Friday, April 8, 2016

ShriRam AshtottarShat Namvali श्रीराम-अष्टोत्तरशतनामावलिः


ShriRam AshtottarShat Namvali 
These are the 108 names of God ShriRam in Sanskrit.
श्रीराम-अष्टोत्तरशतनामावलिः
१) ॐ श्रीरामाय नमः        २) ॐ रामभद्राय नमः           ३) ॐ रामचंद्राय नमः 

४) ॐ शाश्र्वताय नमः        ५) ॐ विश्र्वामित्रप्रियाय नमः           ६) ॐ दान्ताय नमः 

७) ॐ शरणत्राणतत्पराय नमः   ८) ॐ बलिप्रमथनाय नमः  ९) ॐ वाग्मिने नमः 

१०) ॐ सत्यवाचे नमः        ११) ॐ सत्यविक्रमाय नमः       १२) ॐ सत्यव्रताय नमः 

१३) ॐ व्रतफलाय नमः        १४) ॐ हनुमदाश्रयाय नमः      १५) ॐ कौसल्येयाय नमः 

१६) ॐ खरध्वंसिने नमः  १७) ॐ विराधवधपंडिताय नमः  १८) ॐ बिभीषणपरित्राये नमः 

१९) ॐ दशग्रीवशिरोहराय नमः  २०) ॐ समतालप्रभेत्रे नमः २१) ॐ हरकोंदंडखंडनाय नमः 

२२) ॐ जामदग्न्महादर्पदलनाय नमः २३) ॐ ताटकान्तकृते नमः २४) ॐ वेदान्तसाराय नमः 

२५) ॐ वेदात्मने नमः        २६) ॐ भववैाद्याय नमः      २७) ॐ भेषजे नमः 

२८) ॐ खरदूषणत्रिशिरघ्ने नमः  २९) ॐ त्रिमूर्तये नमः   ३०) ॐ  त्रिगुणात्मवते नमः 

३१) ॐ त्रिविक्रमाय नमः  ३२) ॐ त्रिलोकात्मने नमः  ३३) ॐ पुण्यचरित्रकीर्तनाय नमः 

३४) ॐ त्रिलोकीरक्षकाय नमः   ३५) ॐ धन्विने नमः ३६) ॐ दण्डकारण्यपावनाय नमः 

३७) ॐ अहल्यापावनाय नमः ३८) ॐ विप्रभक्ताय नमः  ३९) ॐ वरप्रदाय नमः 

४०) ॐ जितेन्द्रियाय नमः  ४१) ॐ जितक्रोधाय नमः      ४२) ॐ जितामित्राय नमः 

४३) ॐ जगग्दुरवे नमः ४४) ॐ ऋक्षवानरसंघातिने नमः ४५) ॐ चित्रकुटसमाश्रिताय नमः 

४६) ॐ जयन्तत्राणवरदाय नमः  ४७) ॐ सुमित्रापुत्रसेविताय नमः ४८) ॐ सर्वदेवाधिदेवाय नमः 

४९) ॐ मृतवानरजीवनाय नमः ५०) ॐ मायामारीचहननाय नमः ५१) ॐ महाभागाय नमः 

५२) ॐ महाधनवे नमः     ५३) ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः   ५४) ॐ सौम्याय नमः 

५५) ॐ ब्रह्मण्याय नमः    ५६) ॐ मुनिसंस्तुयाय नमः      ५७) ॐ महायोगिने नमः

५८) ॐ महोदराय नमः    ५९) ॐ सुग्रीवेप्सितराज्यदाय नमः ६०) ॐ सुर्वपुण्याधिकफलाय नमः 

६१) ॐ स्मृताय नमः        ६२) ॐ सर्वाघनाशनाय नमः  ६३) ॐ आदिदेवाय नमः 

६४) ॐ महादेवाय नमः    ६५) ॐ परमाय नमः           ६६) ॐ पुरुषाय नमः 

६७) ॐ पुण्योदयाय नमः        ६८) ॐ दयाचाराय नमः    ६९) ॐ पुराणाय नमः 

७०) ॐ पुरुषोत्तमाय नमः      ७१) ॐ स्मितवक्त्राय नमः   ७२) ॐ स्मितहासाय नमः 

७३) ॐ मितभाषिणे नमः  ७४) ॐ राजसाय नमः   ७५) ॐ अनन्तगुणगंभीराय नमः 

७६) ॐ धीराय नमः  ७७) ॐ दान्तगुणोत्तराय नमः  ७८) ॐ मायामानुषचारित्राय नमः 

७९) ॐ महादेवाभिपूजिताय नमः  ८०) ॐ सेतुकृते नमः    ८१) ॐ जितवारीशाय नमः 

८२) ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः        ८३) ॐ हरये नमः           ८४) ॐ श्यामाङ्गाय नमः 

८५) ॐ सुंदराय नमः    ८६) ॐ पीतवाससे नमः        ८७) ॐ शार्ङ्गधनुर्धराय नमः

८८) ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः   ८९) ॐ यज्ञाय नमः    ९०) ॐ जरामरणवर्जिताय नमः 

९१) ॐ शिवलिङ्गप्रतिष्ठात्रे नमः  ९२) ॐ सर्वावगुणवर्जिताय नमः ९३) ॐ परमात्मने नमः 

९४) ॐ परब्रह्मणे नमः  ९५) ॐ सच्चिदानंदविग्रहाय नमः   ९६) ॐ परायै ज्योतिषे नमः 

९७) ॐ पराय धाम्ने नमः  ९८) ॐ पराकाशाय नमः  ९९) ॐ परात्पराय नमः 

१००) ॐ परेशाय नमः  १०१) ॐ पारगाय नमः    १०२) ॐ पाराय नमः 

१०३) ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः  १०४) ॐ शिवाय नमः  १०५) ॐ सामकृते नमः 

१०६) ॐ दण्डविदे नमः    १०७) ॐ कोदण्डिने नमः    १०८) ॐ चण्डविक्रमाय नमः


इति श्रीराम-अष्टोत्तरशतनामावलिः संपूर्णा    
ShriRam AshtottarShat Namvali 
श्रीराम-अष्टोत्तरशतनामावलिःCustom Search
Post a Comment