Wednesday, September 26, 2012

Shri Lalita SahasraNam Stotram Part 2 OF 6 श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र भाग २ एकंदर ६

Shri Lalita SahasraNam Stotram Part 2 OF 6 
In this Second part of Lalita SahasraNam Stotra You will find very pious and important names of the Goddess Lalita; which helps in development of spiritual Powers. Hence all such people who are after development of spiritual powers are requested to recite Goddess Lalita SahasraNam Stotra every day. The names which are referred in above are as under: 
मूलाधारैक निलया ब्रह्मग्रंथि विभेदिनी । 
मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रंथि विभेदिनी ॥ ३८ ॥ 
आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रंथि विभेदिनी । 
सहस्त्रारांबुजारुढा सुधारासाराभिवर्षिणी ॥ ३९ ॥ 
तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता । 
महासक्तिः, कुण्डलिनी बिसतन्तु तनीयसी ॥ ४० ॥ 
Muladaraika Nilaya BrahmaGranti Vibhedini ; Manipurantarudita VishnuGranthi Vibhedini; Aadnyachakrantaralastha RrudraGranti Vibhedini; Sahasrambujarudha sudhasaraBhivarshini; 
Tadillata samruchihi Shatchakropari Sansitha; Mahasaktihi Kundalini Bisatantu Taniyasi. 
This Stotram is in Sanskrit. It is from Brahmand Purana Uttarkhand. It has arisen from the conversation between Hayagriva and Agastya Rushi. Stotram consists of thousand pious names of Goddess Lalita. Shri Lalita Sahasra Nam Stotram is very powerful, pious, and holy and fulfill all the desires of devotee whosoever recites these thousand names of Goddess Lalita every day with devotion. There are many people who use to recite this stotram every day and have experienced improvement in their life and richly rewarded with health, wealth, happiness and peace by the blessings of Goddess Lalita. After reciting this stotra every day with devotion, faith and concentration, many people who had heart problems have observed that their heart problems are removed and received sound health by the blessings of Goddess Lalita. I am uploading Shri Lalita SahasraNam Stotram in 6 parts within a month’s time. I request all such people who are having Heart disease to recite all the six parts and receive blessings of Goddess Lalita.

श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र भाग २ एकंदर ६ 
महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्र प्रहर्षिता । 
भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी ॥ ३१ ॥ 
करांगुलि नखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः । 
महा पाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुर सैनिका ॥ ३२ ॥ 
कामेश्र्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुर शून्यका । 
ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वैभवा ॥ ३३ ॥ 
हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः । 
श्रीमद्वाग्भव कूटैक स्वरुप मुख पंकजा ॥ ३४ ॥ 
कण्ठाधः कटि पर्यन्त मध्यकूट स्वरुपिणी । 
शक्तिकूटैकतापन्न कट्यधोभाग धारिणी ॥ ३५ ॥ 
मूलमंत्रात्मिका मूलकूटत्रय कलेबरा । 
कुलामृतैक रसिका, कुलसंकेत पालिनी ॥ ३६ ॥ 
 कुलांगना, कुंलान्तस्था, कौलिनी, कुलयोगिनी । 
अकुला समयान्तस्था समयाचार तत्परा ॥ ३७ ॥ 
मूलाधारैक निलया ब्रह्मग्रंथि विभेदिनी । 
मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रंथि विभेदिनी ॥ ३८ ॥ 
आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रंथि विभेदिनी । 
सहस्त्रारांबुजारुढा सुधारासाराभिवर्षिणी ॥ ३९ ॥ 
तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता । 
महासक्तिः, कुण्डलिनी बिसतन्तु तनीयसी ॥ ४० ॥ 
भवानी भावनागम्या भवारण्य कुठारिका । 
भद्रप्रिया भद्रमूर्ति र्भक्त सौभाग्यदायिनी ॥ ४१ ॥ 
भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा । 
शांभवी शारदाराध्या, शर्वाणी शर्मदायिनी ॥ ४२ ॥ 
शांकरी श्रीकरी साध्वी शरच्चंद्र निभानना । 
शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरंजना ॥ ४३ ॥ 
निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला । 
निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपल्लवा ॥ ४४ ॥ 
नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रया । 
नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्दा निरन्तरा ॥ ४५ ॥ 
निष्कारणा निष्कलंका निरुपाधि र्निरीश्वरा । 
निरागा रागमथनी निर्मदा मदनाशिनी ॥ ४६ ॥ 
निश्चिन्ता निरहंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी । 
निर्ममा ममताहन्त्री, निष्पापा पापनाशिनी ॥ ४७ ॥ 
निष्क्रोधा क्रोधशमनी, निर्लोभा लोभनाशिनी । 
निःसंशया संशयघ्नी, निर्भवा, भवनाशिनी ॥ ४८ ॥ 
निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी । 
निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा ॥ ४९ ॥ 
निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया । 
दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा ॥ ५० ॥ 
 दुष्टदूरा दुराचारशमनी दोष वर्जिता । 
सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिक वर्जिता ॥ ५१ ॥ 
सर्वशक्तिमयी सर्वमंगला सद्गति प्रदा । 
सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्र स्वरुपिणी ॥ ५२ ॥ 
सर्व यन्त्रात्मिका सर्व तन्त्ररुपा मनोन्मनी । 
माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी र्मृडप्रिया ॥ ५३ ॥ 
महारुपा महापूज्या महा पातक नाशिनी । 
महामाया महासत्वा महाशक्ति र्महारतिः ॥ ५४ ॥ 
महाभोगा महैश्वर्या महावीर्या महाबला । 
महाबुद्धि र्महासिद्धि र्महायोगेश्वरेश्वरी ॥ ५५ ॥ 
महातन्त्रा, महामन्त्रा महायन्त्रा महासना । 
महायाग क्रमाराध्या महाभैरव पूजिता ॥ ५६ ॥ 
महेश्वर महाकल्प महाताण्डव साक्षिणी । 
महाकामेश महिषी महात्रिपुरसुन्दरी ॥ ५७ ॥ 
चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी । 
महाचतुः षष्टिकोटि योगिनी गणसेविता ॥ ५८ ॥ 
मनुविद्दा चन्द्रविद्दा चंद्रमण्डल मध्यगा । 
चारुरुपा चारुहासा चारुचन्द्र कलाधरा ॥ ५९ ॥ 
चराचर जगन्नाथा चक्रराज निकेतना । 
पार्वती पद्मनयना पद्मराग समप्रभा ॥ ६० ॥
ललिता सहस्त्रनाम 
या सहस्त्रनाम स्तोत्राचे सामर्थ्य फार मोठे आहे. देवीचे जे भक्त आहेत त्यानी नित्य हे स्तोत्र म्हणावे/ वाचावे अगर ऐकावे. मन:शांती तर लाभतेच शिवाय आत्मज्ञान होऊन अंती मुक्तीही लाभते. मात्र वाचन शुद्ध व न्यासयुक्त असावे. ज्यांना हे स्तोत्र रोज म्हणणे शक्य नसेल त्यांनी २२ जून व २२ डिसेंबरला (वर्षांतील सर्वांत लहान व सर्वांत मोठा दिवस), आपली जन्मतिथी, शुद्ध अष्टमी, चतुर्दशी आणि पौर्णिमेस जरुर म्हणावे/ वाचावे अगर ऐकावे. या स्तोत्रांत रोगनाश करण्याची फार मोठी शक्ती आहे. घरांतील आजारी व्यक्तीसाठी भस्म हातांत घेऊन हे म्हणावे आणि नंतर ते भस्म आजारी व्यक्तीच्या कपाळावर लावावे. ह्रदयविकारावर तर हे स्तोत्र फार प्रभावी आहे.
Shri Lalita SahasraNam Stotram Part 2 OF 6  
श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र भाग २ एकंदर ६ 


Custom Search
Post a Comment