Thursday, June 12, 2014

Shri Ram Sahastra Namavalihi Part 4/4 श्रीराम सहस्त्रनामावलिः भाग ४/४


Shri Ram Sahastra Namavalihi 
Shri Ram Sahastra Namavalihi is from Valmiki Ramayan. In the Aanand Ramayan the great Ram devotee Valmiki Rushi has written these one Thousand Pious Names of God Ram. 
 ७५१) ॐ गोविन्दाय नमः ७५२) ॐ गोपतये नमः ७५३) ॐ गोप्त्रे नमः ७५४) ॐ भूपतये नमः 
७५५) ॐ भुवनेश्र्वराय नमः ७५६) ॐ पद्मनाभाय नमः ७५७) ॐ हृषीकेशाय नमः ७५८) ॐ धात्रे नमः 
७५९) ॐ दामोदराय नमः ७६०) ॐ प्रभवे नमः ७६१) त्रिविक्रमाय नमः ७६२) ॐ त्रिलोकेशाय नमः 
७६३) ॐ ब्रह्मेशाय नमः ७६४) ॐ प्रीतोवर्धनाय नमः ७६५) ॐ वामनाय नमः ७६६) ॐ दुष्टदमनाय नमः 
७६७) ॐ गोविन्दाय नमः ७६८) ॐ गोपवल्लभाय नमः ७६९) ॐ भक्तप्रियाय नमः 
७७०) ॐ अच्युताय नमः ७७१) ॐ सत्याय नमः ७७२) ॐ सत्यकीर्तये नमः ७७३) ॐ धृत्यै नमः 
७७४) ॐ स्मृत्यै नमः ७७५) ॐ कारुण्याय नमः ७७६) ॐ करुणाय नमः ७७७) ॐ व्यासाय नमः ७७८) ॐ पापघ्ने नमः ७७९) ॐ शान्तिवर्धनाय नमः ७८०) ॐ संन्यसिने नमः ७८१) ॐ शास्त्रतत्त्वज्ञाय नमः ७८२) ॐ मन्दराद्रिनिकेताय नमः ७८३) ॐ बदरीनिलयाय नमः ७८४) ॐ शान्ताय नमः ७८५) ॐ तपस्विने नमः ७८६) ॐ वैद्युतप्रभाय नमः ७८७) ॐ भूतावासाय नमः ७८८) ॐ गुहावासाय नमः ७८९) ॐ श्रीनिवासाय नमः ७९०) ॐ श्रियः पतये नमः ७९१) ॐ तपोवासाय नमः ७९२) ॐ मुदावासाय नमः ७९३) ॐ सत्यवासाय नमः ७९४) ॐ सनातनाय नमः ७९५) ॐ पुरुषाय नमः ७९६) ॐ पुष्कराय नमः ७९७) ॐ पुण्याय नमः ७९८) ॐ पुष्कराक्षाय नमः ७९९) ॐ महेश्र्वराय नमः ८००) ॐ पूर्णमूर्तये नमः ८०१) ॐ पुराणज्ञाय नमः ८०२) ॐ पुण्यदाय नमः ८०३) ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ८०४) ॐ शङ्खिने नमः ८०५) ॐ चक्रिणे नमः ८०६) ॐ गदिने नमः ८०७) ॐ शार्ङ्गिणे नमः ८०८) ॐ लाङ्गलिने नमः ८०९) ॐ मुसलिने नमः ८१०) ॐ हलिने नमः ८११) ॐ किरीटिने नमः ८१२) ॐ कुण्डलिने नमः ८१३) ॐ हारिणे नमः ८१४) ॐ मेखलिने नमः ८१५) ॐ कवचिने नमः ८१६) ॐ ध्वजिने नमः ८१७) ॐ योद्घ्ने नमः ८१८) ॐ जेत्रे नमः ८१९) ॐ महावीर्याय नमः ८२०) ॐ शत्रुजिते नमः ८२१) ॐ शत्रुतापनाय नमः ८२२) ॐ शास्त्रे नमः ८२३) ॐ शास्त्रकराय नमः ८२४) ॐ शास्त्राय नमः ८२५) ॐ शङ्कराय नमः ८२६) ॐ शङ्करस्तुताय नमः ८२७) ॐ सारथये नमः ८२८) ॐ सात्त्विकाय नमः ८२९) ॐ स्वामिने नमः ८३०) ॐ सामवेदप्रियाय नमः ८३१) ॐ समाय नमः ८३२) ॐ पवनाय नमः ८३३) ॐ संहताय नमः ८३४) ॐ शक्तये नमः ८३५) ॐ सम्पूर्णाङ्गाय नमः ८३६) ॐ समृद्धिमते नमः ८३७) ॐ स्वर्गदाय नमः ८३८) ॐ कामदाय नमः ८३९) ॐ श्रीदाय नमः ८४०) ॐ कीर्तिदाय नमः ८४१) ॐ अकीर्तिनाशनाय नमः ८४२) ॐ मोक्षदाय नमः ८४३) ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ८४४) ॐ क्षीराब्धिकृतकेतनाय नमः ८४५) ॐ सर्वात्मने नमः ८४६) ॐ सर्वलोकेशाय नमः ८४७) ॐ प्रेरकाय नमः ८४८) ॐ पापनाशनाय नमः ८४९) ॐ सर्वव्यापिने नमः ८५०) ॐ जगन्नाथाय नमः ८५१) ॐ सर्वलोकमहेश्र्वराय नमः ८५२) ॐ सर्गस्थित्यन्तकृते नमः ८५३) ॐ देवाय नमः ८५४) ॐ सर्वलोकसुखावहाय नमः ८५५) ॐ अक्षय्याय नमः ८५६) ॐ शाश्र्वताय नमः ८५७) ॐ अनन्ताय नमः ८५८) ॐ क्षयवृद्धिविवर्जिताय नमः ८५९) ॐ निर्लेपाय नमः ८६०) ॐ निर्गुणाय नमः ८६१) ॐ सूक्ष्माय नमः ८६२) ॐ निर्विकाराय नमः ८६३) ॐ निरञ्जनाय नमः ८६४) ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्ताय नमः ८६५) ॐ सत्तामात्रव्यवस्थिताय नमः ८६६) ॐ अधिकारिणे नमः ८६७) ॐ विभवे नमः ८६८) ॐ नित्याय नमः ८६९) ॐ परमात्मने नमः ८७०) ॐ सनातनाय नमः ८७१) ॐ अचलाय नमः ८७२) ॐ निर्मलाय नमः ८७३) ॐ व्यापिने नमः ८७४) ॐ नित्यतृप्ताय नमः ८७५) ॐ निराश्रयाय नमः ८७६) ॐ श्यामाय नमः ८७७) ॐ यूने नमः ८७८) ॐ लोहिताक्षाय नमः ८७९) ॐ दीप्तास्याय नमः ८८०) ॐ मितभाषणाय नमः ८८१) ॐ आजानुबाहवे नमः ८८२) ॐ सुमुखाय नमः ८८३) ॐ सिंहस्कन्धाय नमः ८८४) ॐ महाभुजाय नमः ८८५) ॐ सत्यवते नमः ८८६) ॐ गुणसम्पन्नाय नमः ८८७) ॐ स्वयंतेजसे नमः ८८८) ॐ सुदीप्तिमते नमः ८८९) ॐ कालात्मने नमः ८९०) ॐ भगवते नमः ८९१) ॐ कालाय नमः ८९२) ॐ कालचक्रप्रवर्तकाय नमः ८९३) ॐ नारायणाय नमः ८९४) ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ८९५) ॐ परमात्मने नमः ८९६) ॐ सनातनाय नमः ८९७) ॐ विश्र्वसृजे नमः ८९८) ॐ विश्र्वगोप्त्रे नमः ८९९) विश्र्वभोक्त्रे नमः ९००) ॐ शाश्र्वताय नमः ९०१) ॐ विश्र्वेश्र्वराय नमः ९०२) ॐ विश्र्वमूर्तये नमः ९०३) ॐ विश्र्वात्मने नमः ९०४) ॐ विश्र्वभावनाय नमः ९०५) ॐ सर्वभूतसुहृदे नमः ९०६) ॐ शान्ताय नमः ९०७) ॐ सर्वभूतानुकम्पनाय नमः ९०८) ॐ सर्वेश्र्वरेश्र्वराय नमः ९०९) ॐ सर्वस्मै नमः ९१०) ॐ श्रीमते नमः ९११) ॐ आश्रितवत्सलाय नमः ९१२) ॐ सर्वगाय नमः ९१३) ॐ सर्वभूतेशाय नमः ९१४) ॐ सर्वभूताशयस्थिताय नमः ९१५) ॐ अभ्यन्तरस्थाय नमः ९१६) ॐ तमसश्छेत्त्रे नमः ९१७) ॐ नारयणाय नमः ९१८) ॐ परस्मै नमः ९१९) ॐ ानादिनिधनाय नमः ९२०) ॐ स्त्रष्ट्रे नमः ९२१) ॐ प्रजापतिपतये नमः ९२२) ॐ हरये नमः ९२३) ॐ नरसिंहाय नमः ९२४) ॐ हृषीकेशाय नमः ९२५) ॐ सर्वात्मने नमः ९२६) ॐ सर्वदृशे नमः ९२७) ॐ वशिने नमः ९२८) ॐ जगतस्तस्थुषाय नमः ९२९) ॐ प्रभवे नमः ९३०) ॐ नेत्रे नमः ९३१) ॐ सनातनाय नमः ९३२) ॐ कर्त्रे नमः ९३३) ॐ धात्रे नमः ९३४) ॐ विध्रात्रे नमः ९३५) ॐ सर्वेषां प्रभवे नमः ९३६) ॐ ईश्र्वराय नमः ९३७) ॐ सहस्त्रमूर्तये नमः ९३८) ॐ विश्र्वात्मने नमः ९३९) ॐ विष्णवे नमः ९४०) ॐ विश्र्वदृशे नमः ९४१) ॐ अव्ययाय नमः ९४२) ॐ पुराणपुरुषाय नमः ९४३) ॐ स्त्रष्ट्रे नमः ९४४) ॐ सहस्त्राक्षाय नमः ९४५) ॐ सहस्त्रपदे नमः ९४६) ॐ तत्त्वाय नमः ९४७) ॐ नारायणाय नमः ९४८) ॐ विष्णवे नमः ९४९) ॐ वासुदेवाय नमः ९५०) ॐ सनातनाय नमः ९५१) ॐ परमात्मने नमः ९५२) ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः ९५३) ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ९५४) ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ९५५) ॐ परस्मै धाम्ने नमः ९५६) ॐ पराकाशाय नमः ९५७) ॐ परात्परस्मै नमः ९५८) ॐ अच्युताय नमः ९५९) ॐ पुरुषाय नमः ९६०) ॐ कृष्णाय नमः ९६१) ॐ शाश्र्वताय नमः ९६२) ॐ शिवाय नमः ९६३) ॐ ईश्र्वराय नमः ९६४) ॐ नित्याय नमः ९६५) ॐ सर्वगताय नमः ९६६) ॐ स्थाणवे नमः ९६७) ॐ उग्राय नमः ९६८) साक्षिणे नमः ९६९) ॐ प्रजापतये नमः ९७०) ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ९७१) ॐ सवित्रे नमः ९७२) ॐ लोककृते नमः ९७३) ॐ लोकभृते नमः ९७४) ॐ विभवे नमः ९७५) ॐ रामाय नमः ९७६) ॐ श्रीमते नमः ९७७) ॐ महाविष्णवे नमः ९७८) ॐ जिष्णवे नमः ९७९) ॐ देवहितावहाय नमः ९८०) ॐ तत्त्वात्मने नमः ९८१) ॐ तारकाय नमः ९८२) ॐ ब्रह्मणे नमः ९८३) ॐ शाश्र्वताय नमः ९८४) ॐ सर्वसिद्धिदाय नमः ९८५) ॐ अकारवाच्याय नमः ९८६) ॐ भगवते नमः ९८७) ॐ श्रिये नमः ९८८) ॐ भूलीलापतये नमः ९८९) ॐ पुंसे नमः ९९०) ॐ सर्वलोकेश्र्वराय नमः ९९१) ॐ श्रीमते नमः ९९२) ॐ सर्वज्ञाय नमः ९९३) ॐ सर्वतोमुखाय नमः ९९४) ॐ स्वामिने नमः ९९५) ॐ सुशीलाय नमः ९९६) ॐ सुलभाय नमः ९९७) ॐ सर्वज्ञाय नमः ९९८) ॐ सर्वशक्तिमते नमः ९९९) ॐ नित्याय नमः १०००) ॐ सम्पूर्णकामाय नमः १००१) ॐ नैसर्गिकसुहृदे नमः १००२) ॐ सुखिने नमः १००३) ॐ कृपापीयूषजलधये नमः १००४) ॐ सर्वदेहिनांशरण्याय नमः १००५) ॐ श्रीमते नमः १००६) ॐ नारायणाय नमः १००७) ॐ स्वामिने नमः १००८) ॐ जगतां पत्ये नमः १००९) ॐ ईश्र्वराय नमः १०१०) ॐ श्रीशाय नमः १०११) ॐ भूतानां शरण्याय नमः १०१२) ॐ संश्रिताभीष्टदायकाय नमः १०१३) ॐ अनन्ताय नमः १०१४) ॐ श्रीपतये नमः १०१५) ॐ रामाय नमः १०१६) ॐ गुणभृते नमः १०१७) ॐ निर्गुणाय नमः १०१८) ॐ महते नमः ॥ इति श्रीआनन्दरामायणे वाल्मीकीये श्रीरामसहस्त्रनामावलिः सम्पूर्णम् ॥

Shri Ram Sahastra Namavalihi 
श्रीराम सहस्त्रनामावलिः


Custom Search
Post a Comment