Friday, June 1, 2012

KleshaharNamamrut Stotram क्लेशहरनामामृतस्तोत्रम्


KleshaharNamamrut Stotram 
KleshaharNamamrutam Stotram is in Sanskrit and it is a God Vishnu Stotra. It is from Bhumai Khanda, Padma Purana. King Yayaati has made it available to all the people for making their life happy, peaceful and prosperous. Anybody who recites this stotra daily receives all the above benefits by the blessings of God Vishnu. 
1 God Vishnu removes all the troubles and sufferings of all the people. He is greatest among all, always happy and parmarth tatva. Name of God Vishnu I just like Amrut and it is brought by King Yayaati for the benefit of all people and now people should decide how to drink this Amrut. 
2 Lotus has immerged from the naval (nambhi) of God Vishnu. His eyes are like lotus. He is the backbone of the world and he is Maheshwar. Name of God Vishnu I just like Amrut and it is brought by King Yayaati for the benefit of all people and now people should decide how to drink this Amrut. 
3 God Vishnu removes sins and diseases of his devotees and brings happiness in their life. He destroys demons. Name of God Vishnu I just like Amrut and it is brought by King Yayaati for the benefit of all people and now people should decide how to drink this Amrut. 
4 Yadnya is a form of God Vishnu. Sudarshan Chakra in his hands looks nice. God Vishnu is ocean of holiness. He is always happy. There is no end to his existence. Name of God Vishnu I just like Amrut and it is brought by King Yayaati for the benefit of all people and now people should decide how to drink this Amrut. 
5 Whole worlds reside in his heart. He is very pious. He is famous by the name “Ram”. He is enemy of demon Moor. Name of God Vishnu I just like Amrut and it is brought by King Yayaati for the benefit of all people and now people should decide how to drink this Amrut. 
6 Bhagwan Vishnu is Aaditya. He removes the darkness. He is the moonlight which makes lotus beautiful. Name of God Vishnu I just like Amrut and it is brought by King Yayaati for the benefit of all people and now people should decide how to drink this Amrut. 
7 He has held ‘Nandak’ khadga in his hand. He is famous by the ‘Madhusudan’. He is abode of Laxmi. He is Sagun and greatest among all the Gods. Name of God Vishnu I just like Amrut and it is brought by King Yayaati for the benefit of all people and now people should decide how to drink this Amrut. 
8 This naamaamrut Stotra is very pious and it removes all difficulties. The great devotee of God Vishnu who recites this stotra early in the morning becomes free from the bondage of life and death. 
Thus here completes this KleshaharNamamruta Stotram which is from Bhoomi khanda of Padma Purana.  
क्लेशहरनामामृतस्तोत्रम्
श्रीकेशवं क्लेशहरं वरेण्यमानन्दरूपं परमार्थमेव ।
नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ १ ॥
श्रीपद्मनाभं कमलेक्षणं च आधाररुपं जगतां महेशम् । 
नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ २ ॥ 
पापापहं व्याधिविनाशरुपमानन्ददं दानवदादैत्यनाशनम् । 
नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ ३ ॥ 
यज्ञाङ्गरुपं च रघाङ्गपाणि पुण्याकरं सौख्यमनन्तरुपम् । 
नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ ४ ॥ 
विश्र्वाधिवासं विमलं विरामं रामाभिधानं रमणं मुरारिम् । 
नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ ५ ॥ 
आदित्यरुपं तमसां विनाशं चन्द्रप्रकाशं मलपङ्कजानाम् । 
नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ ६ ॥ 
सखङ्गपाणिं मधुसूदनाख्यं तं श्रीनिवासं सगुणं सुरेशम् । 
नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ ७ ॥ 
नामामृतं दोषहरं सुपुण्यमधीत्य यो माधवविष्णुभक्तः । 
प्रभातकाले नियतो महात्मा स याति मुक्तिं न हि कारणं च ॥ ८ ॥ 
॥ इति श्रीपद्मपुराणे भूमिखंडे क्लेशहरनामामृतस्तोत्रम् संपूर्णं ॥
क्लेशहरनामामृतस्तोत्रम् मराठी अर्थः 
१) भगवान केशव सर्वांचे क्लेश हरण करणारे, सर्वश्रेष्ठ, आनन्दस्वरुप आणि परमार्थ-तत्व आहेत. त्यांचे नामरुपी अमृत सर्व दोषांचे निराकरण करणारे आहे. महाराज ययातीने या अमृताला या पृथ्वीवर आणून सोपे केले आहे. सर्व लोकांनी आपापल्या इच्छेप्रमाणे त्याचे पान करावे. 
२) भगवान विष्णुंच्या नाभिमधुन कमळ प्रगट झाले आहे. त्यांचे नेत्र कमळा सारखे सुंदर आहेत. ते या जगताचे आधारभूत आणि महेश्वर आहेत. त्यांचे नामरुपी अमृत सर्व दोषांचे निराकरण करणारे आहे. महाराज ययातीने या अमृताला या पृथ्वीवर आणून सोपे केले आहे. सर्व लोकांनी आपापल्या इच्छेप्रमाणे त्याचे पान करावे. 
 ३) भगवान विष्णु पापांचा आणि व्याधिंचा नाश करुन आनंद देणारे आहेत. ते दानव आणि दैत्यांचा संहार करणारे आहेत. त्यांचे नामरुपी अमृत सर्व दोषांचे निराकरण करणारे आहे. महाराज ययातीने या अमृताला या पृथ्वीवर आणून सोपे केले आहे. सर्व लोकांनी आपापल्या इच्छेप्रमाणे त्याचे पान करावे. 
४) यज्ञ हे भगवान विष्णुंचेच रुप आहे. त्यांच्या हातांत सुदर्शनचक्र शोभून दिसत आहे. ते पुण्याचा सागर आणि सुखरुप आहेत. त्यांच्या स्वरुपाचा कधी अंतच होत नाही. त्यांचे नामरुपी अमृत सर्व दोषांचे निराकरण करणारे आहे. महाराज ययातीने या अमृताला या पृथ्वीवर आणून सोपे केले आहे. सर्व लोकांनी आपापल्या इच्छेप्रमाणे त्याचे पान करावे. 
५) संपूर्ण विश्र्व त्यांच्या ह्रदयांत निवास करते. ते निर्मळ, सर्वांना आराम देणारे, राम नावाने प्रसिद्ध, सर्वांत रममाण होणारे, मुर दैत्याचे शत्रु आहेत. त्यांचे नामरुपी अमृत सर्व दोषांचे निराकरण करणारे आहे. महाराज ययातीने या अमृताला या पृथ्वीवर आणून सोपे केले आहे. सर्व लोकांनी आपापल्या इच्छेप्रमाणे त्याचे पान करावे. 
६) भगवान केशव आदित्यस्वरुप, अन्धकाराचा नाश करणारे, मलरुप कमळांना चंद्रप्रकाशा समान आहेत. त्यांचे नामरुपी अमृत सर्व दोषांचे निराकरण करणारे आहे. महाराज ययातीने या अमृताला या पृथ्वीवर आणून सोपे केले आहे. सर्व लोकांनी आपापल्या इच्छेप्रमाणे त्याचे पान करावे. 
७) त्यांच्या हातांत नन्दक नावाचे खड्ग आहे. ते मधुसुदन नावाने प्रसिद्ध आहेत. ते लक्ष्मीचे निवासस्थान आहेत. ते सगुण आणि देवेश्र्वर आहेत. त्यांचे नामरुपी अमृत सर्व दोषांचे निराकरण करणारे आहे. महाराज ययातीने या अमृताला या पृथ्वीवर आणून सोपे केले आहे. सर्व लोकांनी आपापल्या इच्छेप्रमाणे त्याचे पान करावे. 
८) हे नामामृतस्तोत्र दोष नाहिसे करणारे आणि उत्तम पुण्य देणारे आहे. त्या लक्ष्मीपति भगवान विष्णुचा जो महान भक्त प्रत्येक दिवशी प्रातःकाळी नियमाने याचा पाठ करतो तो या संसार सागरांतून मुक्त होतो आणि तो परत प्रकृतीच्या आधिन होत नाही. 
 अशाप्रकारे हे श्रीपद्मपुराणांतील भूमिखंडांतेील क्लेशहरनामामृतस्तोत्र पूर्ण झाले. 

KleshaharNamamrut Stotram
क्लेशहरनामामृतस्तोत्रम्

Custom Search
Post a Comment