Saturday, February 1, 2014

DurgaDwatrinshaNnam Mala दुर्गाद्वात्रिंशन्नाम माला


DurgaDwatrinshaNnam Mala 

DurgaDwatrinshaNnam Mala is in Sanskrit. It is a Mala of 32 names of Goddess Durga. Once God Brahma asked Goddess Durga about a very easy and shortest way of devotion by which devotees of Goddess receives her blessings and protection. At that time Goddess Durga told this Mala to God Brahma. Further she told that any devotee chanting everyday will become free from any type of fear. Benefits of DurgaDwatrinshaNnam Mala: Devotee reciting this Mala have no fear from anything *(enemies, ghosts,). All difficulties/troubles are removed and vanished. 
दुर्गाद्वात्रिंशन्नाम माला 
दुर्गा दुर्गातिशमनी दुर्गापद्वि निवारिणी । 
दुर्गमच्छेदिनि दुर्गसाधिनी दुर्गानाशिनी ॥ १ ॥ 
दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा । 
दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला ॥ २ ॥ 
दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरुपिणी । 
दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता ॥ ३ ॥ 
दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी । 
दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरुपिणी ॥ ४ ॥ 
दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी । 
दुर्गमाङ्गी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्र्वरी ॥ ५ ॥ 
दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी । 
नामावलि मिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः । 
पठेत् सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः ॥ ६ ॥ 
॥ इति दुर्गाद्वात्रिंशन्नाम माला संपूर्णा ॥ 
एकदा ब्रह्मदेवांनी दुर्गादेवीची पूजा करुन तिचे 
स्तवन केले व तिला विचारले हे महेश्र्वरी असा
 कोणता उपाय आहे की ज्यामुळे तू भक्तांवर 
सत्वर प्रसन्न होऊन सर्वांचे रक्षण करतेस? 
तेव्हां दुर्गादेवी म्हणाली " माझ्या बत्तीस नाममालेचे 
जे नित्य पठण करतील त्यांच्या सर्व आपत्तींचा मी 
विनाश करते. त्रैलोक्यांत यासारखे दुसरे स्तोत्र नाही. 
ते मी तुम्हाला सांगते. 
DurgaDwatrinshaNnam Mala 
दुर्गाद्वात्रिंशन्नाम माला


Custom Search

No comments: