Thursday, October 18, 2012

Shri Kameshwari Stuti श्रीकामेश्वरीस्तुतिः

Shri Kameshwari Stuti 
Kameshwari Stuti is from Mahabhagavat. It is praise of Goddess Kameshwari by Yudhishthir (Eldest Pandava). It is in Sanskrit. Yudhishthir is asking Goddess to bless him and bring success to him. 
Yudhishthir Said 
Goddess brahmarupa Parameshwari, You are present since very long, Gods, Demons and all the people always bow to you. I also bow to you. Goddess Kameshwari, You are creator of this world. Even God Brahma and others don’t know your power. Please bless me. I bow to you. O Goddess Kameshwari! You are being worshiped by everybody in this world. You are very ancient. You are Parama. You are knowledge. You live in the body of every living being. I bow to you. You are the seed of every living being. You are intelligence, Chetana and Dhruti. You are awareness and you are sleep. Goddess Kameshwari I bow to you. God Shiva also becomes happy by worshiping you. O Goddess Kameshwari! I bow to you. You are the destroyer of evil of the evil people. You can judge the sin and good behavior. Accordingly you make the justice. Goddess Kameshwari you remove all the difficulties of the people. I bow to you. You are the only power which can protect, destroy and create the world. O black color Goddess Kameshwari, you are having a very dangerous mouth (that creates fear in the minds of demons.), I bow to you. You remove all the difficulties of the devotees who surrender you. You are appearing with a beautiful mouth like lotus for your devotees, I bow to you. Bless me and do well to me. Goddess Kameshwari you protect this world and the devotees who surrender you. You are the true knowledge. You are creator and mother of this world. I bow to you.
Thus here completes Shri Kameshwari Stuti by Yudhishtir.


Shri Kameshwari Stutihi 
Yudhishthir Uvacha 
Namaste Parmeshani Brahmarupe Sanatani I 
surasurjagdvande Kameshwari Namostute II 1 II 
Na te prabhavam Jananti Brahmadyastridasheshvaraha I 
Prasid jagtamadye Kameshwari Namostute II 2 II 
Anadiparama vidya dehinam dehadharini I 
tvamevasi jagadvandye Kameshwari Namostute II 3 II 
tvam bijam sarvabhutanam tvam Buddhishchetana dhrutihi I 
tvam prabodhashcha nidra cha Kameshwari Namostute II 4 II 
tvamaradhya maheshoapi krutkrutyam hi manyate I 
aatmanam paramatmaapi Kameshwari Namostute II 5 II 
durvruttavruttasamhatri pappunys falaprade I 
lokanam tapsanhantri Kameshwari Namostute II 6 II 
tvameka sarvalokanam srushtisthityantakarini I 
karalvadane kali Kameshwari Namostute II 7 II 
prapannartihare mataha suprasannamukhambuje I 
prasid parame poorne Kameshwari Namostute II 8 II 
tvamashrayanti ye bhaktya yanti chashrayatam tu te I 
jagatam trijagddhatri Kameshwari Namostute II 9 II 
shuddha dnyanamaye poorne prakrutihi srushtibhavini I 
tvamev matarvishveshi Kameshwari Namostute II 10 II 
 II Iti shri maha bhagavate mahapurane yudhishthirakruta kameshwari suttihi sampoorna II
श्रीकामेश्वरीस्तुतिः 

युधिष्ठिर उवाच 
नमस्ते परमेशानि ब्रह्मरुपे सनातनि । 
सुरासुरजगद्वन्द्दे कामेश्वरि नमोsस्तु ते ॥ १ ॥ 
न ते प्रभावं जानन्ति ब्रह्माद्यास्त्रिदशेश्वराः । 
प्रसीद जगतामाद्ये कामेश्वरि नमोsस्तु ते ॥ २ ॥ 
अनादिपरमा विद्या देहिनां देहधारिणी । 
त्वमेवासि जगद्वन्द्ये कामेश्वरि नमोsस्तु ते ॥ ३ ॥ 
त्वं बीजं सर्वभूतानां त्वं बुद्धिश्चेतना धृतिः । 
त्वं प्रबोधश्च निद्रा च कामेश्वरि नमोsस्तु ते ॥ ४ ॥ 
त्वामाराध्य महेशोsपि कृतकृत्यं हि मन्यते । 
आत्मानं परमात्माsपि कामेश्वरि नमोsस्तु ते ॥ ५ ॥ 
दुर्वृत्तवृत्तसंहर्त्रि पापपुण्यफलप्रदे । 
लोकानां तापसंहर्त्रि कामेश्वरि नमोsस्तु ते ॥ ६ ॥ 
त्वमेका सर्वलोकानां सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी । 
करालवदने कालि कामेश्वरि नमोsस्तु ते ॥ ७ ॥ 
प्रपन्नार्तिहरे मातः सुप्रसन्नमुखाम्बुजे । 
प्रसीद परमे पूर्णे कामेश्वरि नमोsस्तु ते ॥ ८ ॥ 
त्वामाश्रयन्ति ये भक्त्या यान्ति चाश्रयतां तु ते । 
जगतां त्रिजगद्धात्रि कामेश्वरि नमोsस्तु ते ॥ ९ ॥ 
शुद्धज्ञानमये पूर्णे प्रकृतिः सृष्टिभाविनी । 
त्वमेव मातर्विश्वेशि कामेश्वरि नमोsस्तु ते ॥ १० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभागवते महापुराणे युधिष्ठिरकृता कामेश्वरीस्तुतिः सम्पूर्णा ॥

श्रीकामेश्वरीस्तुतिः मराठी अर्थ 
युधिष्ठिर म्हणाले 
हे ब्रह्मरुपी सनातनी परमेश्वरी तुला मी नमस्कार करतो. देव, राक्षस आणि विश्वद्वारा वन्दित कामेश्वरी! मी तुला नमस्कार करतो. या जगताच्या आदिकारण असलेल्या कामेश्वरी! आपली योग्यता ब्रह्मदेव यांसारखे देवेश्वरसुद्धा जाणत नाहीत, आपण मला प्रसन्न व्हा. आपल्याला माझा नमस्कार. हे जगत् वन्द्ये आपण अनादि, परमा, विद्या आणि देहधारण करणार्याचा देहधारण करणारी अशी आहात. हे कामेश्वरी आपल्याला मी नमस्कार करतो. आपण सर्व प्राणिमात्रांची बीजस्वरूप आहात. आपणच बुद्धि, चेतना आणि धृति आहात. आपणच जागृति आणि निद्रा आहात. कामेश्वरी! मी तुला नमस्कार करतो. आपली आराधना करून परमात्मा शिवशंकरसुद्धा स्वतःला कृतकृत्य समजतात. कामेश्वरी! मी तुला नमस्कार करतो. दुराचारि लोकांच्या दुराचरणाचा संहार करणारी, पापपुण्याचे फळ देणारी आणि लोकांच्या संकटांचा नाश करणार्या कामेश्वरी! मी तुला नमस्कार करतो. आपणच मात्र सर्व लोकांच्या सृष्टि, स्थिति आणि विनाश करणारी आहात. विकराल मुखाच्या काली कामेश्वरी! मी तुला नमस्कार करतो. शरणगतांच्या संकटांचा नाश करणार्या, कमळासारखे सुंदर आणि प्रसन्न मुख असलेल्या आपण मला प्रसन्न व्हा. परमे! पूर्णे! कामेश्वरी! मी तुला नमस्कार करतो. जे भक्तिपूर्वक तुला शरण येतात त्यांना तू आसरा देतेस. तिन्ही जगतांचे पालन करणार्या देवी कामेश्वरी! मी तुला नमस्कार करतो. आपण शुद्धज्ञान स्वरूप, सृष्टिला निर्माण करणारी पू्र्ण प्रकृति आहात. आपण या विश्र्वाची आई आहात. अशा कामेश्वरी! मी तुला नमस्कार करतो. 
अशा प्रकारे श्रीमहाभागवतांत युधिष्ठिराने कामेश्वरीदेवीची स्तुती केलेली आहे.

Shri Kameshwari Stuti 

 श्रीकामेश्वरीस्तुतिः


Custom Search
Post a Comment