Tuesday, July 15, 2014

ShriRanga Stotra श्रीरंगस्तोत्रम्


ShriRanga Stotra 
ShriRanga Stotra is in Sanskrit. It is a praise of God ShriRahga. It is said in the stotra that any devotee reciting this stotra early in the morning every day all his sins done by him in many earlier births are vanished. There are three important temples of RangaNatha Swami blessing the devotees from Karnataka to Tamilnadu on the bank of river Kaveri. 
श्रीरंगस्तोत्रम् 
श्रीगणेशाय नमः ॥ 
पद्माधिराजे गरुडाधिराजे विरिचराजे सुरराजराजे । 
त्रैलोक्यराजेऽखिलराजराजे श्रीरंगराजे रमतां मनो मे ॥ १ ॥ 
नीलाब्जवर्णे भुजपूर्णकर्णे कर्णांतनेत्रे कमलाकलत्रे । 
श्रीमल्लरंगे जितमल्लरंगे श्रीरंगरंगे रमतां मनो मे ॥ २ ॥ 
लक्ष्मीनिवासे जगतां निवासे हृत्पद्मवासे रविबिंबवासे । 
क्षीराब्धिवासे फणिभोगवासे श्रीरंगवासे रमतां मनो मे ॥ ३ ॥ 
कुबेरलीले जगदेकलीले मंदारमालांकितचारुफाले । 
दैत्यांतकालेऽखिललोकमीले श्रीरंगलीले रमतां मनो मे ॥ ४ ॥ 
अमोघनिद्रे जगदेकनिद्रे विदेहनिद्रे च समुद्रनिद्रे । 
श्रीयोगनिद्रे सुखयोगनिद्रे श्रीरंगनिद्रे रमतां मनो मे ॥ ५ ॥ 
आनंदरुपे निजबोधरुपे ब्रह्मस्वरुपे क्षितिमूर्तिरुपे । 
विचित्ररुपे रमणीयरुपे श्रीरंगरुपे रमतां मनो मे ॥ ६ ॥ 
भक्ताकृतार्थे मुररावणार्थे भक्तासमर्थे जगदेककीर्ते । 
अनेकमूर्ते रमणीयमूर्ते श्रीरंगमूर्ते रमतां मनो मे ॥ ७ ॥ 
कंसप्रमार्थे नरकप्रमाथे दुष्टप्रमाथे जगतां निधाने । 
अनाथनाथे जगदेकनाथे श्रीरंगनाथे रमतां मनो मे ॥ ८ ॥ 
सच्चित्तशायी जगदेकशायी नंदांकशायी कमलांकशायी । 
अंबोधिशायी वटपत्रशायी श्रीरंगशायी रमतां मनो मे ॥ ९ ॥ 
सकलदुरितहारी भूमिभारापहारी दशमुखकुलहारी दैत्यदर्पापहारी । 
सुललितकृतचारी पारिजातापहारी त्रिभुवनभयहारी प्रीयतां श्रीमुरारिः ॥ १० ॥ 
रंगस्तोत्रमिदं पुण्यं प्रातःकाले पठेन्नरः । 
कोटिजन्मार्जितं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ ११ ॥ 
॥ इति श्रीरंगस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

ShriRanga Stotra 
श्रीरंगस्तोत्रम्


Custom Search
Post a Comment