Saturday, September 15, 2012

Shri Lalita Sahasra Nam Stotram Part 1OF 6 श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र

Shri Lalita Sahasra Nam Stotram Part 1OF 6 
This Stotram is in Sanskrit. It is from Brahmand Purana Uttarkhand. It has arisen from the conversation between Hayagriva and Agastya Rushi. Stotram consists of thousand pious names of Goddess Lalita. Shri Lalita Sahasra Nam Stotram is very powerful, pious, and holy and fulfill all the desires of devotee whosoever recites these thousand names of Goddess Lalita every day with devotion. There are many people who use to recite this stotram every day and have experienced improvement in their life and richly rewarded with health, wealth, happiness and peace by the blessings of Goddess Lalita. After reciting this stotra every day with devotion, faith and concentration, many people who had heart problems have observed that their heart problems are removed and received sound health by the blessings of Goddess Lalita. I am uploading Shri Lalita SahasraNam Stotram in 6 parts within a month’s time. I request all such people who are having Heart disease to recite all the six parts and receive blessings of Goddess Lalita. 

श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र 
श्रीमाता, श्रीमहाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी । 
चिदग्नि कुण्ड सम्भूता देवकार्य समुद्दता ॥ १ ॥ 
उद्दभ्दानु सहस्त्राभा, चतुर्बाहु समन्विता । 
रागस्वरुप पाशाढ्या, क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला ॥ २ ॥ 
मनोरुपेक्षु कोदण्डा पंचतन्मात्र सायका । 
निजारुण प्रभापूर मज्जद् ब्रह्माण्ड मण्डला ॥ ३ ॥ 
चम्पकाशोक पुन्नाग सौगन्धिक लसत्कचा । 
कुरुविन्दमणि श्रेणी कनतकोटीर मण्डिता ॥ ४ ॥ 
अष्टमीचन्द्र विभ्राज दलिकस्थल शोभिता । 
मुखचन्द्र कलङ्काभ मृगनाभि विशेषका ॥ ५ ॥ 
वदनस्मर मांगल्य गृहतोरण चिल्लिका । 
 वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभ लोचना ॥ ६ ॥ 
नवचम्पक पुष्पाभ नासादण्ड विराजिता । 
ताराकान्ति तिरस्कारि नासाभरण भासुरा ॥ ७ ॥ 
कदम्बमंजरी क्लृप्त कर्णपूर मनोहरा । 
ताटङ्क युगली भूत तपनोडुप मण्डला ॥ ८ ॥ 
पद्मरागशिलादर्श परिभावि कपोलभूः । 
नवविद्रुम बिम्बश्री न्यक्कारिरदशनच्छदा ॥ ९ ॥ 
शुद्धविद्दाङ्कुराकार द्विजपंक्ति द्वयोज्जवला । 
कर्पूरवीटिकामोद समाकर्षि दिगन्तरा ॥ १० ॥ 
निज संलाप माधुर्य विनिर्भर्त्सित कच्छपी । 
मंदस्मित प्रभापूर मज्जत्कामेश मानसा ॥ ११ ॥ 
अनाकलित सादृश्य चिबुकश्री विराजिता । 
कामेश बद्ध मांगल्य सूत्र शोभित कन्धरा ॥ १२ ॥ 
कनकांगद केयूर, कमनीय भुजान्विता । 
रत्नग्रैवेय चिन्ताक लोल मुक्ता फलान्विता ॥ १३ ॥ 
कामेश्र्वर प्रेमरत्न मणि प्रतिपण स्तनी । 
नाभ्यालवाल रोमालि लता फल कुचद्वयी ॥ १४ ॥ 
लक्ष्यरोम लताधारता समुन्नेय मध्यमा । 
स्तनभार दलन्मध्य पट्टबन्ध वलित्रया ॥ १५ ॥ 
अरुणारुणकौसुंभ वस्त्र भास्वत् कटीतटी । 
रत्न किंकिणिंका रम्य रशना दाम भूषिता ॥ १६ ॥ 
कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्दवोरु द्वयान्विता । 
माणिक्य मुकुटाकार जानुद्वय विराजिता ॥ १७ ॥ 
इन्द्रगोप परिक्षिप्त स्मरतूणाभ जंघिका । 
गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठ जयिष्णु प्रपदान्विता ॥ १८ ॥ 
नख दीधिती संछन्न नमज्जन तमोगुणा । 
पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा ॥ १९ ॥ 
सिंजान मणिमंजीर मण्डित श्री पदाम्बुजा । 
मराली मन्दगमना महालावण्य शेवधिः ॥ २० ॥ 
सर्वारुणाsनवद्दांगी सर्वाभरण भूषिता । 
शिवकामेश्र्वरांकस्था शिवा स्वाधीन वल्लभा ॥ २१ ॥ 
सुमेरु मध्य श्रृंगस्था, श्रीमन्नगर नायिका । 
चिन्तामणि ग्रहान्तस्था, पंच ब्रह्मासन स्थिता ॥ २२ ॥ 
महापद्माटवी संस्था कदंबवन वासिनी । 
सुधासागर मध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी ॥ २३ ॥ 
देवर्षि गण संघात स्तूयमानात्म वैभवा । 
भंडासुर वधोद्दुक्त शक्तिसेना समन्विता ॥ २४ ॥ 
संपत्करी समारुढ सिंधुर व्रज सेविता । 
अश्र्वारुढाधिष्ठिताश्र्व कोटि कोटिभि रावृता ॥ २५ ॥ 
चक्रराज रथारुढ सर्वायुध परिष्कृता । 
गेयचक्र रथारुढ मंत्रिणि परिसेविता ॥ २६ ॥ 
किरिचक्र रथारुढ दण्डनाथा पुरस्कृता । 
ज्वालामालिनिकाक्षिप्त वन्हिनप्राकार मध्यगा ॥ २७ ॥ 
भण्डसैन्य वधोद्दुक्त शक्ति विक्रम हर्षिता । 
नित्या पराक्रमाटोप निरीक्षण समुत्सुका ॥ २८ ॥ 
भण्डपुत्र वधोद्दुक्त बाला विक्रम नंदिता । 
मन्त्रिण्यंबा विरचित विषंग वध तोषिता ॥ २९ ॥ 
विशुक्र प्राणहरण वाराही वीर्य नंदिता । 
कामेश्र्वर मुखालोक कल्पित श्रीगणेश्र्वरा ॥ ३० ॥

ललिता सहस्त्रनाम

या सहस्त्रनाम स्तोत्राचे सामर्थ्य फार मोठे आहे. देवीचे जे भक्त आहेत त्यानी नित्य हे स्तोत्र म्हणावे/ वाचावे अगर ऐकावे. मन:शांती तर लाभतेच शिवाय आत्मज्ञान होऊन अंती मुक्तीही लाभते. मात्र वाचन शुद्ध व न्यासयुक्त असावे. ज्यांना हे स्तोत्र रोज म्हणणे शक्य नसेल त्यांनी २२ जून व २२ डिसेंबरला (वर्षांतील सर्वांत लहान व सर्वांत मोठा दिवस), आपली जन्मतिथी, शुद्ध अष्टमी, चतुर्दशी आणि पौर्णिमेस जरुर म्हणावे/ वाचावे अगर ऐकावे. या स्तोत्रांत रोगनाश करण्याची फार मोठी शक्ती आहे. घरांतील आजारी व्यक्तीसाठी भस्म हातांत घेऊन हे म्हणावे आणि नंतर ते भस्म आजारी व्यक्तीच्या कपाळावर लावावे. ह्रदयविकारावर तर हे स्तोत्र फार प्रभावी आहे.

Shri Lalita Sahasra Nam Stotram Part 1OF 6 
श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र 


Custom Search
Post a Comment