Saturday, October 10, 2009

Shri Dattatreya Kavacham

श्रीदत्तात्रेय कवचम्
श्रीपादः पातु मे पादावूरु सिद्धासनस्थितः ।
पायाद्दिगंबरो गुह्यं नृहरिः पातु मे कटिं ॥ १ ॥
नाभिं पातु जगतस्त्रष्टोदरं पातु दलोदरः ।
कृपालुः पातु हृदयं षड्भुजः पातु मे भुजौ ॥ २ ॥
स्त्रक्कुंडी-शूल-डमरु शंख-चक्र-धरः करान् ।
पातु कंठं कंबुकंठः सुमुखः पातु मे मुखम् ॥ ३ ॥
जिह्वां मे वेदवाक् पातु नेत्रे मे पातु मे दिव्यदृक् ।
नासिकां पातु गंधात्मा पातु पुण्यश्रवाः श्रुती ॥ ४ ॥
ललाटं पातु हंसात्मा शिरः पातु जटाधरः ।
कर्मेन्द्रियाणि पात्वीशः पातु ज्ञानेन्द्रियाण्यजः ॥ ५ ॥
सर्वान्तरोन्तः करणं प्राणान्मे पातु योगिराट् ।
उपरिष्टादधस्ताच्च पृष्ठतः पार्श्वतोऽग्रतः ॥ ६ ॥
अन्तर्बहिश्च मां नित्यं नानारुप धरोऽवतु ।
वर्जितं कवचेनाव्यात्स्थानं मे दिव्यदर्शनः ॥ ७ ॥
राजतः शत्रुतो हिंस्त्राद्दुष्प्रयोगादितोऽघतः ।
आधि-व्याधि-भयार्तिभ्यो दत्तात्रेयः सदावतु ॥ ८ ॥
धन-धान्य-गृह-क्षेत्र-स्त्री-पुत्र-पशु-किंकरान् ।
ज्ञातींश्च पातु नित्यं मेऽनसूयानंदवर्धनः ॥ ९ ॥
बालोन्मत्त पिशाचाभोद्युनिट्संधिषु पातु माम् ।
भूत-भौतिक-मृत्युभ्यो हरिः पातु दिगंबरः ॥ १० ॥
य एतद्दत्तकवचं संनह्याद्भक्तिभावितः ।
सर्वानर्थविनिर्मुक्तो ग्रहपीडाविवर्जितः ॥ ११ ॥
भूतप्रेतपिशाचद्यैर्देवैरप्यपराजितः ।
भुक्त्वात्र दिव्य भोगान् स देहांतेतत्पदंव्रजेत् ॥ १२ ॥
॥ इति श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीवासुदेवानंदसरस्वती विरचितं श्रीदत्तात्रेय कवचं संपूर्णम् ॥      
मराठी अनुवाद 
(कै. जेरेशास्त्री यांनी केलेला आहे)
१) श्री म्हणजे लक्ष्मी ज्याच्या पायाचा आश्रय निरन्तर करुन राहते तो श्रीपाद दत्तात्रय माझ्या पायांचे रक्षण करो. सिद्धासनस्थ असलेला दत्त माझ्या मांड्यांचे रक्षण करो. दिगंबर म्हणजे दिशा हेच ज्याचे वस्त्र आहे असा दत्तात्रेय माझ्या गुद व जननेंद्रिय यांचे रक्षण करो. माझ्या कंबरेचे रक्षण नृहरि दत्तात्रेय करो.
२) सर्व जगाला निर्माण करणारा म्हणजे ब्रह्मदेव हे रुप धारण करणारा दत्तात्रेय माझ्या नाभीचे रक्षण करो. पिंपळाच्या पानाप्रमाणे पातळ उदर असलेला दत्तात्रेय माझ्या उदराचे रक्षण करो. कृपाळू दत्तात्रेय माझ्या हृदयाचे रक्षण करो. सहाभुजा असलेला दत्तात्रेय माझ्या भुजांचे रक्षण करो. 
३) माला, कमंडलु, त्रिशूल, डमरु, शंख व चक्र धारण करणारे दत्तात्रेय माझ्या हातांचे रक्षण करोत. कंबू म्हणजे शंख त्याच्याप्रमाणे ज्यांचा कंठ आहे असे दत्तात्रेय माझ्या कंठाचे रक्षण करोत. सुंदर मुख असलेले दत्तात्रेय माझ्या मुखाचे रक्षण करोत.
४) सर्व वेद ज्या विराटस्वरुप दत्तात्रेयाचे वागिंद्रिय आहे असे दत्तात्रेय माझ्या जिभेचे रक्षण करोत. ज्यांची दृष्टी दिव्य आहे असे दत्तात्रेय माझ्या दोन्ही डोळ्यांचे रक्षण करोत. ज्यांचे शरीर सर्वदा व स्वभावतःच सुगंधी आहे आणि जे गंधरुप आहेत असे दत्तात्रेय माझ्या नाकाचे रक्षण करोत. ज्याच्या स्वरुपाचे व गुणांचे श्रवण पुण्यकारक आहे असे दत्तात्रेय माझ्या कानांचे रक्षण करोत. 
५) हंसरुप दत्तात्रेय माझ्या ललाटाचे रक्षण करोत. जटा धारण करणारे दत्तात्रेय माझ्या मस्तकाचे रक्षण करोत. सर्वांचा ईश असलेला दत्तात्रेय माझ्या वाणी,जननेन्द्रिय, गुद, हात व पाय अशा पांच कर्मे्द्रियांचे रक्षण करो. ज्याला जन्म नाही असा म्हणजे जन्मानंतरचे विकार नसलेला दत्त डोळे, नाक, कान, जीभ व त्वचा या पांच ज्ञानेद्रियांचे रक्षण करो.
६) सर्वांच्या आंत राहणारा दत्त माझ्या अंतःकरणाचे रक्षण करो. सर्व योग्यांचा राजा माझ्या प्राणापानादि दशवायूंचे रक्षण करो. वरती, खाली, पाठीमागे, डाव्या उजव्या दोन्ही बाजूंना व पुढच्या बाजूला अशा दश दिशांना दत्तात्रेय माझे रक्षण करोत.
७) नानारुप धारण करणारा दत्त आत-बाहेर म्हणजे घराच्या किंवा शरीराच्या आत व बाहेर माझे रक्षण करो. ज्या स्थानांना कवच लागले नाही त्या स्थानांचेही दिव्यदृष्टी असणारा दत्तात्रेय रक्षण करो.
८) राजापासून, शत्रूपासून, हिंस्त्र प्राण्यांपासून जारण-मारणापासून दुष्ट प्रयोगांपासून, पापांपासून, मानसिक व्यथेपासून, शारीरिक व्यथेपासून तसेच इतर भयांपासून व पीडांपासून गुरु दत्तात्रेय माझे सदा रक्षण करोत.
९) माझ्या पैशाचे, धान्याचे, घराचे, शेताचे, स्त्रीचे, मुलांचे, पशुंचेसेवकांचे व इतर सर्व कुटुंबाचे अनसुयेचा आनंद वाढविणार्‍या मुलाने म्हणजेच श्रीदत्तात्रेयाने रक्षण करावे.
१०) केंव्हां केव्हां लहान मुलासारखा वागणारा केंव्हां केव्हां उन्मत्त होणारा श्रीगुरुदेव दत्त दिवसा, रात्री व दिवसरात्रीच्या संधीत पंचमहाभूते व त्यापासून उत्पन्न झालेल्या पदार्थापासून व मृत्यु पासून माझे रक्षण करो.
११) हे दत्तकवच जो कोणी भक्तीने युक्त होऊन जपेल व पाठ करेल तो सर्व अनर्थांतून मुक्त होईल. तसेच सर्व ग्रहांच्या पीडेपासून मुक्त होईल.
१२) भूत, प्रेत व पिशाच्च यांचे हे कवचधारण करणारापुढें काहीही चालणार नाही. देवसुद्धा त्याला पराजित करु शकणार नाहीत. या लोकांत स्वर्गांत असलेल्या सुखांप्रमाणे सर्व सुखे मिळतील. देहान्ती कवच जपणारा दत्तस्वरुपास प्राप्त होईल. 
अशारीतीने हे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीवासुदेवानंदसरस्वतीनीं रचिलेले श्रीदत्तात्रेय कवच संपूर्ण झाले.                           

Shri Dattatreya Kavacham

Shri Dattatreya Kavacham is in Sanskrit. It is a beautiful creation of Shri Vasudevanand Saraswati. This Kavacham is very pious and powerful however we have to recite it with faith, devotion and concentration to receive what is desired. This Kavacham is a prayer made to Shri Datta Guru by his devotee. In the prayer devotee is requesting Shri Datta Guru by calling him with various pious names; to protect his (devotee’s) all parts of the body, his organs which gives him knowledge, and his organs which work for him and to protect from all ten directions, in the house/body and out of the house/body.
1) Shri Laxmi stays at the feet of Shri Dattatreya. Hence let Shri Dattatreya protect my feet. Let Shri Dattatreya who sits in Siddasana posture, protect my thighs. Let Digambar protect my anus and my reproductive organs. Let Nruhari protect my waist.
2) Let Jagatsastra protect my navel. Let Dalodara protect my stomach. Let Krupalu protect my heart. Let Shatbhuja protect my shoulders.
3) Shri Dattatreya has held Mala, Kamandalu, Trishula, Damaru, Shankha and Chakra in his six hands, Let my hands be protected by him. Let Kambukantha protect my throat. Let Sumukha protect my mouth.
4) Let Vedvak protect my tongue. Let Divadruk protect my eyes. Let Gandhatma protect my nose. Let Punyashrava protect my ears.
5) Let my forehead be protected by Hansatma. Let my head be protected by Jatadhara. Let my organs which work for me by Ishwara and my organs which give me knowledge be protected Aja.
6) Let my conscience be protected by Sarvantara. Let my Pranan be protected by the king of Yogies. Let Yogiraj protect me from all ten directions.
7) Let Shri Gurudev Datta who can take many forms/incarnations; protect me in and out of the house/body. Let anything which is not covered by this Kavacha, be protected by Divadrushti.
8) Let Gurudev Datta protect me from tyrant government, enemies, wield animals, bad things performed to trouble me, my sins, mental diseases and disease of my body, and all other troubles, difficulties.
9) Let son of Anusuya protect my money, food, my house, my wife, my children’s, my pets, my servants and my relatives.
10) Let Balonmatta protect me in day, night and the period in between day and night from all pancha mahabhutas (earth, water, fire, air and sky) and from death.
11) Anybody reciting this Datta Kavacham with devotion and faith will become free from all his troubles, difficulties and so also from troubles by planets such as Saturn, Mars etc.
12) Ghosts, Demons etc. can’t trouble such devotee who recites this Kavacha daily. He will become happy, all his desires will be fulfilled, become successful in his endeavors and lead a healthy, wealthy and peaceful life. After his death he will go to Datta Loka.
Here completes Shri Dattatreya Kavacham, which is a creation Shri Vasudevanand Saraswati.
Astrology


Mars in the 5th house is not considered as good. Such people are found selfish. Their inclination is found towards enjoyment, liking towards easeful comfort and longing for self happiness. They don’t think about other family member’s happiness. Mostly, they like outdoor games and may acquire extraordinary success in it. Mars in this house if happens to be in good aspect of Mercury, Jupiter or Neptune gives skill, money, fame and name in games. These people have a liking towards science and can concentrate in it. Biology, Zoology and Chemistry are found their most favorite subjects. Mars happens to be in bad aspects of Harshal, Venus or Rahu then it shows problems in love affairs and may face many hardships due to it in the life. Mars in this house, many times adversely affects offspring. In ladies horoscope Mars in this house shows some troubles at the time of delivery. Mars-Jupiter and Mars-Rahu in Yuti yoga in this house is considered bad in this house and may give bad results.


Thought for the Day


A contented mind is the greatest blessing a man can enjoy in this world.
Joseph Addis


Success


To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe.
श्रीदत्तात्रेय कवचम्

Custom Search

2 comments:

crazy said...

16-6-1979 Vadodara 17:00

How do you foresee my relationship with my spouse and my children?

AT said...

My Birth details are as follows

26th March 1955 at 2:05pm in Sahranpur, UP, India

Can you tell me what to do so my children settle down properly and I allow financial security in my life ?

Regards
Atul Thakur