Tuesday, November 13, 2012

Bhagwan ShriVishnu Vandana भगवान श्रीविष्णु वंदना


Bhagwan ShriVishnu Vandana 

We are celebrating Bali Pratipada and Padava every year on Kartik Shukla Pratipada. Current year it is on 14th November 2012. More about Bali Pratipada and Padava and other days in Diwali please refer following link. 
http://www.youtube.com/watch?v=6NrT9VF6bq4&list=PLF6AB666BE9DDD0E2 index=2&feature=plpp_video
Vaman Incarnation of God Vishnu sent Demon Bali in Patala Loka on Kartik Shukla Pratipada. By the blessing of God Vishnu Demon Bali is allowed to be on earth on the days of Diwali and this day is celebrated in his name. 
I am uploading Bhagwan ShriVishnu Vandana to remember Incarnation Vaman and demon Bali. This Vandana is in Sanskrit and it is from Garud Purana. I bow to God of all Gods Bhagwan Vishnu. The care taker of this world is God Vasudeo (Vishnu), I bow to him. I bow to God of the Gods and head of the yadnyas. I bow to God of Munies and Yakshas. I bow to head of all the Gods, Bhagwan Vishnu. I bow to God Vishnu who is there in everybody’s heart. I bow to God Vishnu who I worshiped by Great Rushies, God Brahma and God Indra and God Shiva. I bow to God Vishnu who does well to all people, destroyer of wicked and demons, doer of everything, head of all and relative of all. I bow to God Vishnu who is very calm and always at peace, Greatest among all, who gives blessings to the devotees, who protects those who surrender him, who is very beautiful and who gives the knowledge of Dharma, Arth and Kam. I bow to God Vishnu many times. 
Thus here completes Bhagwan Shri Vishnu Vandana which is from Garud Purana, Aachar Khanda.

भगवान श्रीविष्णु वंदना
विष्णवे देवदेवाय नमो वै प्रभविष्णवे ।
विष्णवे वासुदेवाय नमः स्थितिकराय च ॥
ग्रसिष्णवे नमश्र्चैव नमः प्रलयशायिने ।
देवानां प्रभवे चैव यज्ञानां प्रभवे नमः ॥
मुनीनां प्रभवे नित्यं यक्षाणां प्रभविष्णवे ।
जिष्णवे सर्वदेवानां सर्वगाय महात्मने ॥
ब्रह्मेन्द्ररुद्रवन्द्याय सर्वेशाय नमो नमः ।
सर्वलोकहितार्थाय लोकाध्यक्षाय वै नमः ॥
सर्वगोप्त्रे  सर्वकर्त्रे सर्वदुष्टविनाशिने ।
वरप्रदाय शान्ताय वरेण्याय नमो नमः ।
शरण्याय सुरुपाय धर्मकामार्थदायिने ॥
॥ इति श्रीगरुड पुराणे आचारकाण्डे भगवान श्रीविष्णु वंदना संपूर्णा ॥
भगवान श्रीविष्णु वंदना
मराठी अर्थ
देवाधिदेव, तेजोमूर्ति भगवान विष्णुना माझा नेहमीच नमस्कार आहे. संसाराचे पालन करणारे भगवान वासुदेव विष्णुना मी वंदन करतो. प्रलयसमयी संसाराला आपल्या मूळ प्रकृतिमध्ये लीन करुन शयन करणार्‍या भगवान विष्णुना मी नमस्कार करतो. देवांचे आणि यज्ञांचे अधिपति विष्णुना मी नमस्कार करतो. मुनि आणि सर्व यक्षांचे प्रभु आणि सर्व देवांवर सत्ता गाजविणारे, सर्वाला व्यापून असलेले, महात्मा, ब्रह्मा, इन्द्र आणि रुद्र याना वंदनीय असलेल्या सर्वेश्र्वर भगवान श्रीविष्णुना मी नमस्कार करतो. 
सर्व लोकांचे कल्याण करणारे, लोकाध्यक्ष, सर्वगोप्ता, सर्वकर्ता आणि सर्व दुष्टांचा नाश करणारे भगवान श्रीविष्णुना मी नमस्कार करतो. भक्तांना वर देणारे, अति शांत, सर्वश्रेष्ठ, शरणागतांचे रक्षण करणारे, सुंदर रूप असलेले, धर्म, अर्थ आणि काम याची प्राप्ती करून देणारे श्री भगवान विष्णुना मी वारंवार नमस्कार करतो. 
अशा प्रकारे भगवान श्रीविष्णु वंदना पुरे झाली. 
Bhagwan ShriVishnu Vandana  
भगवान श्रीविष्णु वंदनाCustom Search
Post a Comment