नः शुभहेतुरिश्र्वरी शुभानी भद्राण्यभिहंतु चापदः ॥ ३ ॥
या च स्मृता तत्क्षणमेव हंति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ।
करोतु सा नः शुभहेतुरिश्र्वरी शुभानी भद्राण्यभिहंतु चापदः ॥ ४ ॥ 
सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्र्वरि ।
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ॥ ५ ।
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ।
शरण्ये त्र्यंबके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ६ ॥
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि ।
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ७ ॥
शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे । 
सर्वत्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ८ ॥
सर्वस्वरुपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते ।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे नमोऽस्तु ते ॥ ९ ॥
यांत ध्यानाचा एक मंत्र जाण । पांचव्या अध्यायांतील तीन ।
अकराव्यांतील पांच प्रमाण । नवमंत्र या स्तोत्रीं ॥ ११४ ॥ 
जगन्मातेची पूजा करुन । हें स्तोत्र अवश्य करावें पठण ।
हें सप्तशतीचें सार जाण । व्यासें निवडोन काढिलें ॥ ११५ ॥
असो सप्तशतीचा पाठ । जयासी न करवे स्पष्ट ।
तेणें हे म्हणावें उत्कृष्ट । फळ सर्व मंत्रांचें ॥ ११६ ॥
किंवा ही नवरत्नांची माळा । प्रेमें घालावी देवीच्या गळां ।
प्रसन्न होय देवी प्रेमळा । स्तोत्रपठनेंकरुनियां ॥ ११७ ॥
अथवा हे नवनाग सुढाळ । देवीचीं भूषणें केवळ ।
नातरी नव निधि सकळ । देवीचें ऐश्र्वर्य जाणावें ॥ ११८ ॥
किंवा हे नवनारायण । देवीचे करिताती स्तवन ।
अथवा हे नवनाथ जाण । देवीलागीं स्तविती सदा ॥ ११९ ॥   
नातरी ह्या नवदुर्गा साचार । देवीसी स्तविती निरंतर ।
किंवा ह्या नवशक्तींसी आधार । देवी असे सर्वथा ॥ १२० ॥
ऐसें हें नवमंत्रांचे स्तोत्र । पठन करितां प्राणिमात्र ।
देवीचा अनुग्रह स्वतंत्र । तयावरी होतसे ॥ १२१ ॥
तैसेंचि जाण श्रवण करितां । सर्व बाधा नासती तत्त्वतां ।
पुरुषार्थाची आशा धरितां । नित्य पठण करावें ॥ १२२ ॥
असो या ग्रंथपठनाचें फळ । महादेव सांगे सकळ ।
उमा ऐकतसे वेल्हाळ । मम चिंतामणी तो ॥ १२३ ॥
एक करितां आवर्तन । सर्व सिद्धि प्राप्त जाण ।
नित्य द्विरावृत्ती करुन । पुत्र प्राप्त होतसे ॥ १२४ ॥
पीडा-उपसर्गाची शांती । नित्य करावी त्रिरावृत्ती ।
पंचावर्तनेंकरुनि निश्र्चितीं । ग्रहशांती होतसे ॥ १२५ ॥ 
महाभय जाहलें उत्पन्न । तरी करावें सप्तावर्तन । 
नवावर्तनें करितां जाण । वाजपेयफल असे ॥ १२६ ॥
राजा वश व्हावा म्हणोन । आणि सर्व ऐश्र्वर्यालागुन ।
अकरा आवर्तनें करावी जाण । अकरावृत्या काम्यसिद्धि ।
बारा आवर्तनें करितां । वैरिनाश होय तत्त्वतां ॥ १२७ ॥
बारा आवर्तनें करितां । वैरिनाश होय तत्त्वतां ।
चतुर्दश आवर्तनें करितां । स्त्रीपुरुष वश होतसे ॥ १२८ ॥
पंचदशावर्तनेंकरुन । सौख्य श्री प्राप्त होय जाण ।
पुत्रपौत्र धान्यादि धन । सोळा आवर्तनेंकरुनियां ॥ १२९ ॥
सतरा आवर्तनें करुन । मुक्त होय राजापासून ।
शत्रूचें व्हावया उच्चाटन । अष्टादश करावीं ॥ १३० ॥
वीस आवर्तनें करुन । वनसंबंधी भयापासून ।
मुक्त होय न लागतां क्षण । यासी संशय असेना ॥ १३१ ॥
पंचवीस आवर्तनें करितां । बंधापासूनि होय मुक्तता ।
आतां शतावृत्यांचें तत्त्वतां । फळ ऐकें पार्वती ॥ १३२ ॥
महासंकट जाहलेम प्राप्त । किंवा चिकित्सा होतां निश्र्चित ।
क्षयरोग होता अद्भुत । शतावृत्ती कराव्या ॥ १३३ ॥
प्रजानाश कुलोच्छेद जाण । आयुष्यनाश असतां पूर्ण ।
शत्रुवृद्धि होतां प्रमाण । शतावृत्ती कराव्या ॥ १३४ ॥
व्याधिवृद्धि धननाश होत । तथा त्रिविध महोत्पात ।
अधिपातक होतां प्राप्त । शतावृत्ती कराव्या ॥ १३५ ॥
शतावृत्ती करितां पूर्ण । प्राप्त होय शुभलक्षण ।
सर्व मनोरथपूरक जाण । अष्टोत्तरशतावृत्ती ॥ १३६ ॥
सहस्त्रावर्तनें करितां । शताश्र्वमेधफल ये हाता ।
परंपरालक्ष्मी प्राप्त तत्त्वतां । मोक्षही होय निश्र्चयें ॥ १३७ ॥
असो या प्रकारेंकरुन । याचा महिमा वर्णिला पूर्ण ।
महाकालीचें चरित्र प्रमाण । एक अध्याय असे ते ॥ १३८ ॥
पुढें महालक्ष्मीचें चरित्र । तीन अध्याय वर्णिले पवित्र ।
नंतर महासरस्वतीचें गुण विचित्र । नवाध्याय वर्णिले ॥ १३९ ॥
त्यांत नवव्या अध्यायीं देख । सुरथ-वैश्य चरित्र सम्यक ।
अंती तीन अध्याय सुरेख । रहस्यांचे वर्णिले ॥ १४० ॥
एवं सोळा अध्याय केवळ । श्रीदेवीचरित्र सकळ ।
श्रवणपठनमात्रें कृपाळ । देवी प्रसन्न होतसे ॥ १४१ ॥
परी मुख्य पाहिजे भावार्थ । त्यावांचूनि सर्वही व्यर्थ । 
बारावे अध्यायीं हा अर्थ । देवीवाक्याचा पहावा ॥ १४२ ॥
भक्तीनें करावें श्रवण पठन । भक्तीनें करावें पूजन हवन ।
'जानताऽजानता' म्हणोन । देवी बोलती जाहली ॥ १४३ ॥
येथें ज्ञानाचें कारण नाहीं । भक्तिभावार्थ मुख्य पाहीं ।
भक्तीनें अर्पिता पत्र पुष्पही । देवी संतुष्ट होतसे ॥ १४४ ॥
अभक्तीनें राजोपचार । अर्पितां व्यर्थ होती साचार ।
या कारणास्तव भक्ति थोर । भगवत्कृपेकारणें ॥ १४५ ॥
पंधरावें अध्यायीं उत्तम । संस्कृत पाठाचे दुर्गम । 
व्यासांनीं जे वर्णिले नियम । त्यांचें भक्तिवंता कारण नसे ॥ १४६ ॥
यदर्थी शांतिशेखर ग्रंथ । बोलता जाहला यथार्थ ।
त्याचा येथें घेतला वाक्यार्थ । तो शोधूनि पहावा ॥ १४७ ॥
श्र्लोक 
न चात्र नियमः कश्र्चित् जापकानां च स्वत्य च ।
न चात्रावर्तने संख्या यथाबद्धः समाचरेत् ॥ १ ॥
यथेच्छं ऋत्विजं कुर्याद्होमद्रव्यं यथेप्सितम् ।
ब्राह्मणानां च निर्बंध न कुर्यद्वि कदाचन ॥ २ ॥
टीका 
या सप्तशतीचे ठायीं आपण । अथवा पाठ करणार ब्राह्मण ।
कोणताही नियम जाण । तयालागीं असेना ॥ १४८ ॥
या सप्तशतीचें आवर्तन । अमुकसंख्या करावें जाण ।
ऐसें पाठनियमाचें प्रमाण । प्राकृतीं नाहीं वर्णिलें ॥ १४९ ॥
मनास वाटे तितुके ब्राह्मण । यथेच्छ होमद्रव्यसंपादन ।
कोणताही निर्बंध जाण । ब्राह्मणासी करुं नये ॥ १५० ॥
प्रतिप्रकरणाचे अंती अध्याय । बध इति म्हणों नये पदत्रय । 
ऐसा पदत्रयांचा संशय । ब्राह्मणासीं न करावा ॥ १५१ ॥
धनवंत जो तेणें हवन । भक्तिमंतें करावें पठण । 
प्रेमभक्ति जी तिचें लक्षण । अष्टभाव जाणावें ॥ १५२ ॥
दुसरें भक्तीचें लक्षण । जगदंबा आणि आपण ।
हें चराचर विश्र्व जाण । एकरुपें पाहावें ॥ १५३ ॥
अणिमादि सिद्धि देवीच्या दासी । परी भक्ति नाहीं देवीपासीं ।
म्हणोनि जगदंबा भक्तांसी । अल्पार्पणें कृपाळू ॥ १५४ ॥
मताभिमानी ऐसें म्हणती । चंडिका मद्यमांसभक्षिती ।
दया नाहीं चंडिकेप्रती । दयाळू तो महाविष्णु ॥ १५५ ॥
परी रामकृष्णअवतारीं जाण । विष्णूनें केलें मद्यमांसभक्षण । 
हा देवांचा स्वभावधर्म जाण । दोष कदा न ठेवावा ॥ १५६ ॥
विष्णुहूनि फार दयाळ । जगदंबा असे केवळ । 
पित्याहूनि स्नेह प्रबळ । जननीचा तो प्रसिद्ध ॥ १५७ ॥
कोणी शाक्त ऐसें म्हणती । आमुची देवता मद्यभक्षिती ।
आम्हीही भक्षण करुं निश्र्चितीं । परी तो धर्म नव्हे त्यांचा ॥ १५८ ॥
शिवें विष भक्षिलें समग्र । अगस्तीनें गिळिला समुद्र । तैसाचि देवीनें प्रताप उग्र । करुनि असुर मारिले ॥ १५९ ॥
तैसें न घडे इतरांसी । करितां मृत्यु निश्र्चयेंसीं ।
मग मद्यमांसाची इच्छा कैसी । धरुनि जय पावेल ॥ १६० ॥
मद्यासी असे शाप दारुण । स्पर्श करी जो कां ब्राह्मण ।
पंचमहापातकें जाण । नरकप्राप्ती तयासी ॥ १६१ ॥
मद्यमांसांचा नैवेद्य अर्पण । देवीसी करी जो कां ब्राह्मण ।
अंत्यजाच्या घरचें पक्वान्न । देवी स्पर्श न करी तया ॥ १६२ ॥
कूष्मांडादिफलांचें बलिदान । ब्राह्मणें करावें देवीसी अर्पण ।
पायसादिनैवेद्य समर्पण । अथवा समयीं असेल तें ॥ १६३ ॥
वाक्याचा सांगतां विस्तार । ग्रंथ वाढेल अपार ।
त्या देवीकारणें नमस्कार । वारंवार असो माझा ॥ १६४ ॥
प्रथमाध्यायीं निश्र्चितीं । श्रीमहाकालीची उत्पत्ती ।
मधुकैटभदैत्यांप्रती । मारविती जाहली जगदंबा ॥ १६५ ॥
द्वितीयाध्यायीं केलें वर्णन । श्रीमहालक्ष्मीचें जनन ।
सेनापतीचें युद्ध दारुण । होतें जाहलें देवीसीं ॥ १६६ ॥
तृतीयाध्यायीं कथन जाहलें । महिषासुराचें हनन केलें ।
चतुर्थाध्यायीं निरुपिलें । शक्रादिदेवस्तुतीसी ॥ १६७ ॥
पांचवें अध्यायीं निरुपण । श्रीमहासरस्वतीचें आख्यान ।
पार्वतीदेहापासूनि जनन । दूतसंवादही वर्णिला ॥ १६८ ॥
सहावें अध्यायीं वर्णन । देवीनें मारिला धूम्रलोचन ।
सातवे अध्यायीं ते दारुण । चंड--मुंड वधियेले ॥ १६९ ॥
आठवे अध्यायीं निश्र्चितीं । रक्तबीजाची केली समाप्ती ।
नववे अध्यायीं निशुंभाप्रती । मारिती जाहली जबदंबा ॥ १७० ॥
दहावे अध्यायीं वर्णिलें । शुंभासुराचें हनन केलें ।
अकरावें अध्यायीं निरुपिलें । नारायणीस्तुतीतें ॥ १७१ ॥
बारावें अध्यायीं प्रसिद्ध । वर्णिला देवीचा संवाद ।
श्रवणपठनाचें फल अगाध । देवीनें स्वमुखें वर्णिलें ॥ १७२ ॥
तेरावे अध्यायीं केलें वर्णन । सुरथ--वैश्यांसी देवी प्रसन्न ।
अक्षयी राज्य नृपाल गुन । मुक्ति दिधली वैश्यासी ॥ १७३ ॥
चवदावे अध्यायीं निरुपण । प्राधानिकरहस्य केलें कथन ।
देवीनें ब्रह्मा--शिव--विष्णु निर्मून । उत्पन्नादिकर्मे निवेदिलीं ॥ १७४ ॥
पंधरावें अध्यायीं जाण । केला पूजाप्रकार वर्णन ।
सप्तप्रकारचीं अनुष्ठाने पूर्ण । तथा होमप्रकार वर्णिला ॥ १७५ ॥
शेवटीं सोळावें अध्यायीं । मूर्तिरहस्य वर्णिलें पाहीं । 
पंचावतारचरित्र सर्वही । ध्यानरुपादि वर्णिलें ॥ १७६ ॥
या प्रकारेंकरोनि जाण । सोळा अध्याय ग्रंथ पूर्ण । 
श्रीदेवीनें कृपा करुन । ब्राह्मणमुखें वदविला ॥ १७७ ॥
ग्रंथाचे सोळा अध्याय जाण । हेचि षोडशोपचार पूर्ण ।
केलें श्रीजगदंबापूजन । भावें अर्पिलें सर्वही ॥ १७८ ॥
किंवा हा षोडशाध्यायग्रंथ । हाचि सोळा कळांचा नक्षत्रनाथ ।
भक्तांचे त्रिविधताप-शमनार्थ । देवीनें पूर्ण निर्मिला ॥ १७९ ॥ 
अथवा सोळा अध्याय ग्रंथ जाण । हेंचि सोळा दळांचें कमल पूर्ण ।
श्रीजगदंबेसी केलें अर्पण । धरिलें करीं प्रीतीनें ॥ १८० ॥
नातरी हे षोडशोध्याय देखा । देवीच्याकंठीच्या सोळा मातृका ।
किंवा सोळा स्वर हे अंबिका । धारण करी निजकंठी ॥ १८१ ॥
असो या प्रकारेंकरुनि जाण । केलें ग्रंथाचें वर्णन ।
जेथें हा ग्रंथ जाहला निर्माण । तें स्थान सांगतों ॥ १८२ ॥
कृष्णावेणीसंगमापासून । दक्षिण दिशेसी कोश तीन ।
कृष्णेपासूनि पश्र्चिमेसी जाण । एक कोश परियेसीं ॥ १८३ ॥
वर्णे नाम असे नगरी । तेथें देवालयामाझारी ।
ब्राह्मण असे सहपरिवारीं । राम नाम तयाचें ॥ १८४ ॥
तो केवळ बुद्धिहीन । देवीमहिमा अगाध पूर्ण ।
परी त्यातें वदलें त्याचें वदन । देवीकृपेंकरुनियां ॥ १८५ ॥
तेथें श्रीजगदंबाभवानी । श्रीपांडुरंगाचे रुप धरुनि ।
बैसली जाऊनि सिंहासनीं । शिवरुपें पार्श्र्वभागीं ॥ १८६ ॥
मुकुटकुंडलें वनमाळा । घनश्याम दिसे सांवळा ।
कांसे पीतांबर सोनसळा । आपादमाळा शोभती ॥ १८७ ॥
शोभती सकल अलंकार । गंध वैजयंती मनोहर ।
कटीवरी ठेविले कर । उभयभागीं साजिरे ॥ १८८ ॥
नाना पुष्पभार शोभती । तुलसीमाला विराजती ।
वामभागीं रुक्मिणी सती । आदिमाया जगदंबा ॥ १८९ ॥
दक्षिणेसी राम लक्ष्मण । जवळी चतुर्भुज विष्णु पूर्ण ।
बाहेर मंडपीं गजानन । लक्ष्मी असे तयापासीं ॥ १९० ॥
दक्षिणोत्तर गरुड मारुती । पार्षदगण मुख्य असती ।
पश्र्चिमेसी मुरलीधर निश्र्चितीं । पुढें श्रीतुलसी विराजे ॥ १९१ ॥
तुलसीमाहात्म्यग्रंथ जाण । पूर्वी केला असे निर्माण ।
सांप्रतकाळीं नवरसपूर्ण । देवीमाहात्म्य वर्णिले ॥ १९२ ॥
असो त्या देवालयामाजी जाण । हा ग्रंथ जाहला निर्माण ।
अग्निसेवक राम ब्राह्मण । देवी वदली तन्मुखें ॥ १९३ ॥
या देवीमाहात्म्याची संख्या । सतराशें नऊ असे सकळिका । 
जगदंबेनें बुद्धि देऊनियां देखा । ग्रंथ संपूर्ण वदविला ॥ १९४ ॥
शके सतराशें एक्यायशीं । सिद्धार्थी नाम संवत्सरासी ।
आश्र्विन शुक्ल अष्टमीसी । ग्रंथ समाप्त जाहला ॥ १९५ ॥
आषाढ शुक्ल त्रयोदशीसी । आरंभ केला या ग्रंथासी ।
आश्र्विन शुक्ल अष्टमीसी । ग्रंथाचा शेवट जाहला ॥ १९६ ॥
सद्गुरु तो दत्तात्रेय जाण । संप्रदाय सर्वांसी विद्यमान ।
तयाकारणें माझे नमन । सर्वभावेंकरुनियां ॥ १९७ ॥
श्र्लोकश्र्लोकाचा सर्व अर्थ । येथें वर्णिला यथार्थ । 
चतुर्थाध्यायीं मात्र भावार्थ । वर्णन केला असे तो ॥ १९८ ॥
याचें श्रवणपठण करितां । सर्व बाधा निरसती तत्त्वतां ।
सर्व संकटापासूनि मुक्तता । होत असे निर्धारे ॥ १९९ ॥
जैसे श्रीव्यासांनी केलें वर्णन । तैसेंचि येथें कथिलें जाण ।
भावार्थें याचें करितां पठण । श्रवण करी देवी ती ॥ २०० ॥         
देवीनें जैसें बोलविलें । तैसेचि येथें वर्णन केलें ।
सज्जनीं पाहिजे परिसिलें । प्रेमभक्तिकरुनियां ॥ २०१ ॥
श्रीदेवीसी नमस्कार । रकद्विजाचा वारंवार ।
जिनें करुनि कृपा अपार । हा ग्रंथ वदविला ॥ २०२ ॥ 
॥ इति श्रीमार्कंडेयपुराणे सावर्णिके मन्वंतरें देवीभगवतीमाहात्म्ये मूर्तिरहस्यंवर्णनं तथा कारणिकस्तोत्रमंत्रादिकथनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥
॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥ श्रीजगदंबार्पणमस्तु ॥ 
यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् ।
तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्र्वरी ।
श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यः 
प्रसन्ना वरदा भवंतु ॥ श्रीरस्तु । ॥ शुभं भवतु ॥ इष्टकामनासिद्धिरस्तु ॥

DeviMahatmya Adhyay 16 
श्रीदेवीमाहात्म्ये अध्याय सोळावा (१६)


Custom Search