Saturday, January 3, 2009

Shri Vyankatesh Stotra Part 3 of 3आतां करु तुझी पूजा । जगज्जीवना अधोक्षजा ।
आर्ष भावार्थ हा माझा । तुज अर्पण केला असे ॥ ७१ ॥      
करुनि पंचामृतस्नान । शुद्धामृत वरी घालून ।
तुज करुं मंगलस्नान । पुरुषसूक्तें करुनियां ॥ ७२ ॥
वस्त्रें आणि यज्ञोपवित । तुजलागीं करुं प्रीत्यर्थ ।
गंधाक्षता पुष्पें बहुत । तुजलागी समर्पू ॥ ७३ ॥
धूप दीप नैवेद्य । फल तांबूल दक्षिणा शुद्ध ।
वस्त्रें भूषणें गोमेद । पद्मरागादि करुनि ॥ ७४ ॥
भक्तवत्सला गोविंदा । ही पूजा अंगीकारावी परमानंदा ।
नमस्कारुनि पादारविंदा । मग प्रदक्षिणा आरंभिली ॥ ७५ ॥
ऐसा षोडषोपचारे भगवंत । यथाविधी पूजिला हृदयांत । 
मग प्रार्थना आरंभिली बहुत । वर प्रसाद मागावया ॥ ७६ ॥
जयजयाजी श्रुतिशास्त्रआगमा । जयजयाजी गुणातीत परब्रह्मा ।
जयजयाजी हृदयवासिया रामा । जगदुद्धारा जगद्गुरु ॥ ७७ ॥
जयजयाजी पंकजाक्षा । जयजयाजी कमळाधीशा ।
जयजयाजी पूर्णपरेशा । अव्यक्तव्यक्ता सुखमूर्ती ॥ ७८ ॥
जयजयाजी भक्तरक्षका । जयजयाजी वैुकुंठनायका ।
जयजयाजी जगपालका । भक्तांसी सखा तू एक ॥ ७९ ॥
जयजयाजी निरंजना । जयजयाजी परात्परगहना ।
जयजयाजी शून्यातितनिर्गुणा । परिसावी विज्ञापना एक माझी ॥ ८० ॥
मजलागी देई ऐसा वर । जेणें घडेल परोपकार ।
हेंचि मागणें साचार । वारंवार प्रार्थितसें ॥ ८१ ॥
हा ग्रंथ जो पठण करी । त्यासी दुःख नसावें संसारी ।
पठणमात्रें चराचरी । विजयी करी जगाते ॥ ८२ ॥
लग्नार्थियाचे व्हावे लग्न । धनार्थियासी व्हावें धन ।
पुत्रार्थियाचे मनोरथ पूर्ण । पुत्र देऊनि करावे ॥ ८३ ॥
पुत्र विजयी आणि पंडित । शतायुषी भाग्यवंत ।
पितृसेवेसी अत्यंत रत । जयाचें चित्त सर्वकाळ ॥ ८४ ॥
उदार आणि सर्वज्ञ । पुत्र देई भक्तालागून ।
व्याधिष्टाची पीडा हरण । तत्काळ कीजे गोविंदा ॥ ८५ ॥
क्षय अपस्मार कुष्ठादि रोग । ग्रंथपठणें सरावा भोग ।
योगाबह्यासियासी योग । पठणमात्रे साधावा ॥ ८६ ॥
दरिद्री व्हावा भाग्यवंत । शत्रूचा व्हावा निःपात ।
सभा व्हावी वश समस्त । ग्रंथपठणें करुनियां ॥ ८७ ॥
विद्यार्थियासी विद्या व्हावी । युद्धीं शस्त्रें न लागावीं ।
पठणें जगांत कीर्ती व्हावी । साधु साधु म्हणोनियां ॥ ८८ ॥
अंती व्हावे मोक्षसाधन । ऐसें प्रार्थनेसी दीजे मन ।
एवढे मागतों वरदान । कृपानिधे गोविंदा ॥ ८९ ॥
प्रसन्न झाला व्यंकटरमण । देवीदासासी दिधलें वरदान ।
ग्रंथाक्षरी माझें वचन । यथार्थ जाण निश्र्चयेंसीं ॥ ९० ॥
ग्रंथी धरोनि विश्र्वास । पठण करील रात्रंदिवस ।
त्यालागी मी जगदीश । क्षण एक न विसंबे ॥ ९१ ॥
इच्छा धरुनि करील पठण । त्याचें सांगतों मी प्रमाण ।
सर्व कामनेसी साधन । पठण एक मंडळ ॥ ९२ ॥
पुत्रार्थियाने तीन मास । धनार्थियानें एकवीस दिवस ।
कन्यार्थियानें षणमास । ग्रंथ आदरें वाचावा ॥ ९३ ॥
क्षय अपस्मार कुष्ठादि रोग । इत्यादि साधनें प्रयोग ।
त्यासी एक मंडळ सांग । पठणे करुनि कार्यसिद्धी ॥ ९४ ॥
हें वाक्य माझे नेमस्त । ऐसें बोलिला श्रीभगवंत ।
साच न मानी जयाचें चित्त । त्यासी अधःपात सत्य होय ॥ ९५ ॥
विश्र्वास धरील ग्रंथपठणीं । त्यासी कृपा करील चक्रपाणी ।
वर दिधला कृपा करुनी । अनुभवें कळों येईल ॥ ९६ ॥
गजेंद्राचिया आकांतासी । कैसा पावला हृषीकेशी ।
प्रल्हादाचिया भावार्थासी । स्तंभातूनि प्रगटला ॥ ९७ ॥
वज्रासाठी गोविंदा । गोवर्धन परमानंदा ।
उचलोनियां स्वानंदकंदा । सुखी केलें तये वेळीं ॥ ९८ ॥
वत्साचे परी भक्तासी । मोहे पान्हावे धेनु जैसी ।
मातेच्या स्नेहतुलनेसी । त्याचपरी घडलेसे ॥ ९९ ॥
ऐसा तूं माझा दातार । भक्तासी घालिसी कृपेची पाखर ।
हा तयाचा निर्धार । अनाथनाथ नाम तुझें ॥ १०० ॥
श्रीचैतन्यकृपा अलोलिक । तोषोनिया वैकुंठनायक ।
वर दिधला अलोकिक । जेणें सुख सकळांसी ॥ १०१ ॥
हा ग्रंथ लिहिता गोविंद । या वचनीं न धरावा भेद ।
हृदयीं वसे परमानंद । अनुभवसिद्धी सकळांसी ॥ १०२ ॥
या ग्रंथीचा इतिहास । भावें बोलिला विष्णुदास ।
आणिक न लागती सायास । पठणमात्रे कार्यसिद्धी ॥ १०३ ॥
पार्वतीस उपदेशी कैलासनायक । पूर्णानंद प्रेमसुख ।
त्याचा पार न जाणती ब्रह्मादिक । मुनि सुरवर विस्मित ॥ १०४ ॥
प्रत्यक्ष प्रगटेल वनमाळी । त्रैलोक्य भजत त्रिकाळी । 
ध्याती योगी आणि चंद्रमौळी । शेषाद्रिपर्वतीं उभा असे ॥ १०५ ॥
देवीदास विनवी श्रोतयां चतुरां । प्रार्थनाशतक पठण करा ।
जावया मोक्षाचिया मंदिरा । कांही न लागती सायास ॥ १०६ ॥
एकाग्रचित्ते एकांतीं । अनुष्ठान कीजे मध्यरातीं ।
बैसोनिया स्वस्थचित्तीं । प्रत्यक्ष मूर्ति प्रगटेल ॥ १०७ ॥
तेजें देहभावासी नुरे ठाव । अवघा चतुर्भुज देव ।
त्याचे चरणीं ठेवोनियां भाव । वरप्रसाद मागावा ॥ १०८ ॥
॥ इति श्रीदेवीदासविरचितं श्रीव्यंकटेशस्तोत्रं संपूर्णम् ॥ Shri Vyankatesh Stotra (Marathi)
 Shri Vyankatesh Stotra is in Marathi Language. This is written by Devidas. This is very auspicious stotra and many people use to recite this stotra everyday. Many people who recite this stotra with faith and concentration are benefited. They have received blessings from Shri Venkatesha and they have became prosperous, all sorrows and difficulties are vanished from their lives, those who have no offspring,have received offspring. Those who were poor have become rich. Every wish is fulfilled by lord Vyankatesh. Devidas has also assured that whosoever recites this stotra with devotion, faith every day; lord Vyankatesh takes care of such person.
1) Astrology
The 3rd House in our horoscope
Third House: this house shows brothers and sisters, the right ear, courage and ability, mind and mental health, writings, the arms, travel, correspondence, neighbors. Any planet in this house affects the things described above, according to the characteristics of the rashi in which it is placed.

2) Thought for Today

1) In friendship there should be no pretence.

3) Success

The secret of success is constancy in purpose.

Shri Vyankatesh Stotra (Marathi) Part 1 of 2

Shri Vyankatesh Stotra (Marathi) Part 2 of 2


Custom Search

Post a Comment