Wednesday, March 25, 2015

RahuAshtottarShat Namavali राहु अष्टोत्तरशत नामावलिही


RahuAshtottarShat Namavali
RahuAshtottarShat Namavali is in Sannskrit. These are 108 names of Rahu.
राहु अष्टोत्तरशत नामावलिही
१) ॐ राहवे नमः २) ॐ सैंहिकेयाय नमः ३) ॐ विधुन्तुदाय नमः
४) ॐ सुरशत्रवे नमः ५) ॐ तमसे नमः ६) ॐ फणिने नमः 
७) ॐ गार्ग्यनयाय नमः ८) ॐ सुरापिने नमः ९) ॐ नीलजीभूत 

संकाशाय नमः १०) ॐ चतुर्भुजाय नमः ११) ॐ खङ्ग खेटक धारिणे 

नमः १२) ॐ वरदायक हस्ताय नमः १३) ॐ शूलायुधाय नमः १४) ॐ 

मेघवर्णाय नमः १५) ॐ कृष्ण ध्वज पताकावते नमः १६) ॐ 

दक्षिणाशामुख रथाय नमः १७) ॐ तीक्ष्ण दंष्ट्र करालकाय नमः १८) ॐ 

शूर्पाकार संस्थाय नमः १९) ॐ गोमेदाभरण प्रियाय नमः २०) 

माषप्रियाय नमः २१) ॐ कश्यपर्षि नन्दनाय नमः 
२२) ॐ भुजगेश्र्वराय नमः २३) ॐ उल्कापातयित्रे नमः 
२४) ॐ शूलिने नमः २५) ॐ निधिपाय नमः २६) ॐ कृष्णसर्पराजे नमः 
२७) ॐ विषज्वलावृतास्याय अर्धशरीराय नमः २८) ॐ शात्रवप्रदाय 

नमः २९) ॐ रवींदुभीकराय नमः ३०) ॐ छाया स्वरुपिणे नमः 
३१) ॐ कठिनांकाय नमः ३२) ॐ द्विषच्चक्र छेदकाय नमः 
३३) ॐ करालास्याय नमः ३४) ॐ भयंकराय नमः ३५) ॐ क्रूरकर्मणे 

नमः  ३६) ॐ तमोरुपाय नमः ३७) ॐ श्यामात्मने नमः ३८) ॐ 

नीललोहिताय नमः ३९) ॐ किरीटिणे नमः ४०) ॐ नीलवसनाय नमः 

४१) ॐ शनिसमांतवर्त्मगाय नमः ४२) ॐ चांडाल वर्णाय नमः 
४३) ॐ अश्र्वर्क्षभवाय नमः ४४) ॐ मेषभवाय नमः ४५) ॐ शनिवत् 

फलदाय नमः ४६) ॐ शूराय नमः ४७) ॐ अपसव्यगतये नमः 
४८) ॐ उपरागकराय नमः ४९) ॐ सोम सूर्यच्छवि विमर्दकाय नमः 
५०) ॐ नीलपुष्प विहाराय नमः ५१) ॐ ग्रहश्रेष्ठाय नमः ५२) ॐ 

अष्टमग्रहाय नमः ५३) ॐ कबंधमात्रदेहाय नमः ५४) ॐ यातुधान 

कुलोद्भवाय नमः ५५) ॐ गोविंदवर पात्राय नमः ५६) ॐ देवजाति 

प्रविष्टकाय नमः ५७) ॐ क्रूराय नमः ५८) ॐ घोराय नमः ५९) ॐ 

शनेर्मित्राय नमः ६०) ॐ शुक्रमित्राय नमः  ६१) ॐ अगोचराय नमः 
६२) ॐ माने गंगास्नानदात्रेनमः ६३) ॐ स्वगृहे प्रबलाढ्यदाय नमः 
६४) ॐ सद्गृहे अन्यबलधृते नमः ६५) ॐ चतुर्थे मातृनाशकाय नमः 
६६) ॐ चंद्रयुक्ते चंडाल जन्म सूचकाय नमः ६७) ॐ सिंह जन्मने नमः 
६८) ॐ राज्यदात्रे नमः ६९) ॐ महाकायाय नमः ७०) ॐ जन्मकर्त्रे 

नमः ७१) ॐ विधिरिपुवे नमः ७२) ॐ मादक ज्ञानदाय नमः 
७३) ॐ जन्म कन्या राज्य दात्रे नमः ७४) ॐ जन्महानिदाय नमः 
७५) ॐ नवमे पितृहंत्रे नमः ७६) ॐ पंचमे शोकदायकाय नमः 
७७) ॐ द्यूने कलत्र हंत्रे नमः ७८) ॐ सप्तमे कलहप्रदाय नमः 
७९) ॐ षष्ठे वित्तदात्रे नमः ८०) ॐ चतुर्थे वैरदायकाय नमः 
८१) ॐ नवमे पापदात्रे नमः ८२) ॐ दशमे शोकदायकाय नमः 
८३) ॐ आदौ यशः प्रदात्रे नमः ८४) ॐ अंते वैरप्रदायकाय नमः 
८५) ॐ कालात्मने नमः ८६) ॐ गोचराचाराय नमः 
८७) ॐ धने ककुत्प्रदाय नमः ८८) ॐ पंचमे धिशणा शृंगदाय नमः 
८९) ॐ स्वर्भानवे नमः ९०) ॐ बलिने नमः ९१) ॐ महासौख्य 

प्रदायिने नमः ९२) ॐ चंद्र वैरिणे नमः ९३) ॐ शाश्र्वताय नमः 
९४) ॐ सुरशत्रवे नमः ९५) ॐ पापग्रहाय नमः ९६) ॐ शांभवाय नमः 
९७) ॐ पूज्यकाय नमः ९८) ॐ पाटीर पूरणाय नमः 
९९) ॐ पैठीन सकुलोद्भवाय नमः १००) ॐ भक्तरक्षाय नमः 
१०१) ॐ राहुमूर्तये नमः १०२) ॐ सर्वाभीष्ट फलप्रदाय नमः 
१०३) ॐ दीर्घाय नमः १०४) ॐ कृष्णाय नमः १०५) ॐ अतनवे नमः
१०६) ॐ विष्णु नेत्रारये नमः १०७) ॐ देवाय नमः १०८) दानवाय नमः 
॥ इति श्रीराहु अष्टोत्तरशत नामावलि संपूर्णा ॥


RahuAshtottarShat Namavali 
राहु अष्टोत्तरशत नामावलिही


Custom Search
Post a Comment