Wednesday, February 8, 2012

Radha Nam Mahatmya Stotram

Radha Nam Mahatmya Stotram 

Radha Nam Mahatmya Stotram is in Sanskrit and it is from BrahmaVaivart Purana ShriKrishna JanmaKhanda. “Refo” in the name “Radha” makes us free from sins of many births. It also gives us moksha thus makes us free from further births and deaths. “Aakar’ in the name of “Radha” removes the pains arising before birth and after birth from diseases and death. “Dhakar’ in the name “Radha” makes us free the loss of life. “Aakar” in the name “Radha” makes us free from the bindings of the life. There is no doubt that when we hear, recite or remember the name “Radha” all the above sorrows are removed from our life. “Refo” in the name “Radha” gives us devotion of God ShriKrishna to concentrate our mind at the feet of the God ShriKrishna. “Aakar’ in the name of “Radha” connects us with God ShriKrishna who is ever happy and desired by everybody and who is siddhi-swaroop. “Dhakar’ in the name “Radha” gives us the pleasure of to be in the company of God Hari for a very long period, as prosperous, as knowledgeable as him and makes one with him. “Aakar’ in the name of “Radha” gives us yoga-shakti, donor and lustrous like God ShriKrishna and yoga-mati to remember God ShriKrishna forever. There is no doubt that when we hear, recite or remember the name “Radha” all our sin, greediness, diseases, sorrow, death and fear of YamaRaja are removed from our life.

श्री राधा नाम महात्म्य स्तोत्र 

रेफो हि कोटी जन्माघं कर्मभोगं शुभाशुभम् I 
आकारो गर्भवासं च मृत्युं च रोगमुत्सृजेत् I 
धकार आयुषो हानिमाकारो भवबन्धनम् I 
श्रवणस्मरणोक्तिभ्यः प्रणश्यति न संशयः I 
रेफ़ो हि निश्चलां भक्तिं दास्यं कृष्णपदाम्बुजे II 
सर्वेप्सितं सदानन्दं सर्वसिद्धौघमीश्वरम् I 
धकारः सहवासं च तत्तुल्यकालमेव च I 
ददाति सार्ष्टिसारूप्यं तत्त्वज्ञानं हरेः समम् I 
आकरस्तेजसां राशिं दानशक्तिं हरौ यथा I 
योगशक्तिं योगमतिं सर्वकालं हरिस्मृतिम् I 
श्रुत्युक्तिस्मरणाद्योगान्मोहजालं च किल्बिषम् I 
रोगशोक मृत्युयमा वेपन्ते नात्र संशयः I 
II इति श्री राधा नाम महात्म्य स्तोत्र संपूर्णं II 
श्री राधा नाम महात्म्य स्तोत्राचा मराठी अर्थ: 
राधा या शब्दाची व्युत्पत्ति देवाना, असुराना आणि मुनिना अभीष्ट, सर्वांत उत्कृष्ट व मोक्षदायिनी आहे. राधा नावांतील 'रेफ' कोटी जन्मांचे पाप आणि शुभाशुभ कर्मभोगांपासून मुक्त करणारा आहे. 'आकार' हा गर्भवासांतील दुःख, मृत्यु आणि रोग दूर करणारा आहे. 'धकार' आयुष्याची हानी निवारण करणारा व 'आकार' हा संसार बंधनाचे निवारण करणारा आहे. राधा नावाचे श्रवण, स्मरण आणि कीर्तन केल्यावर वरील सर्व दोषांचा नाश होतो, हे निःसंशय आहे. राधा नावांतील 'रेफ' श्रीकृष्णाच्या पदारविन्दात अविचल भक्ती आणि दास्य प्रदान करणारा आहे. 'आकार' सर्ववाञ्छित, सदानन्दस्वरूप, संपूर्ण सिद्धसमुदायरूप म्हणजेच ईश्वराची प्राप्ती करून देतो. 'धकार' श्रीहरी बरोबर त्यांच्याच सारखे अनंत काळ सहवासाचे सुख, तसेच ऐश्वर्य, सारुप्य व तत्त्वज्ञान देणारा आहे. 'आकार' हा श्रीहरी प्रमाणे तेजोराशी, दानशक्ति, योगशक्ति व योगमति तसेच नेहमी श्रीहरीच्या स्मरणाची आठवण करून देणारा आहे. श्रीराधा नावाचे श्रवण, स्मरण आणि कीर्तन या तिन्हीचा सुयोग मोहजाल, पाप, रोग, शोक, मृत्यु आणि यमराज यांचा थरकाप उडवितो यांत काही संशय नाही. अशा रीतीने श्री राधा नाम महात्म्य स्तोत्र संपूर्ण झाले. हे स्तोत्र ब्रह्मवैवर्त पुराणांतील श्री कृष्णजन्मखंडातील अध्याय १३ मधील श्लोक १०५ ते १११ मध्ये आले आहे.

Radha Nam Mahatmya Stotram

Custom Search
Post a Comment