Saturday, April 11, 2015

ParasharaMuniKrut Putrapraptikar Mahalaxmi Stotra पराशरमुनिकृत पुत्रप्राप्तिकर महालक्ष्मी स्तोत्रम्


ParasharaMuniKrut Putrapraptikar Mahalaxmi Stotra 
ParasharaMuniKrut Putrapraptikar Mahalaxmi Stotra is in Sanskrit. It is a praise of Goddess Mahalaxmi done by Parashar Muni.It is specially created for those who don't have a child. It is said that if such couples recites this stotra daily with devotion, faith and concentration their desires are fulfilled by the blessings of Goddess Mahalaxmi. This stotra is from ShreeKarveer Mahatmya.
पराशरमुनिकृत पुत्रप्राप्तिकर महालक्ष्मी स्तोत्रम् 
अनाद्दन्तरुपां त्वां जननी देहिनाम् । 
श्रीविष्णुरुपिणीं वदें महालक्ष्मी परमेश्र्वरीम् ॥ १ ॥
नामजात्यादिरुपेण स्थितां त्वां परमेश्र्वरीम् ।
श्रीविष्णुरुपिणीं वदें महालक्ष्मी परमेश्र्वरीम् ॥ २ ॥
व्यक्ताव्यक्त स्वरुपेण कुत्रनं व्याप्या व्यवस्थिताम् ।
श्रीविष्णुरुपिणीं वदें महालक्ष्मी परमेश्र्वरीम् ॥ ३ ॥
भक्तानंदश्रद्धा पूर्णापूर्ण काम करी पराम् ।
श्रीविष्णुरुपिणीं वदें महालक्ष्मी परमेश्र्वरीम् ॥ ४ ॥
अंतर्याम्यात्मना विश्र्वमापूर्य ह्रदिसंस्थिताम् ।
श्रीविष्णुरुपिणीं वदें महालक्ष्मी परमेश्र्वरीम् ॥ ५ ॥
सर्वदैत्य विनाशार्थ लक्ष्मीरुपां व्यवस्थिताम् ।
श्रीविष्णुरुपिणीं वदें महालक्ष्मी परमेश्र्वरीम् ॥ ६ ॥
भुक्तिमुक्तिंच दातु संस्थिता करवीरके ।
श्रीविष्णुरुपिणीं वदें महालक्ष्मी परमेश्र्वरीम् ॥ ७ ॥
सर्वभयप्रदां देवी सर्वसंशय नाशिनीम् ।
श्रीविष्णुरुपिणीं वदें महालक्ष्मी परमेश्र्वरीम् ॥ ८ ॥
॥ इति श्रीकरवीरमहात्म्ये पराशरकृतं पुत्रप्राप्तिकरं महालक्ष्मीस्तोत्रं संपूर्णम् ॥
मराठी अर्थः
१) अनादी आणि अंनतरुपी हे देवी, तू देहधारण करणार्‍याची माता आहेस. विष्णुरुपी असलेल्या हे महालक्ष्मी तुला माझा नमस्कार. 
२) नाम आणि जाती आदिरुपाने हे परमेश्र्वरी तू स्थित आहेस. विष्णुरुपी असलेल्या हे महालक्ष्मी तुला माझा नमस्कार.
३) व्यक्त आणि अव्यक्त स्वरुपांत तू सर्व व्यापून आहेस. विष्णुरुपी असलेल्या हे महालक्ष्मी तुला माझा नमस्कार.
४) भक्तांच्या श्रद्धेप्रमाणे त्यांना आनंदी करून त्यांचे मनोरथही पूर्ण करतेस. विष्णुरुपी असलेल्या हे महालक्ष्मी तुला माझा नमस्कार.
५) विश्र्व व्यापून आमच्या अंर्तयामी, ह्रदयांत तू स्थित झाली आहेस.
विष्णुरुपी असलेल्या हे महालक्ष्मी तुला माझा नमस्कार.
६) सर्व दैत्यांचा नाश करण्यासाठी लक्ष्मीच्यारुपांत तू स्थित झाली आहेस. विष्णुरुपी असलेल्या हे महालक्ष्मी तुला माझा नमस्कार. 
७) भक्तांना भुक्ती आणि मुक्ती देण्यासा्ठी तू करवीरी स्थित झाली आहेस. विष्णुरुपी असलेल्या हे महालक्ष्मी तुला माझा नमस्कार.
८) हे देवी सर्व भयाचा आणि सर्व संशयाचा नाश तू करतेस. विष्णुरुपी असलेल्या हे महालक्ष्मी तुला माझा नमस्कार.

अशा प्रकारे श्रीकरवीर महात्म्यामधे असलेले हे पराशराने रचिलेले पुत्रप्राप्ती करून देणारे हे महालक्ष्मी स्तोत्र पुरे झाले.
ParasharaMuniKrut Putrapraptikar Mahalaxmi StotraCustom Search
Post a Comment