Sunday, March 4, 2012

Himalay Krutam Shiv Stotram

Himalay Krutam Shiv Stotram 

This Stotra is in Sanskrit and it is from Brahma vaivart purana. It is praise by Himalay of God Shiva. Himalay Said 
1 O! God Shiva! You are Shrusti creator Brahma; you are Vishnu, care taker of Shrusti; you are Ananta, destroyer of Shrusti and you are the one who is doing well to us. 
2 You are Ishwar and beyond trigunnas (Satva, Raja and Tama), you are in a jyotiroopa, you are prakruti and God of prakruti and though you are prakruti, you are beyond prakruti. 
3 You help the devotees by taking different forms as devotees like for their dhynam and devotion. 
4 you are sun who gives birth to the Shrusti. You are lustrous behind all the lustrous substances. 
5 You are Vayu (Air), Varun (Water) and Agni (Fire). You are king of Gods, Indra; you are Kal; you are Mrutyu and you are Yama. 
6 You are Mrutunjay; hence you are mrutyu of mrutyu; you are Kal of Kal and Yama of Yama. You are Vedas, you are creator of Vedas and you have knowledge of all Vedas. 
7 You are Guru and shelter of all wise\learned people. You are Mantra, Japa and Tapa and you reward the fruit/blessings to devotees who perform Mantra, Japa and Tapa. 
8 You are Wak-Devata and you are Goddess of Vani; you are Guru and creator of Vani. You are Saraswati hence we are unable to praise you. 
 9 Himalay said as above and bowed and touched feet of God Shiva. God Shiva god down from Vrishbha and blessed Himalay and settled there. 
10 Anybody who recites this Stotra three times in a day becomes free from all sorts of fear and sins. 
11 Anybody who don’t have a son if recites this stotra for a month. He becomes father of a son. Anybody who doesn’t have a wife becomes husband of a very beautiful and well behaved lady. 
12 Anybody who has lost valuable things founds it by the blessings of God Shiva. Anybody who has lost his empire regains it by the blessings of God Shiva. 
13-14 Jail, Cemetery, surrounded by enemies, cracking of a Boat or Ship in a deep ocean, surrounded in the dreadful war, inhaling of poison, surrounded by the poisonous insects, all types of such fears are vanished by the blessings of God Shiva when one recites this stotra at the time of falling in the above dreadful conditions. Thus here completes this Himalay Krutam Shiv Stotram which is from Brahma Vaivart Purana. 
हिमालयकृतम शिवस्तोत्रं 

हिमालय उवाच 
त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णुः परिपालकः I 
त्वं शिवः शिवदोSनन्तः सर्वसंहारकारकः II १ II 
त्वमीश्र्वरो गुणातीतो ज्योतीरूपः सनातनः I 
प्रकृतिः प्रकृतीशश्र्च प्राकृतः प्रकृतेः परः II २ II 
नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे I 
येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च II ३ II 
सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्व तेजसाम् I 
सोमस्त्वं शस्य पाता च सततं शीतरश्मिना II ४ II 
वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निः सर्वदाहकः I 
इन्द्रस्त्वं देवराजश्र्च कालो मृत्युर्यमस्तथा II ५ II 
मृत्युञ्जयो मृत्युमृत्युः कालकालो यमान्तकः I 
वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदाङ्गपारगः II ६ II 
विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्र्च विदुषां गुरुः I 
मंत्रस्त्वं हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः II ७ II 
वाक् त्वं वागधिदेवि त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम् I 
अहो सरस्वतीबीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्र्वरः II ८ II 
इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजम् I 
तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिवः II ९ II 
स्तोत्रमेतन्महापुण्यं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः I 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो भयेभ्यश्र्च भवार्णवे II १० II 
अपुत्रो लभते पुत्रं मासमेकं पठेद् यदि I 
भार्याहिनो लभेद् भार्यां सुशीलां सुमनोहराम् II ११ II 
चिरकालगतं वस्तु लभते सहसा ध्रुवम् I 
राज्यभ्रष्टो लभेद् राज्यं शङ्करस्य प्रसादतः II १२ II 
कारागारे श्मशाने च शत्रुग्रस्तेSतिसङ्कटे I 
गभीरेSतिजलाकीर्णे भग्नपोते विषादने II १३ II 
रणमध्ये महाभीते हिन्स्रजन्तुसमन्विते I 
सर्वतो मुच्यते स्तुत्वा शङ्करस्य प्रसादतः II १४ II 
II इति श्री ब्रह्मवैवर्तपुराणे हिमालयकृतं शिवस्तोत्रं सम्पूर्णं II
हिमालयकृतम शिवस्तोत्रं मराठी अर्थ : 
हिमालय म्हणाला 
१) हे परम शिवा ! आपणच सृष्टीकर्ता ब्रह्मा आहात. आपणच जगाचे पालन करणारे श्री विष्णू आहात. आपणच सर्वाचा संहार करणारे अनंत आहात. आणि आपणच कल्याण करणारे शिव आहात. 
२) आपण गुणातीत ईश्वर सनातन ज्योती स्वरूप आहात. प्रकृती आणि प्रकृतीचे ईश्वर आहात. प्राकृत पदार्थ असूनही प्रकृतीच्या पलीकडे आहात. 
३) भक्तांना ध्यान करता यावे म्हणून आपण अनेक रूपे धारण करता. ज्या रुपामध्ये ज्याला (भक्ताला) प्रेमभाव आहे तेच रूप आपण धारण करता. 
४) आपणच सृष्टीचे जन्मदात्रे सूर्य आहात. सर्व तेजाचे आधार आहात. आपणच शीतल किरणांनी शस्यांचे पालन करणारे सोम आहात. 
५) आपणच वायु, वरुण आणि सर्व दाहक अग्नि आहात. आपणच देवराज इंद्र, काल, मृत्यू आणि यम आहात. 
६) मृत्युंजय असल्यामुळे मृत्यूचेही मृत्यू ; काळाचेही काल तसेच यमाचेही यम आहात. 
७) आपणच विद्वानांचे जनक, विद्वान आणि विद्वानांचे गुरु आहात. आपणच मंत्र, जप, तप आणि त्यांचे फलदाते आहात. 
८) आपणच वाचा आणि वाणीची अधिष्ठात्री देवी आहात. आपणच स्रष्ठा आणि आपणच गुरु आहात. आपण सरस्वती बीजस्वरूप असल्याने आपली स्तुती कोण करू शकेल? 
९) असे म्हणून गिरीराज हिमालय यांनी भगवान शंकरांचे चरण धरले. भगवान शंकरांनी नंदीवरून उतरून शैलराजाला उपदेश दिला आणि तेथेच निवास केला. 
१०) जो कोणी शिवभक्त तिन्ही त्रिकाळ या परम पवित्र स्तोत्राचा पाठ करतो तो संसारांत राहूनसुद्धा सर्व पापे व भय यापासून मुक्त होतो. 
 ११) पुत्रहीन माणसाने या स्तोत्राचा एक महिनाभर पाठ केल्यास त्याला पुत्र प्राप्ती होते. अविवाहित माणसास सुंदर पत्नीचा लाभ होतो. 
१२) दीर्घ काल हरवलेली वस्तू परत मिळते. राज्यभ्रष्ट राजास भगवान शंकरांच्या आशीर्वादाने राज्य प्राप्ती होते. 
१३-१४ ) कैदेंत, श्मशानांत, शत्रू संकटांत, जलाशयांत नाव बुडल्यावर, विषबाधा झाल्यावर, महाभयंकर युद्धांत किंवा हिंसक प्राण्यांत सापडल्यावर या स्तोत्राचा पाठ केल्यावर भगवान शंकरांच्या कृपेने भक्त सर्व प्रकारच्या भयापासून मुक्त होतो. 
अशा प्रकारे श्रीब्रह्मवैवर्त पुराणांतील हिमालयाने रचीलेले शिवस्तोत्र संपूर्ण झाले. 
 

Himalay Krutam Shiv Stotram


Custom Search
Post a Comment