Monday, March 23, 2015

Shri SuryaStuti (Marathi) श्रीसूर्यस्तुति


Shri SuryaStuti (Marathi) 
Shri SuryaStuti (Marathi) is a very beautiful Surya Stotra in Marathi. Surya is a very good example of a karma yogi. Bhagwan Vishnu has advised him Karma yoga. Since then God Surya is doing his duty of protector of people, generates food for them and present in the sky every morning till evening. It is said in the stotra that he blesses his devotees with everything they want from him. There are no enemies for his devotees. He gives long life and good health to the people. It is a very simple and pious Surya stotra to recite every day in the morning by bowing to God SuryaNarayan.
श्रीसूर्यस्तुति 
जयाच्या रथा एकची चक्र पाही ।
नसे भूमि आकाश आधार काही ।
असे सारथी पांगुळा ज्या रथासी ।
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी ॥ १ ॥
करी पद्म माथां किरीटी झळाळी । 
प्रभा कुडलांची शरीरा निराळी ।
पहा रश्मि ज्याची त्रिलोकासि कैसी ।
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी ॥ २ ॥
सहस्त्रद्वये दोनशें आणि दोन ।
क्रमी योजनें जो निमिषार्धतेन ।
मना कल्पवेनाजयाच्या त्वरेसी ।
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी ॥ ३ ॥
विधिवेद कर्मासि आधारकर्ता  ।
स्वधाकार स्वाहादि सर्वत्र भोक्ता ।
असे अन्नदाता समस्तां जनासी । 
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी ॥ ४ ॥
युगे मंत्र कल्पांत ज्याचेनि होती ।
हरिब्रह्मरुद्रादि ज्या बोलिजेती ।
क्षयाती महाकाळरुप प्रकाशी ।
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी ॥ ५ ॥
शशी तारका गोवुनी जो ग्रहातें ।
त्वरें मेरु वेष्टोनिया पूर्वपंथे ।
भ्रमे जो सदा लोक रक्षावयासी ।
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी ॥ ६ ॥
समस्तां सुरांमाजि तूं जाण चर्या ।
म्हणोनीच तूं श्रेष्ठ तया नाम सूर्या ।
दुजा देव तो दाखवी स्वप्रकाशी ।
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी ॥ ७ ॥
महामोह तो अंधकारासि नाशी ।
प्रभा शुद्ध सत्वाचि अज्ञान नाशी । 
अनाथां कृपा जो करी नित्य ऐसी ।
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी ॥ ८ ॥
कृपा ज्यावरी होय त्या भास्कराची ।
न पाहूं शके शत्रु त्याला विरंची ।
उभ्या राहती सिद्धी होऊनि दासी ।
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी ॥ ९ ॥
फळे चंदनें आणि पुष्पें करोनी ।
पुजावे बरे एकनिष्ठा धरोनीं ।
मनीं इच्छिले पाविजे त्या सुखासी । 
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी ॥ १० ॥
नमस्कार साष्टांग बापा स्वभावें । 
करोनी तया भास्करालागिं घ्यावें ।
दरिद्रें सहस्त्रादि जो क्लेश नाशी ।
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी ॥ ११ ॥
वरी सूर्य आदित्य मित्रादि भानू ।
विवस्वान इत्यादिही पादरेणू ।
सदा वांच्छिती पूज्य ते शंकरासी ।
नमस्कार त्या सूर्यनारायणासी ॥ १२ ॥

॥ इति श्रीसूर्यस्तुति ॥

Shri SuryaStuti (Marathi) 
श्रीसूर्यस्तुति


Custom Search
Post a Comment