Friday, February 14, 2014

Sandhya Stutihi सन्ध्यास्तुतिः (सन्ध्यास्तोत्रम्)


Sandhya Stutihi 

Sandhya Stutihi is in Sanskrit. It is from ShrimatDeviBhagwat and it has arisen in the conversation in between God Narayan and BrahmaRushi Narad. It is a very pious stotra. Devotee reciting it at the time of bath is amply blessed by Goddess Sandhya Devi. Any devotee who doesn’t have a son is blessed and he becomes a father of a son. All unhappiness and troubles are removed from his life by the blessings of Goddess Sandhya Devi. At the end of his life he receives Moksha. 
सन्ध्यास्तुतिः (सन्ध्यास्तोत्रम्) 
श्रीनारायण उवाच 
आदिशक्ते जगन्मातर्भक्तानुग्रहकारिणि । 
सर्वत्र व्यापिकेऽनन्ते श्रीसन्ध्ये ते नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥ 
त्वमेव सन्ध्या गायत्री सावित्री च सरस्वती । 
ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री रक्ता श्वेता सितेतरा ॥ २ ॥ 
प्रातर्बाला च मध्याह्ने यौवनस्था भवेत्पुनः । 
वृद्धा सायं भगवती चिन्त्यते मुनिभिः सदा ॥ ३ ॥ 
हंसस्था गरुडारुढा तथा वृषभवाहिनी । 
ऋगवेदाध्यायिनी भूमौ दृश्यते या तपस्विभिः ॥ ४ ॥ 
यजुर्वेदं पठन्ती च अन्तरिक्षे विराजते । 
सा सामगापि सर्वेषु भ्राम्यमाणा तथा भुवि ॥ ५ ॥ 
रुद्रलोकं गता त्वं हि विष्णुलोकनिवासिनी । 
त्वमेव ब्रह्मणो लोकेऽमर्त्यानुग्रहकारिणी ॥ ६ ॥ 
सप्तर्षिप्रीतिजननी माया बहुवरप्रदा । 
शिवयोः करनेत्रोत्था ह्यश्रुस्वेदसमुद्भवा ॥ ७ ॥ 
आनन्दजननी दुर्गा दशधा परिपठ्यते । 
वरेण्या वरदा चैव वरिष्ठा वरवर्णिनी ॥ ८ ॥ 
गरिष्ठा च वरार्हा च वरारोहा च सप्तमी । 
 नीलगङ्गा तथा सन्ध्या सर्वदा भोगमोक्षदा ॥ ९ ॥ 
भागीरथी मर्त्यलोके पाताले भोगवत्यपि । 
त्रिलोकवाहिनी देवी स्थानत्रयनिवासिनी ॥ १० ॥ 
भूर्लोकस्था त्वमेवासि धरित्री लोकधारिणी । 
भुवो लोके वायुशक्तिः स्वर्लोके तेजसां निधिः ॥ ११ ॥ 
महर्लोके महासिद्धिर्जनलोके जनेत्यपि । 
 तपस्विनी तपोलोके सत्यलोके तु सत्यवाक् ॥ १२ ॥ 
 कमला विष्णुलोके च गायत्री ब्रह्मलोकदा । 
रुद्रलोके स्थिता गौरी हरार्धाङ्गनिवासिनी ॥ १३ ॥ 
अहमो महतश्चैव प्रकृतिस्त्वं हि गीयसे । 
साम्यावस्थात्मिका त्वं हि शबलब्रह्मरुपिणी ॥ १४ ॥ 
ततः परा परा शक्तिः परमा त्वं हि गीयसे । 
 इच्छाशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानस्र्त्रिशक्तिदा ॥ १५ ॥ 
गङ्गा च यमुना चैव विपाशा च सरस्वती । 
सरयूर्देविका सिन्धुर्नर्मदैरावती तथा ॥ १६ ॥ 
गोदावरी शतद्रूश्च कावेरी देवलोकगा । 
कौशिकी चन्द्रभागा च वितस्ता च सरस्वती ॥ १७ ॥ 
गण्डकी तापिनी तोया गोमती वेत्रवत्यपि । 
इडा च पिङ्गला चैव सुषम्णा च तृतीयका ॥ १८ ॥ 
गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूषापूषा तथैव च । 
अलम्बुषा कुहूश्चैव शङ्खिनी प्राणवाहिनी ॥ १९ ॥ 
नाडी च त्वं शरीरस्था गीयसे प्राक्तनैर्बुधैः । 
हृत्पद्मस्था प्राणशक्तिः कण्ठस्था स्वप्ननायिका ॥ २० ॥ 
तालुस्था त्वं सदाधारा बिन्दुस्था बिन्दुमालिनी । 
मूले तु कुण्डलीशक्तिःर्व्यापिनी केशमुलगा ॥ २१ ॥ 
शिखामध्यासना त्वं हि शिखाग्रे तु मनोन्मनी । 
किमन्यद् बहुनोक्तेन यत्किञ्चिज्जगतीत्रये ॥ २२ ॥ 
तत्सर्वं त्वं महादेवि श्रिये सन्ध्ये नमोऽस्तु ते । 
इतीदं कीर्तितं स्तोत्रं सन्ध्यायां बहुपुण्यदम् ॥ २३ ॥ 
महापापप्रशमनं महासिद्धिविधायकम् । 
य इदं कीर्तयेत्स्तोत्रं सन्ध्याकाले समाहितः ॥ २४ ॥ 
अपुत्रः प्राप्नुयात्पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात् । 
सर्वतीर्थतपोदानयज्ञयोगफलं लभेत् ॥ २५ ॥ 
भोगान्भुक्त्वा चिरं कालमन्ते मोक्षमवाप्नुयात् । 
तपस्विभिः कृतं स्तोत्रं स्नानकाले तु यः पठेत् ॥ २६ ॥ 
यत्र कुत्र जले मग्नः सन्ध्यामज्जनजं फलम् । 
लभते नात्र सन्देहः सत्यं सत्यं च नारद ॥ २७ ॥ 
श्रृणुयाद्योऽपि तद्भक्त्या स तु पापात्प्रमुच्यते । 
 पीयूषसदृशं वाक्यं सन्ध्योक्तं नारदेरितम् ॥ २८ ॥ 
॥ इति श्रीमद्देवीभागवते द्वादश स्कन्धे 
श्रीनारायण-नारद संवादे सन्ध्यास्तुतिः संपूर्णा ॥ 
सन्ध्यास्तुतिचा मराठी अर्थ: 
भगवान नारायण म्हणाले  
१) हे आदिशक्ते ! हे जगन्माते ! हे भक्तांवर कृपा करणार्‍या आणि सर्वत्र व्यापून असणार्‍या अन्नते, श्रीसन्ध्ये तुला (माझा) नमस्कार असो. 
२) तूंच सन्ध्या, गायत्री, सावित्री आणि सरस्वती आहेस. तसेच ब्राह्मी, वैष्णवी आणि रौद्री आहेस. तूं लाल, पांढर्‍या आणि काळ्या रंगाची आहेस. 
३) तूं प्रातःकाळी बाल्यावस्थेंत, माध्याह्नी यौवनावस्थेंत आणि सांयकाळी वृद्धावस्थेंत असतेस. सर्व मुनि भगवतीचे ध्यान (चिंतन) याच रुपांत नेहमी करतात. 
४) आपण प्रातःकाळी हंसारुढ, माध्याह्नी गरुडारुढ आणि सायंकाळी वृषभारुढ असता. पृथ्वीवरील तपस्विलोकांना आपण ऋगवेदाचा पाठ करीत असतांना दिसता. 
५) अंतरिक्षांत आपण यजुर्वेदचा पाठ करीत विराजमान असता. तसेच आपण भूमण्डलावर सामगान करीत भ्रमण करीत असता. 
 ६) विष्णुलोकांत निवास करणार्‍या आपण रुद्रलोकीसुद्धा जात असता. तसेच देवतांवर (अमर्त्य) कृपा (अनुग्रह) करणार्‍या आपण ब्रह्मलोकीसुद्धा असता. 
७) मायास्वरुपिणी असलेल्या सप्तर्षिचे प्रिय करणारी माता व पुष्कळ वर देणार्‍या आहात. आपण शंकरांच्या हात, डोळे, अश्रु तसेच स्वेद यांपासून निर्माण झाला. 
८-९) आपण आनंद निर्माण करणारी दहा प्रकारच्या दुर्गारुपांत आहात. वरेण्या, वरदा, वरिष्ठा, वरवर्णिनी, गरिष्ठा, वरार्हा, सातवी वरारोहा, नीलगङ्गा सन्ध्या आणि नेहमी भोग-मोक्ष देणारी भोगमोक्षदा ही आपली नांवे आहेत. 
१०) आपण मृत्युलोकी भागीरथी नावाने, पाताळलोकी भोगवती आणि स्वर्गामध्ये त्रिलोकवाहिनी देवी आपण तिन्ही लोकी निवास करता. 
११) आपण धरित्री होऊन भूलोकांत वास करता. भुवो लोकामध्ये वायुशक्ति होऊन, स्वर्लोकामध्ये तेजस्वरुपांत वास करता. 
१२) महर्लोकामध्ये महासिद्धि, जनलोकामध्ये जना, तपोलोकामध्ये तपस्विनी, सत्यलोकामध्ये सत्यवाकया स्वरुपांत वास करता. 
१३) विष्णुलोकामध्ये कमला, ब्रह्मलोकांत गायत्री, रुद्रलोकांत गौरी जी शंकरांची अर्धांगी आहे या स्वरुपांत वास करता. 
१४) अहंकार व महत् तत्वाच्या प्रकृतिस्वरुपांत आपणच असता. नेहमी साम्य किंवा संतुलींत स्वरुपांत आपण शबल ब्रह्मरुपिणी आहात. 
१५) तसेच आपणलाच परा, पराशक्ति व परमा (सर्व शक्तिमान) या स्वरुपांत जाणले जाते. आपणच इच्छाशक्ति, क्रियाशक्ति आणि ज्ञानशक्ति आहात व या तिन्ही शक्ति आपणच देणार्‍या आहात. 
१६-१८) आपणच गंगा, यमुना, विपाशा, सरस्वती, सरयु, देविका, सिन्धु, नर्मदा, इरावती, गोदावरी, शतद्रु, देवलोकां जाणारी कावेरी, कौशिकी, चन्द्रभागा, वितस्ता, सरस्वती, गण्डकी, तापिनी, तोया, गोमती तसेच वेत्रवती या पवित्र नद्यांच्या स्वरुपांत आपणच आहात. इडा, पिंगला आणि तिसरी सुषुम्ना आपणच आहात.
१९-२३) गान्धारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, अपूशा, अलम्बुषा, कुहू आणि प्राणवाहिनी शंङ्खिनी या नाडी स्वरुपांत शरिरांत स्थित असता असे फार पूर्वींच विद्वानांनी सांगितले आहे. आपण कमळरुपी हृदयांत प्राणशक्तिस्वरुपांत, कण्ठांत स्वप्ननायिका, ताळुमध्ये सर्वाधार आणि भ्रूमध्यांत बिन्दुमालिकेच्या स्वरुपांत स्थित असता. मूलाधारापासून ब्रह्मरंध्रांपर्यंत व्यापुन टाकणार्‍या कुण्डलीशक्ति स्वरुपांत, शिखामध्यांत तुम्हीच असता तसेच शिखाग्रांत आपनच मनोन्मनी स्वरुपांत असता. यापेक्षा अधिक बोलण्यांत हे महादेवी, हे श्रिये, हे सन्ध्या देवी काहीच अर्थ नाही कारण जे काही आहे ते सर्व तुम्हींच आहात अशा आपणाला नमस्कार असो. सन्ध्यासमयी म्हटले जाणारे हे स्तोत्र अति पुण्यप्रदान करणारे आहे. 
२४) हे महापापांचा नाश करणारे, महासिद्धि देणारे सन्ध्यासमयी म्हटले जाणारे हे स्तोत्र आहे. 
२५-२८) पुत्रहीनाला पुत्र देणारे, धनार्थ्याला धन देणारे, सर्व तीर्थयात्रांचे, तपांचे, दानांनचे, यज्ञांनचे, तसेच योगांचे फळ देणारे तसेच दिर्घकाळ भोग भोगून अन्ती मोक्ष देणारे असे हे पवित्र स्तोत्र आहे. जो कोणी तपस्वी लोकांनी केलेले हे स्तोत्र (पवित्र) स्थानी व कोठेही स्नानसमयी पाण्यांत म्हणेल त्याला सन्ध्यारुपी मज्जनाने होणारे फल प्राप्त होते यांत काहींच संशय नाही. हे नारदा हे सत्य आणि सत्यच आहे. नारदा सन्ध्येच्या उद्देशानी केल्या गेलेल्या या अमृततुल्य स्तोत्राचे जो भक्तिपूर्वक श्रवण करेल तोसुद्धा पापांतून मुक्त होतो.


Sandhya Stutihi 
सन्ध्यास्तुतिः (सन्ध्यास्तोत्रम्)Custom Search
Post a Comment