Monday, August 8, 2016

Shivasya MantraRajaha शिवस्य मंत्रराज:


Shivasya MantraRajaha 
Shivasya MantraRajaha is in Sanskrit. It is from BrahmaVaivart Purana. It is created by Vasishtha Rushi. It is a God Shiva MantraRaj stotra. It is very pious and if chanted with devotion, faith and concentration every day for a year; then it fulfils all the wishes of the devotee by the blessings of God Shiva.
शिवस्य मंत्रराज:
ॐ नमः शिवाय 
बाणासुर उवाच
वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितम् ।
योगीश्र्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुम् ॥ १ ॥
ज्ञानानन्दं ज्ञानरुपं ज्ञानबीजं सनातनम् ।
तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदाम् ॥ २ ॥
तपोरुपं तपोबीजं तपोधनधनं वरम् ।
वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः ॥ ३ ॥
कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम् ।
आशुतोषं प्रसन्नास्यं करुणामयसागरम् ॥ ४ ॥
हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसंनिभम् ।
ब्रह्मज्योतिःस्वरुपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् ॥ ५ ॥  
विषयाणां विभेदेन विभ्रन्तं बहुरुपकम् ।
जलरुपमग्निरुपमाकाशरुपमीश्र्वरम् ॥ ६ ॥
वायुरुपं चन्द्ररुपं सूर्यरुपं महत्प्रभुम् ।
आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया ॥ ७ ॥
भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रहकातरम् ।
वेदा न शक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम् ॥ ८ ॥  अपरिच्छिन्नमीशानमहो वाङ्मनसोः परम् ।
व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरम् ।
त्रिशूलपट्टिशधरं सस्मितं चन्द्रशेखरम् ॥ ९ ॥
इत्युक्त्वा स्तवराजेन नित्यं बाणः सुसंयतः ।
प्राणमच्छंकरं भक्त्या दुर्वासाश्र्च मुनीश्र्वरः ॥ १० ॥
॥ इति श्रीब्रह्मवैवर्तपुराणे वसिष्ठविरचितं शिवस्य मंत्रराजः संपूर्णा ॥
मराठी अर्थ
जे सर्व देवतांचे सारतत्त्वस्वरुप आणि सर्व देवांचे स्वामी आहेत, ज्यांचा वर्ण निळा व लोहीत आहे, जे योग्यांचे ईश्र्वर, योगाचे बीज आणि योगी जनांच्या गुरुंचेही गुरु आहेत त्या भगवान शंकरांना मी नमस्कार करतो. जे ज्ञानानन्दस्वरुप, ज्ञानरुप, ज्ञानबीज, सनातन देवता, तपस्येचे फल देणारे, तसेच संपूर्ण सम्पदा देणारे आहेत त्या भगवान शंकरांना मी नमस्कार करतो.
जे तपस्वरुप, तपस्येचे बीज, तपोधनाचे श्रेष्ठ धन, वर, वरणीय, वरदायक, तसेच श्रेष्ठ सिद्धगणांकडून स्तविले जाण्यास योग्य, त्या भगवान शंकरांना मी नमस्कार करतो.जे भोग व मोक्षाचे कारण, नरकरुपी समुद्रांतून पार नेणारे, लवकर प्रसन्न होणारे, प्रसन्नमुख तसेच करुणासागर असलेल्या शंकरांना मी नमस्कार करतो.
ज्यांची अंगकांती हिम, चन्दन, कुन्द, चन्द्रमा, कुमुद तसेच पांढरी कमळे यांच्यासारखी उज्वल आहे, जे ब्रह्मज्योतिस्वरुप तसेच भक्तांवर अनुग्रह करण्यासाठी निरनिराळे रुपे धारण करणारे आहेत, जल, अग्नि, आकाश, वायु, चन्द्र आणि सूर्य ज्यांचे स्वरुप आहेत जे ईश्र्वर तसेच महात्म्यांचे प्रभु आहेत आणि लिलया आपले पद देण्याची ज्यांना शक्ति आहे, जे भक्तांचे जीवन आहेत आणि भक्तांवर कृपा करण्यासाठी जे कातर होतात त्या ईश्र्वराला मी नमस्कार करतो.
वेद ज्यांचे वर्णन करण्यास असमर्थ आहेत, जे देश, काल अणि वस्तुनी बांधिल नाहीत, तसेच मन व वाणी यांच्याही पलीकडे आहेत त्या परमेश्र्वराची मी काय स्तुती करु? जे व्याघ्राम्बरधारी व दिगंबर आहेत, बैलावर बसून त्रिशूल व पट्टी धारण करतात, मंद हास्याची शोभा मुखावर विलसून दिसणार्‍या चन्द्रशेखरांना मी नमस्कार करतो. 
असे बोलणारा बाणासुर दररोज संयमाने या स्तवराजाने भगवान शंकरांची स्तुती करत असे आणि भक्तिभावाने शंकरांच्या पायावर मस्तक ठेवित असे. मुनीवर्य दुर्वाससुद्धा तसेच करीत असत. 
अशा रीतीने भगवान शंकरांचा हा ब्रह्मवैवर्तपुराणांतील मंत्रराज पूर्ण झाला.  
English Tranlitaration
Shivasya MantraRajaha
Om namaha Shivaya
Banasur Uvacha
vande suraanaam saaram cha suresham nil lohitam I
yogishwarm yogabeejam yoginaam cha gurorguram II 1 II
dnyaanaandam dnyaanarupam dnyaanabeejam sanaatanam I
tapasaam faladaataaram daataaram sarvsmpadaam II 2 II
taporupam tapobijam tapodhandhanam varam I
varam varenyam varadameedyam siddhaganairvaraihi II 3 II
kaaranam bhuktimukteenaam narakaarnavataaranam I
aashutosham prasannaasyam karunaamayasaagaram II 4 II
himachandanakundedu kumudaambhojasannibham I
brahmajyotihisvarupam cha bhaktanugrahavigraham II 5 II
vishayaanaam vibhedena vibhrantam bahurupakam I
jalarupam agnirupm aakaasharupam ishwaram II 6 II
vaayurupam chandrarupam suryarupam mahatprabhum I
aatmanaha swapadam daatum samartham avaleelayaa II 7 II  
bhaktajeevanameesham cha bhaktaanugrahakaataram I
vedaa na shaktaa yaam stotum kimaham tam prabhum II 8 II
aparichchhinnam ishaanamaho vaagmanasoho param I
vyaaghracharmaambardharam vrushabhastham digambaram I
trishoolapattishadharam sasmitam chandrashekharam II 9 II
ityuktvaa stavaraajen nityam baanaha susamyataha I
praanamachchhamkaram bhaktyaa durvaasaashva muneeshvaraha II 10 II

II iti shri brhma vaivarta puraane vasittha virachitam shivasya mantraraajaha sampoornaa II

Shivasya MantraRajaha 
शिवस्य मंत्रराज:Custom Search

1 comment:

Pammi said...

Dear Sir

Namaste!

very nice stotra recitation.
some one told me that if one chants this for one month all wishes are fulfilled
Shiv Tandav Stotra and this stotra does it fulfill all wishes
sir, please guide me