Saturday, November 22, 2008

Shri Pandurangashtakam श्रीपांडुरंगाष्टकम्


Shri Pandurangashtakam

This Stotra is a very beautiful creation of Shri Param Pooja Adi Shankaracharya. This stotra is in Sanskrit. It is a praise of God Panduranga who is standing on a brick for his devotees, to give them blessings, peace and happiness and every thing they deserve. God Panduranga is Lord Vishnu’s avatar. Adi Shankaracharya tells us why he worships God Panduranga.
महायोगपीठे तटे भीमरथ्या वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीद्रैः । 
समागत्य तिष्टंतमानंदकदं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं ॥ १ ॥ 
तडिद्वाससं नीलमेघावभासं रमामंदिरं सुंदरं चित्प्रकाशम् । 
वरं त्विष्टिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं ॥ २ ॥ 
प्रमाणं भवाब्धेरिदं मामकानां नितंबः कराभ्यां धृतो येन तस्मात् । 
विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिकोशः परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं ॥ ३ ॥ 
 स्फुरत्कौस्तुभालंकृतं कंठदेशे श्रिया जुष्टकेयूरकं श्रीनिवासम् । 
शिवं शान्तमीड्यं वरं लोकपालं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं ॥ ४ ॥ 
शरचंद्रबिबाननं चारुहासं लसत्कुंडलक्रान्तगंडस्थलांगम् । 
जपारागबिंबाधरं कंजनेत्रम् परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं ॥ ५ ॥ 
किरीटोज्ज्वलत्सर्वदिक् प्रान्तभागं सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैरमर्घ्यैः । 
त्रिभंगाकृतिं बर्हमाल्यावतंसं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं ॥ ६ ॥ 
विभुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयं लीलया गोपवेषं दधानम् । 
गवां वृंदकानन्दनं चारुहासं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं ॥ ७ ॥ 
अजं रुक्मिणीप्राणसंजीवनं तं परं धाम कैवल्यमेकं तुरीयम् । 
प्रसन्नं प्रपन्नार्तिहं देवदेवं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं ॥ ८ ॥ 
स्तवं पांडुरंगस्य वै पुण्यदं ये पठन्त्येकचित्तेन भक्त्या च नित्यम् । 
भवांबोनिधिं तेऽपि तीर्त्वाऽन्तकाले हरेरालयं शाश्र्वतं प्राप्नुवन्ति ॥ ९ ॥ 
॥ इति श्री परम पूज्य शंकराचार्यविरचितं श्रीपांडुरंगाष्टकं संपूर्णं ॥ 
मराठी संक्षिप्त अर्थः
१) भीमानदीच्या तीरावर महायोगाचे अधिष्ठान असलेल्या पंढरपूर क्षेत्रांत पुंडरीकाला वर देण्याकरीता श्रेष्ठ मुनींनसह येऊन तिष्टत असलेल्या आनंदकंद परब्रह्मरुप पांडुरंगास मी भजतो. 
२) ज्याची वस्त्रे विद्दुलतेप्रमाणे पिवळ्या रंगाची आहेत, ज्याची अंगकांती नीळ्यामेघाप्रमाणे शोभत आहे, जो लक्ष्मीचे निवासस्थान आहे, जो चित्प्रकाश आहे, जो सर्वश्रेष्ठ व भक्तांना दर्शन देण्यासाठी विटेवर उभा आहे अशा आनंदकंद परब्रह्मरुप पांडुरंगास मी भजतो. 
३) त्याला अनन्यभावाने शरण येणार्‍या भक्तांना भवसागर हा फक्त कमरेइतकाच खोल आहे. तो सहज पार करता येतो. हे सांगण्याकरता त्याने कमरेवर हात ठेवले आहेत. ब्रह्मदेवाचा सत्यलोक हा कमरेपासून नाभिस्थान जितके उंच आहे त्यापेक्षा अधिक दूर नाही हे दाखवण्यासाठी त्याने आपली बोटे नाभिस्थानाकडे वळवली आहेत अशा आनंदकंद परब्रह्मरुप पांडुरंगास मी भजतो. 
४) आपल्या गळ्यांत कौस्तुभमणी घातल्याने जो अतिशय शोभून दिसत आहे, ज्याच्या बाहूंवर केयूर म्हणजे बाजुबंद शोभत आहेत, ज्याच्याजवळ श्री म्हणजे लक्ष्मीचा निवास आहे. जो लोकांचा पालनकर्ता आहे, अशा त्या परम शांत मंगलमय सर्वश्रेष्ठ व स्तुति करण्यास योग्य असलेल्या आनंदकंद परब्रह्मरुप पांडुरंगास मी भजतो. 
५) शरदऋतूंतील चंद्रबिम्बाप्रमाणे अत्यंत रमणीय मुख असलेल्या, मुखावर सुंदर हास्य विलसत असलेल्या, कानांत कुंडले घातल्याने त्यांची शोभा गालावर झळकत असलेल्या, आोठ जास्वंदीच्या फुलाप्रमाणे आरक्त वर्ण असलेल्या व कमळाप्रमाणे सुंदर नेत्र असलेल्या आनंदकंद परब्रह्मरुप पांडुरंगास मी भजतो. 
६) ज्याच्या मस्तकावर असलेल्या मुकुटाच्या प्रभेने मुखाभोवतालच्या सर्व दिशा उजळून निघाल्या आहेत, दिव्य आणि अमूल्य रत्ने अर्पण करुन देव ज्याची पूजा करतात, बाळकृष्णरुपाने जो तीन ठिकाणी वाकून उभा आहे, ज्याच्या गळ्यांत वनमाला व मस्तकावर मोरपिसांचा तुरा शोभत आहे त्या आनंदकंद परब्रह्मरुप पांडुरंगास मी भजतो. 
७) सर्व विश्र्व व्यापून राहणार्‍या, वेणु वाजवीत वृन्दावनात फिरणार्‍या, ज्याचा कोणाला अतं लागत नाही, लीलेने गोपवेष धारण केलेल्या, गायींच्या कळपाला आनंद देणार्‍या मधुर हास्य करणार्‍या अशा आनंदकंद परब्रह्मरुप पांडुरंगास मी भजतो. 
८) ज्याला जन्म नाही, जो रुक्मीणीचा प्राणाधार आहे, भक्तांसाठी परम विश्रामधाम व शुद्ध कैवल्य असलेल्या, जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति किंवा बाल्य, तारुण्य व वार्धक्य ह्या तीनही अवस्थांच्या पलीकडे असलेल्या, नेहमी प्रसन्न, शरणागतांचे दुःख हरण करणारा व देवांचाही देव असलेल्या अशा आनंदकंद परब्रह्मरुप पांडुरंगास मी भजतो. 
९) अत्यंत पुण्यदायक असलेले, पांडुरंगाचे हे स्तोत्र जे कोणी एकाग्र चित्ताने प्रेमपूर्वक नित्य पठण करतील ते सर्वजण अन्तकाळी भवसागर सहजपणे तरुन जातील आणि त्यांना परब्रह्मस्वरुप श्रीहरीच्या-पांडुरंगाच्या शाश्र्वत स्वरुपाची प्राप्ती होईल. 
अशा रीतीने परम पूज्य शंकराचार्यांनी रचिलेले हे पांडुरंगाष्टकं पुरे झाले. 
संदर्भ: सद्विचार दर्शन यांनी प्रकाशित केलेल्या प्रार्थना प्रीति या पुस्तकांमधून मराठी अर्थाचा स्वैर साभार अनुवाद.
1) Astrology

Kanya rashi
Budha is owner of this kanya rashi. Persons in whose horoscope moon is in Kanya rashi are found brilliant, capable, and imaginative, nimble and at times hot tempered. They are found selfish and very practical. Kanya rashi has control over our large and small intestine. These people may suffer from indigestion and other diseases relating to stomach and intestine.

2) Thought for the Day

Honest labour bears a sweet fruit.

3) Success

Successful people always consider themselves as students and they keep on learning from their failures.
Shri Pandurangashtakam

Custom Search

Monday, November 17, 2008

Venkatesh Stotram
Venkatesh Stotram

This is a Vishnu stotram in Sanskrit. Lord Vishnu is known as Shri Vankatesh in many parts of India. In the stotra the writer is reciting and calling Lord with his many famous names with description. Each and every name is associated with Lord Vishnu’s deeds for the benefit of the mankind. The person who recites this stotra with concentration and faith and devotion receives many benefits, such as Wealth, offspring, good health, happiness, protection and everything wished.
1) Astrology
Sinha Rashi
Sinha rashi is for Authority, Position, Power, Dread, Ambition, Sacrifice and Neat. Person in whose horoscope Moon is in Sinha rashi is found having more or less qualities as described above. Sinha rashi controls heart and backbone of our body.

2) Thought for the Day

Keep your mind pure in the battlefield of life.

3) Success

Successful people know that “ lost time is never gained again.”
English Script
 Shri Venkatesh Stotram
 Venkatesho vaasudevah praddumno amit vikramh I
 Sankarshano anirudhah cha sheshaadri patirevacha II 1 II
 Janardanah padmanaabho venkataachalavaasanah I 
Srushtikartaa jagannaatho madhavo bhaktavatsalaah II 2 II 
Govindo gopatih krushnah keshavo garudadhvajah I 
Varaaho vamanh chaiva narayana adhokshajah II 3 II
Shridharam pundarikakshah sarva dev stuto harih I 
Shrinrusinho mahaasinhah sutraakaarah puraatanah II 4 II 
Ramaanatho mahirbhartaa bhoodharah purushottamah I
Cholaputra priyah shaanto brahmaadinaam varapradah II 5 II 
Shrinidhih sarvabhootaanaam bhavakrud bhavanaashanah I 
Shriraamo raamabhadrashcha bhavabandhai vimochanah II 6 II 
Bhootaavaaso giraavaasah shrinivaasah shripatih I 
Achyutaananta govindo Vishnu venkatanaayakah II 7 II 
Sarva devaikasharanam sarvadevaika daivatam I 
Samasta devakavacham sarvadev shikhaamanih II 8 II
Itidam kirtanam yasya vishnoh amitatejasah I 
Trikaale yah pathe nityam paapam tasya Na viddate II 9 II 
Raajadvaare patheddhire sangraame ripusankate I 
Bhoota sarva pishaachchaadi bhayam naasti kadaachana II 10 II
Aputro labhate putraan nirdhano dhanavaana bhavet I 
Rogaarte muchchate rogaat baddho muchcheta bandhanaat II 11 II
Yaddadishtataam loke tat praapnotyana sanshayam I 
Aishvarya raajasanmaanam bhaktimukti falapradam II 12 II 
Vishurlokaika sopaanam sarva dhuhkhaikanaashanam I 
Sarveshvaryapradam nrunaam sarva mangal kaarakam II 13 II 
Mayatri paramanandam tyaktvaa vaikunthamuttamam I 
Svaamipushkaranitire ramayaasaha modate II 14 II 
Kalyaanadbhoota gaatraaya kaamitaartha pradaayine I 
Shrimadvenkatanaathaaya shrinivaasaaya Te namah II 15 II 
II Iti shrimad brahmaanda puraane brahma-narad sanvaade venkatgiri mahaatme vyankatesh stotram sampoornam II 

Shri Venkatesh Stotram 

Shri Venkatesh Stotram is in Sanskrit. It has arisen while God Brahma and Brahmarshi Narad were having a discussion. This stotra is mainly consisted of very pious names of God Vishnu up to 8th shloka and then from 9 to 15 is the falshruti i.e. what a devotee gets after reciting this stotra. This stotra is to be recited/listen every day with concentration, faith and devotion to receive the blessings from God Venkatesh (Vishnu). 
The names of God Venkatesh (Vishnu) from shlokas 1 to 8 appearing in the stotra are as under. Venkatesho, Vaasudeva, Praddumna, Amit vikrama, Sankarshano, Anirudha, Sheshaadripati, Janardana, Padmanaabha, Venkataachalavaasana, Srushtikartaa, Jagannaatha, Madhav, Bhaktavatsal, Govinda, Gopati, Krushna, Keshav, Garudadhvaja, Varaah (Incarnation of God Vishnu), Vaman (Incarnation of God Vishnu), Narayan, Adhokshaj, Shridhar, Pundarikaksha, Sarva-dev-stuto (praised by all Gods), Hari, Shrinrusinh (Incarnation of God Vishnu), Mahaasinha, Sutraakaara, Puraatan (Present from very old age), Ramaanatha (Husband of Goddess Ramaa (Laxmi)), Mahirbhartaa, Bhoodhara (the one who has held earth), Purushottama, Cholaputra priya, shaanto, Brahmaadinaam varapradah (he who gives blessings to God Brahma and other Gods), Shrinidhi (He who has a lot of money), Sarvabhootaanaam bhavakrud bhavanaashana (he who makes devotees free from bondage of life and death), Shriraam (Incarnation of God Vishnu),, Raamabhadra, bhavabandhai vimochanah (he who makes devotees free from bondage of life and death), Bhootaavaaso (he who is present in everybody), Giraavaasah (he who is lives on the mountain), Shrinivaasah, Shripatih (Husband of Goddess Laxmi), Achyutaananta, Govind, Vishnu, Venkatanaayak (leader or owner of mountains), Sarva devaikasharanam (he to whom all other Gods have surrendered), Sarvadevaika daivatam (he who is fait of all other Gods), Samasta devakavacham sarvadev shikhaamanih (he who is kavacham/protection of all other Gods).
Falshruti: From Shlokas 9 to 15 
The devotee who recites this stotra three times in a day becomes free from all sins he has committed. He never has a fear from king, war, difficulties, troubles, demon, or from bhoot. The devotee who has no son/daughter is blessed with an issue. The devotee who has no money becomes rich. The devotee who is suffering from disease becomes free from disease and becomes healthy. The devotee who is in custody or bondage becomes free. There is no doubt that every thing wished is received by the devotees as blessings from God Venkatesha. This stotra after reciting every day with faith, concentration and devotion gives wealth, fame, health and devotion and mukti (frees from bondage). It destroys all sorrow and it opens a way to Vishnu Loka. It does all good to devotees, every good wish is fulfilled and after end of the life such devotee goes to Vaikuntha (Vishnu) loka. God Venkatesha who is giver of all good things to the devotees; is living in happiness with Goddess Laxmi on the bank of river pushakarini. I bow to God Venkatesha, God Shrinivaasa to bless me with fulfilling all my desires. Here completes shri venkatesh stotra which is from Brahmanda purana and told by God Brahma to Brahmarshi Narad. 
Venkatesh Stotram


Shri Vyankatesh Dhyanam
Custom Search


Saturday, November 15, 2008

VindheShwari Stotra

VindheShwari Stotra
VindheShwari Stotra is a Devi (Goddess) Stotra and it is in Sanskrit.It is a prayer made to Devi. Prayer describes Devi,How she looks, what she does for us (mankind) and how we receive her blessings. VindheShwari is destroyer of two very cruel demons.Namely Nishumbhua and Shumbha. She has weapons in her hands for our protection. She also removes sorrow,poverty and pains from our life and makes our life happy, prosperous and peaceful. VindheShwari comes to our house to protect us and help us. Hence we pray her and ask for her blessings.

Astrology
Karka Rashi
Karka rashi is for kindness, sensitive, dreamer, timid, dependent on others and fugitive. People in whose horoscope moon is in Karka rashi are found more or less as describe above. They are also not firm on there decisions, rather they don’t have their own opinions and are carried away by others opinions.
Karka rashi controls chest, ribs, Pancreas.

Thought for today
It is better not to be than to be unhappy.

Success
Successful people never blame nature.

VindheShwari StotraCustom Search

Wednesday, November 12, 2008

PradnyaVivardhan StotraPradnyaVivardhan Stotra
This stotra is in Sanskrit. It is stotra of 28 very important and auspicious names of Kartik Swami. By reciting this stotra once in a day our memory becomes strong. Those who have got poor memory can improve their memory. This is very useful to students. Many people are benefited by reciting this stotra, with full concentration and belief in mind.

1) Astrology
Mithuna is the 3rd rashi in the rashi chakra. It is a male rashi. Trade, courage, by conduct they are free, craving, patient and gentle. People who are of Mithnuna rashi are found very practical, selfish. These people are very particular about there benefit. They are found too talkative. Minthuna controls hands, wrists, figures, shoulders, and lungs.

2) Thought for the Day

Live and let live is the rule of common justice.

3) Success

Success depends on ability. Ability develops by acquiring knowledge. Acceptance of good advice also increases our ability.
Shri Pradnya Vivardhan Stotra
Asya shri pradnya vivardhan stotra mantrasya sanatkumar rushihi II
Swmi kartikeyo devata I anushtup chandaha II
Mama Sakalvidya siddhartham jape viniyogaha II
Shri skand uvacha
Yogishvaro mahasenaha II kartikeyo agninandanaha II
Skandhakumaraha senanihi II swami Shankar sambhavaha II 1 II
Gangeyaha tamrachudashcha II brahmachari shikhidhvajaha II
Tarakarihi umaputraha II kroncharishcha shadananaha II 2 II
Shabdabrahma samudrashcha II siddhaha Saraswato guhaha II
Sanatkumaro bhagawan II bhogmoksha falapradaha II 3 II
Sharjanma ganadhishapurvajo muktimargkrut II
Sarvangamapraneta cha II vanchitartha pradarshanaha II 4 II
Ashtavinshatinamani madiyaniti yaha pathet II
Pratyusham shraddhaya yukto II muko vachaspatirbhavet II 5 II
Mahamantramayaniti II mama namanukirtam II
Mahaprdnyamvapnoti II natra karya vicharna II 6 II
II Shrikartikeyarpanam astu II 
PradnyaVivardhan Stotra

Custom Search

Tuesday, November 11, 2008

Shri Kunjika Stotra


Shri Kunjika Stotra

Shri Kunjika Stotra is a Devi Stotra and it is in Sanskrit. This is told to Mata Parvati by Lord Shankara. Goddess Devi protects us and all types of powers (sidhies) are received by us if we chant it every day.
1) Astrology
Vrishabha Rashi: It is a stable and Prithavi or Earth principal rashi. The decisions are taken with lot of time and are found unchangeable in this rashi. Vrishabha people found silent, straight forward and like high leaving standard. There life is generally happy going. Vrishabha controls Throat, neck, Tonsils, windpipe and Esophagus. All type of diseases of throat and the above body parts are caused when Vrishabha is in 6th, 8th or 12 house and Mars, Harshal and other malefic
Occupy this rashi.

2) Thought for the Day

Good intentions on paper are not good unless acted upon.

3) Success

I think first thing required for our success is our positive attitude. I will be successful is that attitude for our any endeavor.

Shri Kunjika StotraCustom Search

Saturday, November 8, 2008

Shatpadi Stotra

Detailed Hand-Casted Hindu God Vishnu StatueGaruda, Lord Vishnu & His wife, Painting in Traditional JarokhaHindu God Vishnu Brass StatueTales of Vishnu: The Gentle God (Amar Chitra Katha) Indian Comic BookHindu Brass Statue of God VishnuGod Vishnu & Goddess Lakshmi Worship Statue 3.5 x 2.25 x 6.25 inchesHindu Gods Religious Sculpture Brahma Vishnu and Shiva Made in Brass 4.75 x 2.75 x 3.25 inchesWOODEN CARVED VISHNU STATUE MURTI HINDU GOD RTC104902Lord Vishnu & Parvati giving blessing, Jarokha Art Photo FrameShatpadi Stotra

Shatpadi Stotra is in Sanskrit and it is written by Shri Shankaracharya. It is a prayer addressed to Shri Bhagwan Vishnu, asking for his help to conquer the activities of mind and keep it under our control. If we can keep control over our mind; we may know the purpose of our life. Eat, drink and enjoy is not the only purpose of our life. The true purpose, why we have been created is beyond all these things. Lord Vishnu certainly will help us to bring peace, happiness and love in our life to unable us to fulfill the purpose of our life.
1) Astrology

We now get our self acquainted with the qualities of all 12 rashies, starting from Mesha.
Mesha Rashi: Mesha is char or fast moving and aghni (fire) tattwa rashi.
It is Mail and cruel. We find that cruelty, courage, Daring, Valiant, heroism, Hard-hearted, Self-reliant, are some of the qualities of Mesha. Mesha is always impatient and starts any work with all the force but may leave the work incomplete. Mesha has control over head, brain and skull bones.

2) Thought for the Day

Our attitudes decide our destiny.

3) Success

Success is the fruit of sincere efforts.
Shatpadi StotraCustom Search

Saturday, November 1, 2008

Saraswati Dwadash Nam Stotra

How to Conduct Puja to Goddess SaraswatiMetal Sculpture Hindu Goddess Saraswati 9 inches (saraswatib015)Hand-casted Saraswati Earrings with Exquisite DetailCotton Canvas Goddess SARASWATI 43" X 30" TapestryHindu Goddess Saraswati Statues Brass Figurines 2.5 x 1.5 x 4.25 inches(saraswatib011)Hindu Goddess Saraswati Statues Brass Figurines 7.5 inchesCollectible Figurines Hindu Religious Statue Brass Sculpture of Goddess Saraswati 6 inches

Saraswati Dwadasha Nam Stotra

This Stotra is in Sanskrit. It consists of 12 very pious names of Devi Saraswati.
Intelligence, knowledge and the arts of singing, music etc. are under control of Saraswati. We receive all these from Saraswati; by saying this stotra every day with faith and concentration.
1) Astrology

The third group of rashies according to there (tatwa) principle is the Jala or Water
Tatwa. Karka, Vrshika and Meena are three rashies in this group. Karka rashi is like a stream of clean water steadily flowing. These people are found clean and kind hearted and can make other people happy. Vrishika is like muddy water which not flowing. People of this rashi are found trying again and again even if they fell in there project. They will try to stand up again. They are very
Decisive and hot in temper and found revengeful. Meena is like pious, clean water. People are found silent, happy, timid, emotional and kind hearted.


2) Thought for the Day

The fear of Lord is the beginning of wisdom.

3) Success

Learning through experiences is one of the step that takes us to Success.
Saraswati Dwadasha Nam Stotra


Custom Search