Tuesday, April 8, 2014

Shri Ram Sahastra Namavalihi Part 1/4 श्रीराम सहस्त्र नामावली भाग १/४


Shri Ram Sahastra Namavalihi 
Shri Ram Sahastra Namavalihi is from Valmiki Ramayan. In the Aanand Ramayan the great Ram devotee Valmiki Rushi has written these one Thousand Pious Names of God Ram.  
श्रीराम सहस्त्र नामावलिः
१) ॐ राजीवलोचनाय नमः, २) ॐ श्रीमते नमः, ३) ॐ श्रीरामाय नमः,४) ॐ रघुपुङ्गवाय नमः, 
५)ॐ रामभद्राय नमः, ६) ॐ सदाचाराय नमः, ७) ॐ राजेन्द्राय नमः, ८) ॐ जानकीपतये नमः, 
९) ॐ अग्रगण्याय नमः, १०) ॐ वरेण्याय नमः, ११) ॐ वरदाय नमः, १२) ॐ परमेश्र्वराय नमः, 
१३)ॐ जनार्दनाय नमः, १४)ॐ जितामित्राय नमः, १५) ॐ परार्थैकप्रयोजनाय नमः, 
१६) ॐ विश्र्वामित्रप्रियाय नमः, १७) ॐ दान्ताय नमः, १८) ॐ शत्रुजिते नमः, १९) ॐ शत्रुतापनाय नमः, 
२०) ॐ सर्वज्ञाय नमः, २१) ॐ सर्वदेवादये नमः, २२) ॐ शरण्याय नमः, २३) ॐ वालिमर्दनाय नमः, 
२४) ॐ ज्ञानभाव्याय नमः, २५) ॐ अपरिच्छेद्याय नमः, २६) ॐ वाग्मिने नमः, २७) ॐ सत्यव्रताय नमः, 
२८) ॐ शुचये नमः, २९) ॐ ज्ञानगम्याय नमः, ३०)ॐ दृढप्रज्ञाय नमः. ३१) ॐ खरध्वंसिने नमः, 
३२) ॐ प्रतापवते नमः, ३३)ॐ द्युतिमते नमः,३४) ॐ आत्मवते नमः, ३५) ॐ वीराय नमः, 
३६) ॐ जितक्रोधाय नमः,३७) ॐ अरिमर्दनाय नमः, ३८)ॐ विश्र्वरुपाय नमः, ३९)ॐ विशालाक्षाय नमः, 
४०)ॐ प्रभवे नमः, ४१) ॐ परिवृढाय नमः, ४२)ॐ दृढाय नमः, ४३) ॐ ईशाय नमः, 
४४) ॐ खड्गधराय नमः, ४५) ॐ श्रीमते नमः, ४६) ॐ कौसलेयाय नमः, ४७)ॐ अनसूयकाय नमः, 
४८) ॐ विपुलांसाय नमः, ४९)ॐ महोरस्काय नमः,५०) ॐ परमेष्ठिने नमः, ५१) ॐ परायणाय नमः, 
५२) ॐ सत्यव्रताय नमः, ५३) ॐ सत्यसन्धाय नमः, ५४) ॐ गुरवे नमः, ५५) ॐ परमधार्मिकाय नमः, 
५६) ॐ लोकज्ञाय नमः, ५७) लोकवन्द्याय नमः, ५८)ॐ लोकात्मने नमः, ५९) ॐ लोककृते नमः, 
६०) ॐ परस्मै नमः, ६१) ॐ अनादये नमः,६२) ॐ भगवते नमः, ६३) ॐ सेव्याय नमः 
६४) ॐ जितमायाय नमः६५) ॐ रघूद्वहाय नमः ६६) ॐ रामाय नमः ६७) ॐ दयाकराय नमः 
६८) ॐ दक्षाय नमः ६९) ॐ सर्वज्ञाय नमः ७०) ॐ सर्वपावनाय नमः ७१) ॐ ब्रह्मण्याय नमः 
७२) ॐ नीतिमते नमः ७३) ॐ गोप्त्रे नमः ७४) ॐ सर्वदेवमयाय नमः ७५) ॐ हरये नमः 
७६) ॐ सुन्दराय नमः ७७) ॐ पीतवाससे नमः ७८) ॐ सूत्रकाराय नमः ७९) ॐ पुरातनाय नमः 
८०) ॐ सौम्याय नमः ८१) ॐ महर्षये नमः ८२) ॐ कोदण्डिने नमः ८३) ॐ सर्वज्ञाय नमः 
८४) ॐ सर्वकोविदाय नमः ८५) ॐ कवये नमः ८६) सुग्रीववरदाय नमः ८७) ॐ सर्वपुण्याधिकप्रदाय नमः 
८८) ॐ भव्याय नमः ८९) ॐ जितारिषड्वर्गाय नमः ९०) ॐ महोदराय नमः ९१) ॐ अघनाशनाय नमः 
९२) ॐ सुकीर्तये नमः ९३) ॐ आदिपुरुषाय नमः ९४) ॐ कान्ताय नमः ९५) ॐ पुण्यकृतागमाय नमः 
९६) ॐ अकल्मषाय नमः ९७) ॐ चतुर्बाहवे नमः ९८) ॐ सर्वावासाय नमः ९९) ॐ दुरासदाय नमः १००) ॐ स्मितभाषिणे नमः १०१) ॐ निवृत्तात्मने नमः १०२) ॐ स्मृतिमते नमः १०३) ॐ वीर्यवते नमः १०४) ॐ प्रभवे नमः १०५) ॐ धीराय नमः १०६) ॐ दान्ताय नमः १०७) ॐ घनश्यामाय नमः १०८) ॐ सर्वायुधविशारदाय नमः १०९) ॐ अध्यात्मयोगनिलयाय नमः ११०) ॐ सुमनसे नमः १११) ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नमः ११२) ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः ११३) ॐ शूराय नमः ११४) ॐ सर्वयज्ञफलप्रदाय नमः ११५) ॐ यज्ञस्वरुपिणे नमः ११६) ॐ यज्ञेशाय नमः ११७) ॐ जरामरणवर्जिताय नमः ११८) ॐ वर्णाश्रमकराय नमः ११९) ॐ वर्णिने नमः १२०) ॐ शत्रुजिते नमः १२१) ॐ पुरुषोत्तमाय नमः १२२) ॐ बिभीषणप्रतिष्ठात्रे नमः १२३) ॐ परमात्मने नमः १२४) ॐ परात्परस्मै नमः १२५) ॐ प्रमाणभूताय नमः १२६) ॐ दुर्ज्ञेयाय नमः १२७) ॐ पूर्णाय नमः १२८) ॐ परपुरञ्जयाय नमः १२९) ॐ अनन्तदृष्टये नमः १३०) ॐ आनन्दाय नमः १३१) ॐ धनुर्वेदाय नमः १३२) ॐ धनुर्धराय नमः १३३) ॐ गुणाकराय नमः १३४) ॐ गुणश्रेष्ठाय नमः १३५) ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः १३६) ॐ अभिवन्द्याय नमः १३७) ॐ महाकायाय नमः १३८) ॐ विश्र्वकर्मणे नमः १३९) ॐ विशारदाय नमः १४०) ॐ विनीतात्मने नमः १४१) ॐ वीतरागाय नमः १४२) ॐ तपस्वीशाय नमः १४३) ॐ जनेश्र्वराय नमः १४४) ॐ कल्याणप्रकृतये नमः १४५) ॐ कल्पाय नमः १४६) ॐ सर्वेशाय नमः १४७) ॐ सर्वकामदाय नमः १४८) ॐ अक्षयाय नमः १४९) ॐ पुरुषाय नमः १५०) ॐ साक्षिणे नमः १५१) ॐ केशवाय नमः १५२) ॐ पुरुषोत्तमाय नमः १५३) ॐ लोकाध्यक्षाय नमः १५४) ॐ महामायाय नमः १५५) ॐ बिभीषणवरप्रदाय नमः १५६) ॐ आनन्दविग्रहाय नमः १५७) ॐ ज्योतिषे नमः १५८) ॐ हनुमत्प्रभवे नमः १५९) ॐ अव्ययाय नमः १६०) ॐ भ्राजिष्णवे नमः १६१) ॐ सहनाय नमः १६२) ॐ भोक्त्रे नमः १६३) ॐ सत्यवादिने नमः १६४) ॐ बहुश्रुताय नमः १६५) ॐ सुखदाय नमः १६६) ॐ कारणाय नमः १६७) ॐ कर्त्रे नमः १६८) ॐ भवबन्धविमोचनाय नमः १६९) ॐ देवचूडामणये नमः १७०) ॐ नेत्रे नमः १७१) ॐ ब्रह्मण्याय नमः १७२) ॐ ब्रह्मवर्धनाय नमः १७३) ॐ संसारोत्तारकाय नमः १७४) ॐ रामाय नमः १७५) ॐ सर्वदुःखविमोक्षकृते नमः १७६) ॐ विद्वत्तमाय नमः १७७) ॐ विश्र्वकर्त्रे नमः १७८) ॐ विश्र्वहर्त्रे नमः १७९) ॐ विश्र्वकृते नमः १८०) ॐ नित्याय नमः १८१) ॐ नियतकल्याणाय नमः १८२) ॐ सीताशोकविनाशकृते नमः १८३) ॐ काकुत्स्थाय नमः १८४) ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः १८५) ॐ विश्र्वामित्रभयापहाय नमः १८६) ॐ मारीचमथनाय नमः १८७) ॐ रामाय नमः १८८) ॐ विराधवधपण्डिताय नमः १८९) ॐ दुस्स्वप्ननाशनाय नमः १९०) ॐ रम्याय नमः १९१) ॐ किरीटिने नमः १९२) ॐ त्रिदशाधिपाय नमः १९३) ॐ महाधनुषे नमः १९४) ॐ महाकायाय नमः १९५) ॐ भीमाय नमः १९६) ॐ भीमपराक्रमाय नमः १९७) ॐ तत्त्वस्वरुपिणे नमः १९८) ॐ तत्त्वज्ञाय नमः १९९) ॐ तत्त्वादिने नमः २००) ॐ सुविक्रमाय नमः २०१) ॐ भूतात्मने नमः २०२) ॐ भूतकृते नमः २०३) ॐ स्वामिने नमः २०४) ॐ कालज्ञानिने नमः २०५) ॐ महापटवे नमः २०६) ॐ अनिर्विण्णाय नमः २०७) ॐ गुणग्राहिणे नमः २०८) ॐ निष्कलङ्काय नमः २०९) ॐ कलङ्कघ्ने नमः २१०) ॐ स्वभावभद्राय नमः २११) ॐ शत्रुघ्नाय नमः २१२) ॐ केशवाय नमः २१३) ॐ स्थाणवे नमः २१४) ॐ ईश्र्वराय नमः २१५) ॐ भूतादये नमः २१६) ॐ शम्भवे नमः २१७) ॐ आदित्याय नमः २१८) ॐ स्थविष्टाय नमः २१९) ॐ शाश्र्वताय नमः २२०) ॐ ध्रुवाय नमः २२१) ॐ कवचिने नमः २२२) ॐ कुण्डलिने नमः २२३) ॐ चक्रिणे नमः २२४) ॐ खड्गिने नमः २२५) ॐ भक्तजनप्रियाय नमः २२६) ॐ अमृत्यवे नमः २२७) ॐ जन्मरहिताय नमः २२८) ॐ सर्वजिते नमः २२९) ॐ सर्वगोचराय नमः २३०) ॐ अनुत्तमाय नमः २३१) ॐ अप्रमेयात्मने नमः २३२) ॐ सर्वादये नमः २३३) ॐ गुणसागराय नमः २३४) ॐ समाय नमः २३५) ॐ समात्मने नमः २३६) ॐ समगाय नमः २३७) ॐ जटामुकुटमण्डिताय नमः २३८) ॐ अजेयाय नमः २३९) ॐ सर्वभूतात्मने नमः २४०) ॐ विष्वक्सेनाय नमः २४१) ॐ महातपसे नमः २४२) ॐ लोकाध्यक्षाय नमः २४३) ॐ महाबाहवे नमः २४४) ॐ अमृताय नमः २४५) ॐ वेदवित्तमाय नमः २४६) ॐ सहिष्णवे नमः २४७) ॐ सद्गतये नमः २४८) ॐ शास्त्रे नमः २४९) ॐ विश्र्वयोनये नमः २५०) ॐ महाद्युतये नमः 

Shri Ram Sahastra Namavalihi 
श्रीराम सहस्त्र नामावलीCustom Search
Post a Comment