Monday, June 9, 2014

Shri Ram Sahasra Namavalihi Part 3/4 श्रीराम सहस्त्रनामावलि भाग ३/४


Shri Ram Sahastra Namavalihi 
Shri Ram Sahastra Namavalihi is from Valmiki Ramayan. In the Aanand Ramayan the great Ram devotee Valmiki Rushi has written these one Thousand Pious Names of God Ram. 
 ५०१) ॐ सामगेयाय नमः ५०२) ॐ प्रियाय नमः ५०३) ॐ अक्रूराय नमः ५०४) ॐ पुण्यकीर्तये नमः ५०५) ॐ सुलोचनाय नमः ५०६) ॐ पुण्याय नमः ५०७) ॐ पुण्याधिकाय नमः ५०८) ॐ पूर्वस्मै नमः ५०९) ॐ पूर्णाय नमः ५१०) ॐ पूरयित्रे नमः ५११) ॐ रवये नमः ५१२) ॐ जटिलाय नमः ५१३) ॐ ॐ कल्मषध्वान्तप्रभञ्जनविभावसवे नमः ५१४) ॐ अव्यक्तलक्षणाय नमः ५१५) ॐ अव्यक्ताय नमः ५१६) ॐ दशास्यद्विपकेसरिणे नमः ५१७) ॐ कलानिधये नमः ५१८) ॐ कलानाथाय नमः ५१९) ॐ कमलानन्दवर्धनाय नमः ५२०) ॐ जयिने नमः ५२१) ॐ जितारये नमः ५२२) ॐ सर्वादये नमः ५२३) ॐ शमनाय नमः ५२४) ॐ भवभञ्जनाय नमः ५२५) ॐ अलंकरिष्णवे नमः ५२६) ॐ अचलाय नमः ५२७) ॐ रोचिष्णवे नमः ५२८) ॐ विक्रमोत्तमाय नमः ५२९) ॐ आशवे नमः ५३०) ॐ शब्दपतये नमः ५३१) ॐ शब्दगोचराय नमः ५३२) ॐ रञ्जनाय नमः ५३३) ॐ रघवे नमः ५३४) ॐ निश्शब्दाय नमः ५३५) ॐ प्रणवाय नमः ५३६) ॐ मालिने नमः ५३७) ॐ स्थूलाय नमः ५३८) ॐ सूक्ष्माय नमः ५३९) ॐ विलक्षणाय नमः ५४०) ॐ आत्मयोनये नमः ५४१) ॐ अयोनये नमः ५४२) ॐ सप्तजिव्हाय नमः ५४३) ॐ सहस्रपदे नमः ५४४) ॐ सनातनतमाय नमः ५४५) ॐ स्त्रग्विणे नमः ५४६) ॐ पेशलाय नमः ५४७) ॐ जविनां वराय नमः ५४८) ॐ शक्तिमते नमः ५४९) ॐ शङ्खभृते नमः ५५०) ॐ नाथाय नमः ५५१) ॐ गदापद्मरथाङ्गभृते नमः ५५२) ॐ निरीहाय नमः ५५३) ॐ निर्विकल्पाय नमः ५५४) ॐ चिद्रूपाय नमः ५५५) ॐ वीतसाध्वसाय नमः ५५६) ॐ शताननाय नमः ५५७) ॐ सहस्त्राक्षाय नमः ५५८) ॐ शतमूर्तये नमः ५५९) ॐ घनप्रभाय नमः ५६०) ॐ हृत्पुण्डरीकशयनाय नमः ५६१) ॐ कठिनाय नमः ५६२) ॐ द्रवाय नमः ५६३) ॐ ऊग्राय नमः ५६४) ॐ ग्रहपतये नमः ५६५) ॐ श्रीमते नमः ५६६) ॐ समर्थाय नमः ५६७) ॐ अनर्थनाशनाय नमः ५६८) ॐ अधर्मशत्रवे नमः ५६९) ॐ रक्षोघ्नाय नमः ५७०) ॐ पुरुहूताय नमः ५७१) ॐ पुरुष्टुताय नमः ५७२) ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः ५७३) ॐ ब्रह्मद्गर्भाय नमः ५७४) ॐ धर्मधेनवे नमः ५७५) ॐ धनागमाय नमः ५७६) ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ५७७) ॐ ज्योतिष्मते नमः ५७८) ॐ सुललाटाय नमः ५७९) ॐ सुविक्रमाय नमः ५८०) ॐ शिवपूजारताय नमः ५८१) ॐ श्रीमते नमः ५८२) ॐ भवानीप्रियकृते नमः ५८३) ॐ वशिने नमः ५८४) ॐ नराय नमः ५८५) ॐ नारायणाय नमः ५८६) ॐ श्यामाय नमः ५८७) ॐ कपर्दिने नमः ५८८) ॐ नीललोहिताय नमः ५८९) ॐ रुद्राय नमः ५९०) ॐ पशुपतये नमः ५९१) ॐ स्थाणवे नमः ५९२) ॐ विश्र्वामित्राय नमः ५९३) ॐ द्विजेश्र्वराय नमः ५९४) ॐ मातामहाय नमः ५९५) ॐ मातरिश्र्वने नमः ५९६) ॐ विरिञ्चाय नमः ५९७) ॐ विष्टरश्रवसे नमः ५९८) ॐ सर्वभूतानामक्षोभ्याय नमः ५९९) ॐ चण्डाय नमः ६००) ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ६०१) ॐ बालखिल्याय नमः ६०२) ॐ महाकल्पाय नमः ६०३) ॐ कल्पवृक्षाय नमः ६०४) ॐ कलाधराय नमः ६०५) ॐ निदाधाय नमः ६०६) ॐ तपनाय नमः ६०७) ॐ अमोघाय नमः ६०८) ॐ श्लक्ष्णाय नमः ६०९) ॐ परबलापहृते नमः ६१०) ॐ कबन्धमथनाय नमः ६११) ॐ दिव्याय नमः ६१२) ॐ कम्बुग्रीवशिवप्रियाय नमः ६१३) ॐ शङ्खाय नमः ६१४) ॐ अनिलाय नमः ६१५) ॐ सुनिष्पन्नाय नमः ६१६) ॐ सुलभाय नमः ६१७) शिशिरात्मकाय नमः ६१८) ॐ असंसृष्टाय नमः ६१९) ॐ अतिथये नमः ६२०) ॐ शूराय नमः ६२१) ॐ प्रमथिने नमः ६२२) ॐ पापनाशकृते नमः ६२३) ॐ वसुश्रवसे नमः ६२४) ॐ कव्यवाहाय नमः ६२५) ॐ प्रतप्ताय नमः ६२६) ॐ विश्र्वभोजनाय नमः ६२७) ॐ रामाय नमः ६२८) ॐ नीलोत्पलश्यामाय नमः ६२९) ॐ ज्ञानस्कन्धाय नमः ६३०) ॐ महाद्युतये नमः ६३१) ॐ पवित्रपादाय नमः ६३२) ॐ पापारये नमः ६३३) ॐ मणिपूराय नमः ६३४) ॐ नभोगतये नमः ६३५) ॐ उत्तरणाय नमः ६३६) ॐ दुष्कृतिघ्ने नमः ६३७) ॐ दुर्घर्षाय नमः ६३८) ॐ दुस्सहाय नमः ६३९) ॐ अभयाय नमः ६४०) ॐ अमृतेशाय नमः ६४१) ॐ अमृतवपुषे नमः ६४२) ॐ धर्मिणे नमः ६४३) ॐ धर्माय नमः ६४४) ॐ कृपाकराय नमः ६४५) ॐ भर्गाय नमः ६४६) ॐ विवस्वते नमः ६४७) ॐ आदित्याय नमः ६४८) ॐ योगाचार्याय नमः ६४९) ॐ दिवस्पतये नमः ६५०) ॐ उदारकीर्तये नमः ६५१) ॐ उद्योगिने नमः ६५२) ॐ वाङ्मयाय नमः ६५३) ॐ सदसन्मायाय नमः ६५४) ॐ नक्षत्रमालिने नमः ६५५) ॐ नाकेशाय नमः ६५६) ॐ स्वाधिष्ठानाय नमः ६५७) ॐ षडाश्रयाय नमः ६५८) ॐ चतुर्वर्गफलाय नमः ६५९) ॐ वर्णिने नमः ६६०) ॐ शक्तित्रयफलाय नमः ६६१) ॐ निधये नमः ६६२) ॐ निधानगर्भाय नमः ६६३) ॐ निर्व्याजाय नमः ६६४) ॐ गिरीशाय नमः ६६५) ॐ व्यालमर्दनाय नमः ६६६) ॐ श्रीवल्लभाय नमः ६६७) ॐ शिवारम्भाय नमः ६६८) ॐ शान्तये नमः ६६९) ॐ भद्राय नमः ६७०) ॐ समञ्जसाय नमः ६७१) ॐ भूशयाय नमः ६७२) ॐ भूतिकृते नमः ६७३) ॐ भूत्यै नमः ६७४) ॐ भूषणाय नमः ६७५) ॐ भूतवाहनाय नमः ६७६) ॐ अकायाय नमः ६७७) ॐ भक्तकायस्थाय नमः ६७८) ॐ कालज्ञानिने नमः ६७९) ॐ महावटवे नमः ६८०) ॐ परार्थवृत्तये नमः ६८१) ॐ अचलाय नमः ६८२) ॐ विविक्ताय नमः ६८३) ॐ श्रुतिसागराय नमः ६८४) ॐ स्वभावभद्राय नमः ६८५) ॐ मध्यस्थाय नमः ६८६) ॐ संसारभयनाशनाय नमः ६८७) ॐ वेद्याय नमः ६८८) ॐ वैद्याय नमः ६८९) ॐ वियभ्दोप्त्रे नमः ६९०) ॐ सर्वामरमुनीश्र्वराय नमः ६९१) ॐ सुरेन्द्राय नमः ६९२) ॐ करणाय नमः ६९३) ॐ कर्मणे नमः ६९४) ॐ कर्मकृते नमः ६९५) ॐ कर्मिणे नमः ६९६) ॐ अधोक्षजाय नमः ६९७) ॐ ध्येयाय नमः ६९८) ॐ धुर्याय नमः ६९९) ॐ धराधीशाय नमः ७००) ॐ संकल्पाय नमः ७०१) ॐ शर्वरीपतये नमः ७०२) ॐ परमार्थगुरवे नमः ७०३) ॐ वृद्धाय नमः ७०४) ॐ शुचये नमः ७०५) ॐ आश्रितवत्सलाय नमः ७०६) ॐ विष्णवे नमः ७०७) ॐ जिष्णवे नमः ७०८) ॐ विभवे नमः ७०९) ॐ वन्द्याय नमः ७१०) ॐ यज्ञेशाय नमः ७११) ॐ यज्ञपालकाय नमः ७१२) ॐ प्रभविष्णवे नमः ७१३) ॐ ग्रसिष्णवे नमः ७१४) ॐ लोकात्मने नमः ७१५) ॐ लोकभावनाय नमः ७१६) ॐ केशवाय नमः ७१७) ॐ केशिघ्ने नमः ७१८) ॐ काव्याय नमः ७१९) ॐ कवये नमः ७२०) ॐ कारणकारणाय नमः ७२१) ॐ कालकर्त्रे नमः ७२२) ॐ कालशेषाय नमः ७२३) ॐ वासुदेवाय नमः ७२४) ॐ पुरुष्टुताय नमः ७२५) ॐ आदिकर्त्रे नमः ७२६) ॐ वराहाय नमः ७२७) ॐ माधवाय नमः ७२८) ॐ मधुसूदनाय नमः ७२९) ॐ नारायणाय नमः ७३०) ॐ नराय नमः ७३१) ॐ हंसाय नमः ७३२) ॐ विश्वक्सेनाय नमः ७३३) ॐ जनार्दनाय नमः ७३४) ॐ विश्र्वकर्त्रे नमः ७३५) ॐ महायज्ञाय नमः ७३६) ॐ ज्योतिष्मते नमः ७३७) ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ७३८) ॐ वैकुण्ठाय नमः ७३९) ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ७४०) ॐ कृष्णाय नमः ७४१) ॐ सूर्याय नमः ७४२) ॐ सुरार्चिताय नमः ७४३) ॐ नारसिंहाय नमः ७४४) ॐ महाभीमाय नमः ७४५) ॐ वक्रदंष्ट्राय नमः ७४६) ॐ नखायुधाय नमः ७४७) ॐ आदिदेवाय नमः ७४८) ॐ जगत्कर्त्रे नमः ७४९) ॐ योगीशाय नमः ७५०) ॐ गरुध्वजाय नमः
Shri Ram Sahasra Namavalihi  
 श्रीराम सहस्त्रनामावलि 


Custom Search
Post a Comment