Monday, July 23, 2018

Kaivalyashtakam कैवल्याष्टकम्


Kaivalyashtakam 
KaiyalyaShtakam is in Sanskrit. In this stotra the importance of utterting God's name is described and we have been asked to utter the name of God.
कैवल्याष्टकम्
मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योपि मङ्गलम् ।
पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम् ॥ १ ॥
१) केवळ हरिचे नांवच मधुरामध्यें अधिक मधुर, मंगलमयांमध्ये अधिक मंगलमय व सर्व पवित्रांमध्यें अधिक पवित्र आहे.
आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत् ।
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं  हरेर्नामैव केवलम् ॥ २ ॥ 
२) ब्रह्मापासून स्तम्बापर्यंत सर्व संसार मायामय आहे. मी पुनः पुनः सांगतो की केवळ हरिचे नावच सत्य आहे.
स गुरुः स पिता चापि सा माता बान्धवोऽपि सः ।
शिक्षयेच्चेत्सदा स्मर्तुं हरेर्नामैव केवलम् ॥ ३ ॥ 
३) जो नेहमी फक्त हरिनामाचे स्मरण करायला शिकवतो तोच गुरु आहे. तोच पिता, माता व बन्धु आहे. 
नि:श्र्वासे न हि विश्र्वासः कदा रुद्धो भविष्यति ।
कीर्तनीयमतो बाल्याद्धरेर्नामैव केवलम् ॥ ४ ॥
४) श्र्वासाचा कांही भरवसा नाहीं कीं तो कधी थांबेल म्हणून लहान असल्यापासूनच हरिनावाचे किर्तन केलें पाहिजे.
हरिः सदा वसेत्तत्र यत्र भगवता जनाः ।
गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामैव केवलम् ॥ ५ ॥ 
५) जेथें भक्तजन भक्तिभावानें केवळ हरिनावाचेच गायन करतात, तेथे सर्वदा भगवान हरि स्वतः उपस्थित असतात.
अहो दुःखं महादुःखं दुःखद् दुःखतरं यतः ।
काचार्थं विस्मृतं रत्नं हरेर्नामैव केवलम् ॥ ६ ॥
६) अहो ! फार दुःख आहे, फार कष्ट आहेत, फार मोठा शोकआहे. कारण काच समजून हरिरुपी नाम या रत्नाचा विसर पडला.  
दीयतां दीयतां कर्णो नीयतां नीयतां वचः ।
गीयतां गीयतां नित्यं हरेर्नामैव केवलम् ॥ ७ ॥
७) केवळ एका हरिनामाचेच कानांनीं नेहमी श्रवण करा, वाणीनें उच्चार करा व त्याचेच गायन करा. 
तृणीकृत्य जगत्सर्वं राजते सकलोपरि ।
चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामैव केवलम् ॥ ८ ॥ 
८) सर्व जगताला गवतासारखे क्षुद्र करुन केवळ हरिनामच सर्वत्र विराजमान आहे.
इति श्रीकैवल्याष्टकं सम्पूर्णम् ॥
Kaivalyashtakam 
कैवल्याष्टकम्


Custom Search

No comments: