Tuesday, April 24, 2012

Jamdagnyakrutam ShriShiv Stotram


Bhagwan Parashuram

Akshyya tritiya and Parashuram Jayanti 
Akshyya tritiyaa falls on Vaishakha shuddha tritiya. This year it is on 24th April 2012, Tuesday. This is a one of the day from sadetin muhurtha. It means that any new work can be started on this day. Many people purchase gold on this day. However this is a day to donate grains, clothes, money and anything which we like. Chanting of any Mantra is advised to do as many times anybody can chant. The results of such things are like blessings for betterment of the life. Many people donate cold water with the vessel, money, food, gold, umbrella, cow, footwear and clothes in the memory of their forefathers. This brings good fortune to such people. Whatever we do on this day remains permanent and bring good fortune and blessings to us.  
We also celebrate Parshuram Jayanti on this day. Parshuram is the 6th incarnation of God Vishnu. We, chitpan Brahmins have a special importance of God Parshuram in our life. Hence on the occasion of Parashuram Jayanti, I am uploading God Shiv Stotra created by Parashuram. This stotra is to please God Shiva from whom Parashuram received his blessings and Trailokya Vijay Kavacha and many other weapons. Parashuram had taken an oath to kill king Kartaviryarjun who had killed Parashuram’s father, Jamdagni. Further in the oath Parshuram had also said that he would kill all Kshatriyas on the earth 21 times. This was bound to happen as Kshatriyas were become cruel and ill-behaved since they were controlling power, money and kingdom.

अक्षय्यतृतीया 
वैशाख शुद्ध तृतीया या दिवशी अक्षय्यतृतीया साजरी करतात. अक्षय्यतृतीया हा दिवस साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त आहे. हा काही सण नव्हे . या दिवशी दान, होम, जप व पितरांचे तर्पण करतात. या दिवशी ग्रीष्म ऋतूमध्ये उत्पन्न होणार्या धान्याचे दान करावे. जोडे, छत्री, गाय, वस्त्रे व सोने यांचे दान तसेच आपणांस अत्यंत प्रिय असेल त्याचे दान करावे. जप जेवढा ज्यास्तीत जास्त करता येईल तेवढा करावा. जे काही केले जाते ते अक्षय्य टिकते. स्वच्छ व थंडगार पाण्याने भरलेल्या कलशाचे पितरांच्या नावाने दान करावे. या दिवशी गौरी उत्सव समाप्त होतो. यामुळे स्त्रिया एकमेकींच्या घरी जाऊन हळद-कुंकू घेतात. अक्षय्यतृतीया बुधवारी व रोहिणी नक्षत्रावर येईल ती अक्षय्यतृतीया अति उत्तम असते. 
परशुराम जयंती याच दिवशी असते म्हणून परशुरामाने केलेले शंकराचे स्तोत्र देत आहे.
जामदग्न्यकृतं श्रीशिवस्तोत्रं 
ईश त्वां स्तोतुमिच्छामि सर्वथा सतोतुमक्षमम् I 
अक्षराक्षरबीजं च किं वा स्तौमि निरीहकम् II १ II 
न योजनां कर्तुमीशो देवेशं स्तौमि मूढधीः I 
वेदा न शक्ता यं स्तोतुं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः II २ II 
बुद्धेर्वाग्मनसोः पारं सारात्सारं परात्परम् I 
ज्ञानबुर्द्धेरसाध्यं च सिद्धं सिद्धैर्निषेवितम् II ३ II 
यमाकाशमिवाद्यन्तमध्यहीनं तथाव्ययम् I 
विश्वतन्त्रमतन्त्रं च स्वतन्त्रं तन्त्रबीजकम् II ४ II 
ध्यानासाध्यं दुराराध्यमतिसाध्यं कृपानिधिम् I 
त्राहि मां करुणासिन्धो दीनबन्धोSतिदीनकम् II ५ II 
अद्य मे सफ़लं जन्म जीवितं च सुजीवितम् I 
स्वप्रादृष्टं च भक्तानां पश्यामि चक्षुषाधुना II ६ II 
शक्रादयः सुरगणाः कलया यस्य सम्भवाः I 
चराचराः कलांशेन तं नमामि महेश्वरम् II ७ II 
यं भास्करस्वरूपं च शशिरूपं हुताशनम् I 
जलरूपं वायुरूपं तं नमामि महेश्वरम् II ८ II 
स्त्रीरूपं क्लीबरूपं च पुंरूपं च बिभर्ति यः I 
सर्वाधारं सर्वरूपं तं नमामि महेश्वरम् II ९ II 
देव्या कठोरतपसा यो लब्धो गिरिकन्यया I 
दुर्लभस्तपसां यो हि तं नमामि महेश्वरम् II १० II 
सर्वेषां कल्पवृक्षं च वाञ्छाधिकफ़लप्रदम् I 
आशुतोषं भक्तबन्धुं तं नमामि महेश्वरम् II ११ II 
अनन्तविश्वसृष्टीनां संहर्तारं भयकरम् I 
क्षणेन लीलामात्रेण तं नमामि महेश्वरम् II १२ II 
यः कालः कालकालश्च कालबीजं च कालजः I 
अजः प्रजश्च यः सर्वस्तं नमामि महेश्वरम् II १३ II 
इत्यवमुक्त्वा स भृगुः पपात चरणाम्बुजे I 
आशिषं च ददौ तस्मै सुप्रसन्नो बभूव सः II १४ II 
जामदग्न्यकृतं स्तोत्रं यः पठेद् भक्तिसंयुतः I 
सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकं स गच्छति II १५ II 
II इति श्री ब्रह्मवैवर्तपुराणे गणपतिखण्डे जामदग्न्यकृतं श्रीशिवस्तोत्रं संपूर्णं II 
जामदग्न्यकृतं श्रीशिवस्तोत्रंचा मराठी अर्थ: 
परशुराम म्हणाले हे ईश्वरा ! मी आपली स्तुति करु इच्छितो परन्तु स्तवन करण्यान्त मी सर्वथा असमर्थ आहे. आपण अक्षर आणि अक्षराचे कारण तसेच इच्छा विरहित आहात. तर मी आपली स्तुती कशी करू? मी मंदबुद्धी आहे, मला शब्दांचा रचना करण्याचे ज्ञान नाही. आणि असे असूनही मी देवेश्वराची स्तुती कराला निघालो आहे! बरे ज्याचे स्तवन करण्याची शक्ती वेदांमध्येही नाही, त्या आपली स्तुती करण्यास कोण समर्थ होईल? अर्थांत कोणीच होणार नाही. आपण मन, बुद्धि, आणि वाणीला अगोचर, सारामध्येही साररूप, परात्पर, ज्ञान आणि बुद्धिला असाध्य, सिद्ध, सिद्धांकडून पूजिलेले, आकाशासारखे आदि, मध्य आणि अंत नसलेले, तसेच अविनाशी, विश्वावर शासन करणारे, तंत्ररहित, स्वतंत्र, तंत्राचे कारण असलेले,ध्यानानेही असाध्य, दुराराध्य, साधन करण्यांत अत्यंत सुगम आणि दयेचे सागर आहात. हे दीनबंधो! मी अती दीन आहे. हे करुणासिंधो! माझे रक्षण करा. आज माझा जन्म सफल आणि जीवन सुजीवन झाले; कारण भक्तगण ज्याना स्वपनामध्येही बघू शकत नाहीत, त्यांना मी यावेळी प्रत्यक्ष बघत आहे. ज्यांच्या कलांपासून इंद्र आणि देवगण आणि चराचर प्राणी उत्पन्न झाले आहेत. त्या महेश्वराना मी नमस्कार करतो. जे सूर्य, चंद्र, अग्नि, जल आणि वायुरुपामध्ये विराजमान आहेत त्या महेश्वराना मी नमस्कार करतो. जे स्त्रीरूप, नपुंसकरूप आणि पुरुषरूप धारण करून जगाचा विस्तार करतात, जे सर्वांचे आधार आणि सर्वरूप आहेत त्या महेश्वराना मी नमस्कार करतो. हिमालयकन्या देवी पार्वतीने कठोर तपस्या करून ज्यांना प्राप्त करून घेतले. दीर्घ तपस्येच्या द्वारेही जे प्राप्त होणे दुर्लभ आहेत त्या महेश्वराना मी नमस्कार करतो. जे सर्वांसाठी कल्पवृक्षासमान आहेत आणि अपेक्षेपेक्षाही अधिक फळ देणारे आहेत, जे लवकर प्रसन्न होतात आणि जे भक्तांचे बंधू आहेत त्या महेश्वराना मी नमस्कार करतो. जे लीलया क्षणांत अनंत विश्वाचा नाश करणारे आहेत, त्या भयंकर रूप धारण करू शकणार्या महेश्वराना मी नमस्कार करतो. जे कालरूप, काळाचे काल, काळाचे कारण आणि काळापासूनच उत्पन्न होणारे आहेत तसेच जे अजन्मा आणि वारंवार जन्म घेणारे आहेत आणि सर्व काही आहेत त्या महेश्वराना मी नमस्कार करतो. असे म्हणून भृगुवंशी परशुराम शंकरांच्या चरण कमलांवर नतमस्तक झाले. हे नारदा! जो भक्तिभावासह या परशुरामाने केलेल्या स्तोत्राचा पाठ करतो तो पापांपासून पूर्ण मुक्त होऊन अंती शिवलोकांत जातो. अशा प्रकारे श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणांतील गणपतीखंडांतील हे परशुरामाने केलेले श्री शिवस्तोत्र पुरे झाले. 
Jamdagnyakrutam ShriShiv Stotram 
Custom Search
Post a Comment