Monday, April 22, 2013

Shree Annapurna Stotram श्रीअन्नपूर्णास्तोत्रम्Shree Annapurna Stotram 

Shree Annapurna Stotram is in Sanskrit. It is a very beautiful creation of Param Poojya Vasudevanand Saraswati. He has written more than 400 Stotras in Sanskrit. He had said that these Stotras are got written by him by the God or Goddesses. While writing any stotra the beautiful words appear in front of his eyes and then he just writes these words. This is a God’s gift. He was a great devotee of God Dattatreya. O Devi! Mate Ambike! You are beautiful. You make us prosperous. Endri and other Goddesses are representing your small amsha (degree). These are because of you. You, along with other goddesses make us fearless. Please protect the devotees who pray you with “Hrim” bij mantra. O mother you are our only caretaker. We bow you. You are always present. All devotees pray you with bij mantra “Shrim”. You are also present in “Clim” bij. O Swamini of God Shiva please make our heart as your bode. You are always alert for protecting your devotees. Shesha Nag who is having thousand mouths was not able to describe your all virtues; you protect us in our difficulties. You give us moksha. There is nobody who can praise you. O Adimaye! Gods always bow to your feet. O Aperne! You look at us and immediately our false knowledge vanishes and we receive the true knowledge. It is like the rising Sun destroying blackness by spreading the light. O Vardayini (giver of blessings)! God Shiva likes you very much. Devotees become sinless immediately when you see them. O Mother! Devotees become free from bondage of death and life as such there is no rebirth for them. O mother! You are remover of our worries and obstacles from our life. You are beyond the minds of Gods. It means that even Gods can’t think about your greatness by their mind. Then how O ShankarPranPriye! I, who had a very less knowledge, can praise your greatness. O Tejswini mate! You are praised by Vedas. You take me as a dog standing at your door steps. I am a victim of good and bad thoughts which make me suspicious and deceived me. O mother! I being a child when rest in your laps receives everything desired. O mother you give the knowledge of “Oneness (with you)” (adwaita) and remove the false knowledge of “you and me” (dwait). O Mother! Who can protest us other than you? O mother! You are the goddess of letters and words. You give knowledge to your devotees. You make them free from greed. You make them happy. Please bless me with your darshan in my meditation. O Mother! Gods also come to you when they are troubled by their greed and bad desires. Then they become happy by your blessings. O Mother! Make me free from greed and other bad desires. O Mother! You are always happy and you have a tremendous power. You are BrahmaSwarupini. You are an ocean of kindness. You are tejswini and sidhirupini. You are Goddess Laxmi. However we praise you it is always less. O protector and care taker of all of us! You are really a mother of all of us. You shower me by blessings. You bless me forever. There is no need to tell you that mother always protects her child. O holy mother! Even though this child of you is mad, slow, restless, cunning and make not liked by you but approached you with some expectations’, do not neglect him. It is not good to neglect your child. O mother! Devotee may not ask anything from you out of fear in his mind. But you know what he want, please bless him and fulfill his desires. Also he hungry to receive true knowledge hence remove his false knowledge by your blessings.


श्रीअन्नपूर्णास्तोत्रम् 
श्रीदेवि र्शनीयेऽशा द्याद्या अंबिके तव । 
व्ये दत्ताभये ताभिर् र्‍हीं बीजेन तानव ॥ १ ॥ 
त्ये मात्रे नमस्तेऽस्तु श्रीगाये पूर्णसंविदे । 
स मे योगिनि स्वांते क्लींमयेऽर्णेश्र्वरेश्र्वरि ॥ २ ॥ 
क्षे सस्त्रवक्त्रस्ते वेत्ति कलान्गुणान् । 
देत् कोरिःष्टदे सर्वान् मोक्षसंदात्रि ते गुणान् ॥ ३ ॥ 
धूताद्ये कृपया पाहि गवत् पूज्य पादुके । 
मः पूष्ण इवाविद्या तापर्णे तवेक्षणात् ॥ ४ ॥ 
तिता ध्दृतास्ते हि रदे शंकरप्रिये । 
याजन्महराचेत्ते तिष्ठेद्धि थमावृतिः ॥ ५ ॥ 
स्ते चित्तार्तिहे वेत्ता मान्येऽमऽ मनोतिगे । 
म ज्ञानं कियत्प्राज्ञि हे शंभुप्राणवल्लभे ॥ ६ ॥ 
सद्वेनुते द्वास्थश्र्ववद्गय मामुमे । 
भ्रमप्रदार्थवादाऽयेरिप्राया ञ्चितोस्मि तेः ॥ ७ ॥ 
 मर्त्योर्भो इहांबाया अंके संल्लभतेर्थितम् । 
क्षिता कः च मे ह्यार्ये तेर्भो भेद दर्शिनि ॥ ८ ॥ 
वासना मुक्तिकृद्देवि पूर्णविज्ञानदायिनि । 
सुखदे नित्यमांगल्येऽर्णेशे ध्यामुपाविश ॥ ९ ॥ 
देवा अर्दितशांत्यर्थलं तेवैत्वदीरिताः । 
वासनागंधो मे मास्तु मानादेरार्तिदोत्र यः ॥ १० ॥ 
नंदिनी लिनी ब्राह्मी भिक्षाभाग्यविवर्धिनी । 
याब्धिरोजस्विनीड्या क्ष्मीस्त्वं सिद्धिरुपिणी ॥ ११ ॥ 
त्येऽस्यंऽबा कृपांभोभिषिञ्चात्रघ्यधिपालके । 
क्ष्यो बालः स्वको मात्रा त्वतोर्थ ब्रवीमि ते ॥ १२ ॥ 
स्वल्पज्ञोऽपि शठोऽदांतो मंदो वाभिमतोऽपि वा । 
तीव्रमाशापरो वायं चोपेक्षां शिवेर्हति ॥ १३ ॥ 
भिया नचोक्तवांन्शब्दान्देवेड्ये देहि कांक्षितम् । 
क्षुच्छांत्यै ज्ञानभिक्षात्रं हितज्ञे हि तमर्पय ॥ १४ ॥ 
कृपयाऽस्तमितया देहि ते रणे रतिम् । 
पोदे सादरं याचे हितं मे पारदे कुरु ॥ १५ ॥ 
स्तवे तेह्यशक्तं मां स्वान्ते शर्वप्रिये स्मर । 
र्ये वरः स एवार्थो हार्दज्ञेऽतिथिवल्लभे ॥ १६ ॥ 
इति प.प. श्रीवासुदेवानंदसरस्वतीविरचित अन्नपूर्णास्तोत्रं संपूर्णम् ॥ 

अन्नपूर्णास्तोत्र मराठी अर्थः 
हे अन्नपूर्णास्तोत्र प.प.वासुदेवानंद सरस्वती (टेंब्ये स्वामी) यांनी रचिलेले आहे. प्रतिभा आणि विद्वता यांचा अभूतपूर्व आविष्कार या स्तोत्रांत दिसून येतो. श्री स्वामी म्हणत असत की मला शब्द समोर दिसतात आणि ते शब्द मी जसेच्या तसे उतरवून काढतो. 
 अर्थः १) हे देवी अंबिकामाते, तू अत्यंत दर्शनीय, सौंदर्यवान आहेस. तू समृद्धीदात्री आहेस. ऐंद्री आदि देवता म्हणजे तुझेच अंश आहेत. त्या सर्व अंशमय देवतांसह तू आम्हाला अभयदान देतेस. 'र्‍हीं ' या बीजमंत्राने तुला नमन करणार्‍या, तुझी स्तुति करणार्‍या भक्तांचे तू संरक्षण कर. 
२) हे माते, तूच आमचे शेवटचे आश्रयस्थान आहेस. तुला आमचे प्रणाम असोत. हे योगिनी तू अखंड चैत्यरुपिणी आहेस. सर्व जण तुझी 'श्रीं' या बीजमंत्राने स्तुति करतात. तू 'क्लीं' बीजमय आहेस. हे महेश्र्वरस्वामिनी तू आमच्या अंत:करणांत येऊन रहा. 
३) सदासर्वदा भक्तकल्याणासाठी जागृत राहणार्‍या हे दक्षपुत्री अन्नपूर्णामाते, हजार मुखांचा शेषनागसुद्धा तुझ्या गुणांचे वर्णन करु शकत नाही. तू आमचे संकटांपासून रक्षण करतेस. आम्हाला मोक्षरुपी दान देतेस. हे माते तुझ्या गुणांचे वर्णन कोण करु शकेल? (तर हे वर्णन करण्यास कोणीही समर्थ नाही असे तुझे अनंत गुण आहेत.) 
४) हे परमपावन आदिमाये, सर्व देव तुझ्या चरणांना पूजनीय मानतात. हे अपर्णे पार्वतीमाते, तुझ्या केवळ दृष्टीक्षेपानेच, जसा सूर्यापुढे अंधकार नाहीसा होतो, तसे आमचे अज्ञान नाहीसे होते. 
५) हे वरदायिनी, तू भगवान शंकरांना अत्यंत प्रिय आहेस. तुझ्या केवळ दृष्टीक्षेपानेच पतितांचा उद्धार होतो. हे माते तुझ्या कृपेने भक्तांची जन्ममृत्युच्या फेर्‍यांतून मुक्तता होते. मग पुनर्जन्म कसा होणार. 
६) हे चिंता, क्लेश हरण करणार्‍या प्रज्ञावती, आदरणीय देवते, तू देवांच्याही मनशक्ती पलीकडे आहेस. तर मग शंकरप्राणप्रिये माझे अल्प ज्ञान तुला जाणण्यास कसे समर्थ असेल? 
७) हे वेदांनी स्तुति केलेल्या तेजस्विनी देवते, तू मला तुझ्या द्वारी उभा असलेला कुत्राच समज. माझ्या मनांत भ्रम उत्पन्न करणारे, शत्रुवत वाटणारे जे अर्थवाद (स्तुतिपर आणि/किंवा निंदापर वाक्ये) आहेत. त्यांनी माझी फसवणूक केली आहे. 
८) हे माते, या मर्त्यलोकांतील हे तुझे बालक तुझ्या मांडीवर पहुडले की त्याला पाहिजे ते मिळवते. हे श्रेष्ठमाते तुझ्या चरणी नम्र झालेल्यांना तू द्वैत-अद्वैतज्ञान तू देतेस. माते तुझ्याशिवाय कोण आमचे रक्षण करु शकेल? 
९) हे अक्षरवर्णस्वामिनी तू भक्तांना संपूर्ण ज्ञान देतेस. त्यांची वासनांपासून मुक्तता करतेस. त्यांना सर्व प्रकारचे सुख देतेस. हे नित्यमंगलमाते माझ्या ध्यानांत तू प्रकट हो. 
१०) देवसुद्धा त्यांना त्रस्त करणार्‍या पीडांची शांती करुन घेण्यासाठी तुझ्याकडे आले म्हणजे तुझ्या प्रेरणेने सुखी होतात. हे माते, अहंकार आदि वासनागंधाचा मला त्रास न होवो. 
११) हे माते, तू आनंददायिनी, शक्तीनी आहेस. तू प्रत्यक्ष ब्रह्मस्वरुपिणी आहेस. तू दयेचा सागर आहेस. तुझी स्तुति करावी तेवढी कमीच आहे. तू अत्यंत तेजस्विनी आणि सर्व सिद्धींचेरुप असलेली प्रत्यक्ष लक्ष्मी आहेस. १२) हे सर्वसंरक्षणदात्री, तू खरोखर सर्वांची माता आहेस. तू आपल्या कृपारुपी जलाने या बालकाला (मला) स्नान घाल. या बालकावर सतत कृपेचा वर्षाव कर. आईने बालकाचे रक्षण करावे हे तत्व मी तुला कसे सांगू? (ते तुला माहितच आहे.) 
१३) हे परमपावन माते, हा तुझा बाळ जरी बुद्धिहीन, लबाड, असंयमी, मंद व तुला आवडणारा असला/नसला तरी तुझ्याकडे अत्यंत आशेने आलेला असल्याने त्याची तू उपेक्षा करणे योग्य नाही. (तू त्याची उपेक्षा करु नकोस.) 
१४) हे देवपूजिते माते, केवळ कसे सांगावे या भीतीने भक्त जरी काही न बोलला तरी त्याला पाहिजे आहे ते दे. हे भक्तांचे हित जाणणार्‍या माते, त्याची भूक भागावी म्हणून त्याला ज्ञानरुपी भिक्षान्न दे. 
१५) हे माते, तुझ्या कधीच न मावळणार्‍या कृपेने तू मला तुझ्या चरणांची निरंतर भक्ती दे. हे तपःसामर्थ्य देणार्‍या माते, तू सर्व दुःखांचा अंत करणारी आहेस. मी अत्यंत आदराने तुझ्याकडे याचना करतो की माझ्यासाठी जे जे हितकर आहे ते ते सारे तू कर. 
१६) हे माते तू शिवप्रिया आहेस. तुला अतिथी अत्यंत प्रिय असतात. तू सर्वांचे मन जाणतेस. खरे म्हणजे तुझी स्तुति करण्यास मी अत्यंत असमर्थ आहे. जो वर मागणे योग्य आहे तोच वर मी तुझ्याकडे मागतो आहे. अशारीतीने प.पू. वासुदेवानंदसरस्वती विरचित हे अन्नपूर्णास्तोत्र संपूर्ण झाले.
स्तोत्राची अधिक विस्मयकारक माहितीः 
हे स्तोत्र एकंदर सोळा श्र्लोकांचे आहे. 
त्यातील प्रत्येक श्लोकांतील पहिले अक्षर घेतले तर तयार होणार्‍या वाक्यांत श्री टेंब्येस्वामीनी आपले नांव गुंफले आहे. तयार होणारे वाक्य खालील प्रमाणेः 
॥ श्रीभगवतअवधूतपदकमलभ्रमर वासुदेवानंद सरस्वतीभिक्षुकृत स्तव ॥ 
अशा प्रकारे आपले नांव गुंफले आहे. 
प्रत्येक श्लोकांतील चवथे अक्षर घेतले तर, 
दत्तात्रेयो हरिः कृष्ण उन्मत्तानंददायकः । 
मुनिदिगंबरो बालः पिशाचो ज्ञानसागरः ॥ 
असा मंत्रयुक्त श्लोक तयार होतो. 
प्रत्येक श्लोकांतील नववे अक्षर घेतले तर, 
ऐं र्‍हीं श्रीं क्लीं नमो भगवति माहेश्र्वरि अन्नपूर्णे, ममाभिलषितमनन्देहि देहि स्वाहा । 
(मम अभिलषितं अनंते देहि देहि स्वाहा ।) असा श्री अन्नपूर्णादेवीचा बीजयुक्त मंत्र तयार होतो. 
प्रत्येक श्लोकांतील बारावे अक्षर घेतले तर, 
अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरप्राणवल्लभे । 
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वति ॥ 
असा मंत्रयुक्त श्लोक तयार होतो. 
अशा प्रकारच्या स्तोत्राला 'मंत्रगर्भस्तोत्र' असे म्हणतात. 
या स्तोत्राचा पाठ केल्याने स्तोत्रांतर्गत सर्व मंत्रांचा अभिनव पद्धतीने आपोआप पाठ होऊन अन्नपूर्णादेवीची कृपा होते. 
या स्तोत्राचा मराठी अर्थ आणि वरील माहिती "शक्तिस्तोत्रे" या श्री काशिनाथ दत्तात्रेय समुद्र यांच्या पुस्तकांतून साभार घेतली आहे.
Shree Annapurna Stotram 
श्रीअन्नपूर्णास्तोत्रम्
Custom Search
Post a Comment