Wednesday, September 23, 2015

Ganapati Atharvashirsha (Marathi) गणपति अथर्वशीर्ष (मराठी)


Ganapati Atharvashirsha 
Ganapati Atharvashirsha is in Marathi. Originally it is Sanskrit.
गणपति अथर्वशीर्ष (मराठी)
शांतिपाठ
सदा भद्र तें कान  ऐकोत देवा ।
सदा भद्र तें चक्षु पाहोत देवा ।
असे कल्पिले आयु जे ब्रह्मयाने 
जगावे पुरे ते निरोगी तनूने ॥ १ ॥
रहावी सदा शक्तिशालीचे अंगे ।
स्तुतिस्तोत्र देवा करु भक्तिरंगे ।
तुझ्या याजनी पूजनी जीचनाचा ।
कळावा खरा अर्थ आम्हां सुखाचा ॥ २ ॥
करो स्वस्ति सर्वत्र तो इंद्रदेव ।
जयाच्या धनाचा नसे पूर्ण ठाव ।
जगी स्वस्ति विश्र्वज्ञ पूषा करु दे । 
तसा संकटा पक्षिराजा हरु दे ॥ ३ ॥
सुरांचा गुरु स्वस्ति शांतीस देवो ।
त्रिकाळांत तैसी त्रिधा शांति होवो ।
अशी गाऊनी प्रार्थना नम्रभावे ।
गणेशा तुझे स्तोत्र वाचे वदावे ॥ ४ ॥
मुख्य स्तोत्र
गणेशा तुला मी करी वंदनास ।
जगी तत्त्व प्रत्यक्ष तू निर्विशेष । 
जगा निर्मुनी पाळिसी तूच त्यास ।
तसे अन्ति संहारिसी तू तयास ॥ ५ ॥
 असे सर्व ब्रह्म ते तूचि आहे ।
जे मदीयांतरंगी तुझे रुप पाहे ।   
सदा सर्व भूतांत आत्मस्वरुप । 
करी रक्षणा माझिया रे गणेशा ॥ ६ ॥
तसे रक्षि वक्त्यास श्रोत्या परेशा ।
ऋतोक्ती असे सत्य हे नित्यरुप ।
सदा देवकार्यी करी दानधर्म ।
तया रक्षी धात्यास जो पाळी धर्म ॥ ७ ॥
जयाने जगी वेद कंठस्थ केले ।
तयाला तुवा पाहिजे तारियेले । 
जगी नित्य रक्षी । 
मला मागुनीया पुढोनी तसे ह्या भवाते तराया ॥ ८ ॥ 
वरुनी तसे खालती दक्षिणेला ।
करी रक्षणा पश्र्चिमा उत्तरेला । 
तसे पूर्व बाजूस रक्षी दयाळा । 
तुझे ध्यान चित्ती करी मी कृपाळा ॥ ९ ॥
प्रभो वाङ्मया चिन्मया मोदयुक्ता । 
सदा सच्चिदानंद तू विघ्नहर्ता ।
असे ज्ञान विज्ञान सारे तुझ्यात ।
तुझे रुप ते ब्रह्म साक्षात्पुनीत ॥ १० ॥
दिसे सर्व जे ते तुझ्यापासुनिया ।
इथे जन्मुनी धारणा लाभुनीया । 
तुझ्यामाजि ते अन्ति होई विलीन ।
तुझ्या आत्मरुपात जाई विरोन ॥ ११ ॥
तुझे रुप ते भूमि आकाश आप ।
तुझे रुप ते तेज वायू अमाप । 
तशा चार वाणी परादी तुझ्यात ।
म्हणोनी तुझे नाव वागीश ख्यात ॥ १२ ॥
गुणांच्या त्रयातीत तू नित्यरुप । 
तसा तीन देहांहुनी भिन्नरुप ।
असो भूत भावी तथा वर्तमान ।
त्रिकाळास भेदून होसी समान ॥ १३ ॥
तुझा मूळ-आधार चक्रात वास ।
तुझ्यामाजी शक्तित्रयांचा निवास ।
तुला नित्य योगी मनामाजी ध्याती ।
तयां आत्मरुपात येई प्रचीती ॥ १४ ॥
तुझे रुप ब्रह्मा तसा विष्णु रुद्र ।
तुझे रुप इन्द्राग्नि तो सूर्य चन्द्र ।   
तुझे रुप वायूत ब्रह्मात आहे ।
तसे भूर्भुवस्वःत ते नांदताहे ॥ १५ ॥
गणादी म्हणोनी अकारा म्हणावे ।
अनुस्वार अर्धेंदुयुक्ते स्मरावे ।
म्हणावा सदा मंत्र ॐकारयुक्त । 
असे हे गणेशा तुझे तंत्ररुप ॥ १६ ॥
' गँ  ' तंत्ररुपास ॐकारयुक्ता ।
जपावे तयाने मिळे शांति चित्ता । 
गकारा म्हणोनी अकारा स्मरावे । 
अनुस्वार अर्धेंदुयुक्तास गावे ॥ १७ ॥
असा ' गँ ' पदाचा घुमावा निनाद ।
तया संहिता संधिने स्पष्ट नाद ।
गणेशा तुझी हीच तंत्रोक्त विद्या ।
जियेची असे देवता तूचि आद्या ॥ १८ ॥
' ॐ गँ ' नमू या गणांच्या पतीला ।
तया एकदन्तस्वरुपा यतीला ।
जये खंडिली वक्र बुद्धि जगात ।
तया वक्रतुंडा मनी साठवीत ॥ १९ ॥
असा दंति तो प्रेरणा नित्य देतो ।
चतुर्हस्त जो दन्त हाती धरीतो ।
असे पाश अंकूश तैसाच हाती ।
सदा दाखवी स्वकृपा जो जनान्ती ॥ २० ॥
शरीरी तुझ्या लेप हा चंदनाचा ।
तुझा डौल तो रक्तवस्त्रात साचा ।
तुझ्या पूजनी रक्तपुष्पे वहावी ।
तुझी नित्य सेवा गणेशा करावी ॥ २१ ॥
तुझ्या मूषकाच्या ध्वजाते स्मरावे ।
तुझ्या शूर्पकर्णा गुणां आठवावे ।
करी जो कृपा भक्तवृंदावरी तो ।
असा देव तू या जगा हेतु होतो ॥ २२ ॥
असे देव तूं सृष्टिपूर्वी अनादी ।
तसा प्रकृतीचा असे तूच आदी ।
प्रकृतिप्रेरकाच्या अतीत असे
तुझे रुप ध्याती जगी तेच मुक्त ॥ २३ ॥
करी नित्य योगी अशी साधना जो ।
तया योगिश्रेष्ठांत श्रेष्ठत्व दे जो ।
गणांच्या पतीला तया एकदन्ता ।
नमू व्रातमुख्यास जो विघ्नहर्ता ॥ २४ ॥
नमूया तया श्रीशिवाच्या सुताला ।
असे मूर्ति जी सौख्यदा ह्या जगाला । 
नमूया तया त्या गणांच्या पतीला । 
सदा विघ्नहर्त्यास लंबोदराला ॥ २५ ॥
फलश्रुती
करी पाठ जो नित्य हे स्तोत्र त्याला ।
सदा ब्रह्मरुपात ठेवा मिळाला । 
तयाला मिळे सर्वदा सौख्यप्राप्ती ।
नुरे अल्पही विघ्नचिंता स्वचित्ती ॥ २६ ॥
तयाला मिळे पंच पापंतुनीया झणी 
मुक्ति स्तोत्रास वाचुनीया ।
सकाळी म्हणोनी निशापातकांना 
करी दूर सायं दिवापातकांना ॥ २७ ॥
करी पाठ सायं तसे जो प्रभाती ।
तयाला नसे अल्पही पापभीती । 
सदा सर्वदा पाठ आथर्वणाचा ।
करी विघ्ननाशास भावार्थ त्याचा ॥ २८ ॥
तयाला मिळे धर्म तैसाच अर्थ ।
मिळोनी मनीचा पुरे काम स्वार्थ । 
मिळे अंती मुक्ती तया पाठकाला ।
नये स्तोत्र देऊ कुमार्गी नराला ॥ २९ ॥      
जयाच्या मनी भाव श्रद्धा नसेल ।
तयाला न द्यावे जगी स्तोत्र, फोल ।
जरी द्रव्यलोभे कुळाला प्रदान ।
करी स्तोत्र तो पातकी हो महान ॥ ३० ॥
सहस्रावरी पाठ याचे करील । 
तरी सत्वरी वांछिता पाविजेल ।
असे स्तोत्र गाऊन देवास स्नान ।
जगी घाली तो होय वक्ता महान ॥ ३१ ॥
चतुर्थी तिथीला निराहार राही ।
तया प्राप्त विद्या जगी नित्य पाही ।
असे सत्य ही उक्ति आथर्वणाची ।
जरी जाणली नष्ट चिंता भवाची ॥ ३२ ॥
असे सत्स्वरुपावरी अभ्र आले ।
स्वरुपी रमे ते तदा दूर झाले ।
कुणाची नसे भीति त्याला भवात ।
सदा नित्य विघ्नेश ध्याई मनात ॥ ३३ ॥
जरी पूजिला देव दुर्वांकुरांनी ।
कुबेरापरी सौख्य त्याला मिळोनी ।
जगामाजी तैसाच स्वर्गी प्रमोद ।
सदा लाजहोमे यशाचा प्रसाद ॥ ३४ ॥
तया प्राप्त होई सदा तीक्ष्ण बुद्धि । 
मनी पूजिता प्राप्त होईल ऋद्धी ।
सहस्त्रावरी मोदका यज्ञि दान ।
तया लाभतो वांछितार्थ प्रसन्न ॥ ३५ ॥
गणेशास होमात अर्पील भक्त ।
समिद्पूर्ण स्वाहा असे जी घृताक्त ।
तरी सर्व लाभेल हे सत्य पाहे ।
द्विजा आठ, स्तोत्रास जो देत आहे ॥ ३६ ॥
जगी मंत्र हा सिद्ध व्हाया जपावे ।
नरे स्तोत्र सूर्यग्रही भक्तिभावे गणेशा 
तुझ्या मूर्तिसान्निध्ययोगे ।
नद्यांच्या तटी ज्यामुळे तेज जागे ॥ ३७ ॥
महाविघ्न आले तरी ते टळेल ।
महादोषही सत्वरी भंगतील ।
महापातकांपासुनी होय मुक्ती । 
तया सर्व विद्या जगी प्राप्त होती ॥ ३८ ॥
असे जाणले सार ज्यांनी मनात । 
तयां मुक्ति लाभे स्वरुपी निवांत ।
असा अर्थ हा सांगते श्रौतविद्या ।
अशी ही अथर्वोक्त ती आद्य विद्या ॥ ३९ ॥
गुरुने तसे शिष्यवृंदे असावे ।
सदा सौमनस्ये स्वकार्यी रमावे ।
नको द्वेष सर्वत्र शांति प्रभाव ।
तयांचा सदाहो मनी नम्र भाव ॥ ४० ॥
करावे गणेशे सदा रक्षणास । 
तयाच्या करी जो अशा या जपास ।
मिळावी तया सौख्यशक्ती अपार ।
असे चिंतुनी अर्पिता पुण्य फार ॥ ४१ ॥
असे मूळ गीर्वाण हे स्तोत्र काम्य ।
तया प्राकृतामाजी वाचून पुण्य ।
गणेशात्मजाने अशी शब्दपूजा । 

असे वाहिली, धन्य तो विघ्नराजा ॥ ४२ ॥
Ganapati Atharvashirsha (Marathi)
गणपति अथर्वशीर्ष (मराठी)Custom Search
Post a Comment