Friday, July 10, 2015

Shri SatyaNarayan MangalaShasanam श्रीसत्यनारायण मंगळशासनम्


Shri SatyaNarayan MangalaShasanam 
Shri SatyaNarayan MangalShasanam is in Sanskrit. It is a praise of God SatyaNarayan.
श्रीसत्यनारायण मंगळशासनम्
सत्यावतार रुपाय मंगळाभरणांघ्रये ।
पंपातीर निवासाय सत्यदेवाय मंगळं ॥ १ ॥
स्थित मन्नवरग्रामे प्रियसत्य व्रतं प्रभुं ।
स्मरामि वरदातारं सत्यदेवाय मंगळं ॥ २ ॥
द्वारे कनकदुर्गा ते वनदुर्गा गिरिस्थिता ।
रामास्तु व्रतशालायां सत्यदेवाय मंगळं ॥ ३ ॥   
सत्यानारायणायास्तु सेव्यमानाय निर्जरैः ।
कलिकल्मशनाशाय सत्यदेवाय मंगळं ॥ ४ ॥ 
सत्याय सत्यरुपाय सत्यानंद स्वरुपिणे ।
हरिहर स्वरुपाय सत्यदेवाय मंगळं ॥ ५ ॥  
अनंतपद्मनाभाय मांगल्य गुणशालिने ।
सेव्यायानंत लक्ष्म्या च सत्यरुपाय मंगळं ॥ ६ ॥  
पद्मनाभ स्वरुपाय पर्वतो परिवासिने ।
सत्यवत्या समेताय सत्यरुपाय मंगळं ॥ ७ ॥
सत्यव्रत स्वरुपाय व्रताचरण मोदिने ।
नित्यव्रत स्वरुपाय सत्यरुपाय मंगळं ॥ ८ ॥ 
अभीष्टसिद्धिदात्रे च सर्व सद्गुण रुपिणे ।
आश्रीतावन दक्षाय सत्यरुपाय मंगळं ॥ ९ ॥  
श्रीकृष्णशास्त्रीणा बद्धयंत्र मध्येस्थिताय च ।
श्रीकृष्ण वंशपालाय सत्यरुपाय मंगळं ॥ १० ॥ 
॥ इति श्रीसत्यनारायण मंगळाशासनं संपूर्णम् ॥   
Shri SatyaNarayan MangalaShasanam 
श्रीसत्यनारायण मंगळशासनम्


Custom Search
Post a Comment