Wednesday, June 20, 2012

Shri Kalbhairav Stotra श्री कालभैरव स्तोत्र


  
Shri Kalbhairav Stotra 

Shri Kalbhairav Stotra is in Sanskrit. Kalbhairav and Yogeshwari temple is at Harihareshwar Taluka Shrivardhan District Raigad, In Maharashtra, India. Many devotees of Kalbhairav and Yogeshwari visit this temple many times during a year. This Stotra is recited by devotees with faith and devotion. Kalbhairav is always happy. He knows Vedas and Shastras. He guides his devotees with his tremendous knowledge. Devotee says “I bow to Digambar (name of Kalbhairav), Kal (name of Kalbhairav), who has held Khatvang (Weapon) his eyes are half closed (as in samadhi) and vibhuti is applied on his forehead. I bow to Kumar (name of Kalbhairav), Batuk (name of Kalbhairav), I bow to kalbhairav who has no worries, who has held Trishul and other weapons in his hands. He is care taker and protector of this universe. He makes his devotees happy. I bow to Kalbhairav who removes difficulties and troubles of his devotees. He is an idol of happiness. He rest in smashan (cemetery). I bow to the master of spirits. I bow to Kalkal (name of Kalbhairav), Ashtamurte. Vetal, Ghosts, Kushmand and Grahas always serve him. I bow to Kalbhairav who is worshiped by God Brahma and others. He lives in Kashi. I bow to Bhairav (name of Kalbhairav) who has a lot of knowledge. 

श्री कालभैरव स्तोत्र 
नमो भैरवदेवाय नित्यायानंद मूर्तये । 
विधिशास्त्रांत मार्गाय वेदशास्त्रार्थ दर्शिने ॥ १ ॥ 
दिगंबराय कालाय नम: खट्वांग धारिणे ॥ 
विभूतिविल सद्भाल नेत्रायार्धेंदुमोलिने ॥ २ ॥ 
कुमारप्रभवे तुभ्यं बटुकाय महात्मने । 
नमोsचिंत्य प्रभावाय त्रिशूलायुधधारिणे ॥ ३ ॥ 
नमः खड्गमहाधार ह्रतत्रैलोक्य भितये । 
पुरितविश्र्व विश्र्वाय विश्र्वपालायते नमः ॥ ४ ॥ 
भुतावासाय भूताय भूतानां पतये नमः । 
अष्टमूर्ते नमस्तुभ्यं कालकालायते नमः ॥ ५ ॥ 
कंकाला याति घोराय क्षेत्रपालाय कामिने । 
कलाकाष्ठादिरुपाय कालाय क्षेत्र वासीने ॥ ६ ॥ 
नमः क्षत्रजित तुभ्यं विराजे ज्ञानशालिने । 
विधानां गुरवे तुभ्यं निधीनांपतये नमः ॥ ७ ॥ 
नमः प्रपंच दोर्दंड दैत्यदर्प विनाशिने । 
निज भक्तजनोद्दाम हर्ष प्रवर दायिने ॥ ८ ॥ 
नमो दंभारिमुख्याय नामैश्र्वर्याष्ट दायिने । 
अनंत दुःख संसार पारावारांत दर्शने ॥ ९ ॥ 
 नमो दंभाय मोहाय द्वेषायोच्चोटकारिणे । 
वशंकराय राजन्य मौलिन्यस्य निजांघ्रये ॥ १० ॥ 
नमो भक्तापदा हंत्रे स्मृतिमात्रार्थ दर्शिने । 
आनंदमूर्तये तुभ्यं स्मशान निलयायते ॥ ११ ॥ 
वेताळभूत कुश्मांड ग्रहसेवा विलासिने । 
दिगंबराय महते पिशाचाकृति शालिने ॥ १२ ॥ 
नमो ब्रह्मादिभिर्वंद्द पदरेणु वरायुषे । 
ब्रह्मादि ग्रास दक्षाय निःफलाय नमो नमः ॥ १३ ॥ 
नमः काशीनिवासाय नमो दंडकवासिने । 
नमोsनंत प्रबोधाय भैरवाय नमो नमः ॥ १४ ॥ 
 श्री कालभैरव स्तोत्र संपूर्णम् ॥ श्री कालभैरवार्पणंsस्तु ॥ 
शुभं भवतु ॥ 

श्री कालभैरव स्तोत्र मराठी अर्थः 

नेहमी आनंदमूर्ती स्वरुप असणार्‍या, विधिशास्त्र आणि वेदशास्त्रार्थ यांचे ज्ञान देणार्‍या भैरवदेवाला माझा नमस्कार असो. दिगंबर, काल, हातांत खट्वांग धरणार्‍या, कपाळावर विभुति शोभणार्‍या आणि ध्यानांत असल्यामुळे डोळे अर्धे मिटलेल्या, कुमारप्रभव, महात्मा बटुकाला, चिंताविरहीत, त्रिशूल आदि हातांत धरलेल्या (भैरवदेवाला) माझा नमस्कार असो. खड्ग धारण केलेल्या, तिन्हीलोकी भीति निर्माण करणार्‍या, विश्र्वाचे रक्षण करणार्‍या आणि विश्र्वाचे पालन करणार्‍याला (भैरवदेवाला) माझा नमस्कार असो. भूतांमध्ये वास करणार्‍या, भूतांचा अधिपती असलेल्या, अष्टमूर्तीला, कालाचाही काल असलेल्याला माझा नमस्कार असो. क्षेत्रपालाला, कलाकाष्ठ आदिरुपी, क्षेत्री वास करणार्‍या कालाला, क्षत्रजीताला, ज्ञानी असून शालीन असलेल्याला, विधानांचा गुरु आणि निधींचा पति तुला माझा नमस्कार असो. स्वभक्तांना प्रपंचांतील दुःख नाहीशी करुन हर्ष देणार्‍याला माझा नमस्कार असो. दंभ आदी शत्रु नष्ट करुन नुसत्या नाम घेण्याने अष्टऐश्र्वर्य देणार्‍या, संसाररुपी अनंत दुःखांतून पार नेऊन अंती दर्शन देणार्‍या (भैरवदेवाला) माझा नमस्कार असो. दंभ, मोह, द्वेष, यांचे उच्चाटन करुन भक्तांच्या आपदा, संकटे नाहीशी करुन आठवण केल्यावर दर्शन देणार्‍या, आनंदमूर्ती आणि स्मशानांत राहणार्‍याला (भैरवदेवाला) माझा नमस्कार असो. वेताळ, भूत, कुश्मांड आणि ग्रह यांच्या कडून सेवा घेण्यांत मग्न, दिगंबर आणि मोठी पिशाचाकृती असलेल्या शालिन (भैरवदेवाला) माझा नमस्कार असो. ब्रह्मा आदिनी वंदिलेल्या, काशिनीवासी, दंडकवासी, प्रबोधि, (भैरवदेवाला) माझा नमस्कार असो. अशा प्रकारे हे कालभैरव स्तोत्र संपूर्ण झाले. कालभैरवाला समर्पित असो. सर्वांचे शुभ होवो. 

Shri Kalbhairav Stotra 
श्री कालभैरव स्तोत्र 


Custom Search
Post a Comment