Monday, October 7, 2013

Shitalashtakam शीतलाष्टकम्


Shitalashtakam 
Shitalashtakam is in Sanskrit. It is from Skanda Purana. Shitaladevi is for removing all sorts of deceases mainly from fire, heat, burning, and like. Goddess Shitala protects from explosion, fire, accidents and excessive of heat. One should recite this Ashtakam to receive blessings from Shitaladevi and for protection.
शीतलाष्टकम् 

श्रीगणेशाय नमः ॥ 
अस्य श्रीशीतलाष्टकस्तोत्रस्य महादेव ऋषिः ॥ अनुष्टुप् छंदः ॥ 
शीतला देवता ॥ लक्ष्मीर्बीजम् ॥ भवानी शक्ति: ॥ 
सर्वविस्फोटकनिवृत्तये जपे विनियोगः ॥
ईश्र्वर उवाच ॥ 
वंदेऽहं शीतलां देवीं रासभस्थां दिगंबराम् । 
मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालंकृतमस्तकाम् ॥ १ ॥ 
वंदेऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहाम् । 
यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयं महत् ॥ २ ॥ 
शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्दाहपीडितः । 
विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति ॥ ३ ॥ 
यस्त्वामुदकमध्ये तु धृत्वा पूजयते नरः । 
विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते ॥ ४ ॥ 
शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगंधयुतस्य च । 
प्रनष्टचक्षुषः पुंसस्त्वामाहुर्जीवनौषधम् ॥ ५ ॥ 
शीतले तनुजान् रोगान्नृणां हरसि दुस्त्यजान् । 
विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेकामृतवर्षिणी ॥ ६ ॥ 
गलगंडग्रहा रोगा ये चान्ये दारुणा नृणाम् । 
त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यांति संक्षयम् ॥ ७ ॥ 
न मंत्रो नौषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते । 
त्वामेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवताम् ॥ ८ ॥ 
मृणालतंतुसदृशीं नाभिहृन्मध्यसंस्थिताम् । 
यस्त्वां संचिंतयेद्देवि तस्य मृत्युर्न जायते ॥ ९ ॥ 
अष्टकं शीतलादेव्या यो नरः प्रपठेत्सदा । 
विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते ॥ १० ॥ 
श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितैः । 
उपसर्गविनाशाय परं स्वस्त्ययनं महत् ॥ ११ ॥ 
शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता । 
शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः ॥ १२ ॥ 
रासभो गर्दभश्र्चैव खरो वैशाखनंदनः । 
शीतलावाहनश्र्चैव दूर्वाकंदनिकृंतनः ॥ १३ ॥ 
एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् । 
तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुङ् न जायते ॥ १४ ॥ 
शीतलाष्टकमेवेदं न देयं यस्यकस्यचित् । 
दातव्यं च सदा तस्मै श्रद्धाभक्तियुताय वै ॥ १५ ॥
॥ इति श्रीस्कंदपुराणे शीतलाष्टकस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Shitalashtakam 
शीतलाष्टकम्


Custom Search
Post a Comment