Sunday, August 28, 2016

ShriSuryaAshtottrShatNam Stotram श्रीसूर्याअष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्


ShriSuryaAshtottrShatNam Stotram 
ShriSuryaAshtottrShatNam Stotram is in Sanskrit. These are 108 pious names of God Surya. These are from Mahabharat. These are told by Dhoumya Rushi to Partha. The devotee who recites these pious names in the morning all his desires are fulfilled by the blessings of God Surya.
श्रीसूर्याअष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् 
श्रीगणेशाय नमः ॥ वैशंपायन उवाच ।
श्रुणुष्वावहितो राजन् शुचिर्भूत्वा समाहितः ।
क्षणं च कुरु राजेंद्र गुह्यं वक्ष्यामि ते हितम् ॥ १ ॥
धौम्येन तु यथा प्रोक्तं पार्थाय सुमहात्मने । 
नाम्नामष्टोत्तरं पुण्यं शतं तच्छृणु भूपते ॥ २ ॥
सूर्योर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्कः सविता रविः ।
गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः ॥ ३ ॥
पृथ्वीव्यापश्च तेजश्च रवं वायुश्च परायणम् ।
सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधोऽङ्गारक एव च ॥ ४ ॥
इन्द्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः शौरिः शनैश्चरः ।
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंदो वैश्रवणो यमः ॥ ५ ॥
वैद्युतो जाठरश्चाग्निः रिंधनस्तेजसांपतिः ।
धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहनः ॥ ६ ॥
कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वामरश्रयः ।
कला काष्ठा मुहूर्तश्च क्षपा यामस्तथा क्षणः ॥ ७ ॥
संवत्सरकरोऽश्वत्थः कालचक्रो विभावसुः ।
पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः ॥ ८ ॥
कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्र्वकर्मा तमोनुदः ।
वरुणः सागरोंऽशश्च जीमूतो जीवनोऽरिहा ॥ ९ ॥
भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः ।
स्त्रष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादिरलोलुपः ॥ १० ॥
अनंतः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः ।
शयो विशालो वरदः सर्वधातुनिषेचिता ॥ ११ ॥
मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः ।
धन्वन्तरिः धूमकेतुः आदिदेवोऽदितेः सुत: ॥ १२ ॥
द्वादशात्मारविन्दाक्षः पिता माता पितामहः ।
स्वर्गद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम् ॥ १३ ॥
देहकर्ता प्रशांतात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः ।
चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेण वपुषान्वितः ॥ १४ ॥
एतद्वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामिततेजसः ।
नान्मामष्टशतं पुण्यं प्रोक्तमेतत् स्वयंभुवा ॥ १५ ॥
सुरगण पितृयक्षसेवितं ह्यसुर निशाचर सिद्ध वंदितम् ।
वरकनक हुताशन प्रभं प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम् ॥ १६ ॥
सूर्योदये यः सुसमाहितः पठेत्स पुत्रदारान् धनसंचयान् ।
लभेत जाति स्मरतां नरः सदा धृतिं च मेधां सविंदते पुमान् ॥ १७ ॥
इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीर्तयेच्छुचि सुमनाः समाहितः ; ।
विमुच्यते शोकदवाग्निसागरात् लभेत कामान्मनसा यथेप्सितम् ॥ १८ ॥
॥ इति महाभारते सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं संपूर्णम् ॥
मराठी अर्थ 
श्रीगणेशाला नमस्कार असो. वैशंपायन म्हणाले- 
हे राजेंद्रा, तू शूचिर्भूत (शुद्ध) होऊन बोलाविल्याप्रमाणे
आला आहेस. तेव्हां तुझ्या हिताचे गुप्त वचन सांगतो. 
धौम्य ऋषींनी पार्थाला जी सूर्याची एकशे आठ पुण्यकारक नावे सांगितली
ती ऐक.
सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, अज, काल, मृत्युर्धाता, प्रभाकर, पृथ्वी, आप, तेज, रव, वायु, परायण, सोम, बृहस्पति,शुक्र, बुध, अंगारक, इन्द्र, विवस्वान्, दीप्तांशु, शुचि, शौरि, शनैश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, वैश्रवण, यम, वैद्युत, जाठर, अग्नि, इंधन, तेजसांपति, धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदांग, वेदवहन, कृत, त्रेता, द्वापार, कलि, सर्वामराश्रय, कला, काष्ठा, मुहूर्त, क्षपा, याम, क्षण, संवत्सरकर, अश्वत्थ, कालचक्र, विभावसु, पुरुष, शाश्वत, योगी, व्यक्ताव्यक्त, सनातन, कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, विश्वकर्मा, तमोनुद, वरुण, सागरांश, जीमूत, जीवनोऽरिहा, भूताश्रय, भूतपतिः, सर्वलोक नमस्कृत, स्त्रष्टा, संवर्तक, वह्नी, सर्वादि, अलोलुप, अनंत, कपिल, भानु, कामद, सर्वतोमुख, शय, विशाल, वरद, सर्वधातु, निषेचक, मन, सुपर्ण, भूतादि, शीघ्रगामी, प्राणधारक, धन्वन्तरी, धूमकेतू, आदिदेव, अदितीसुत, द्वादशात्मा, अरविंदाक्ष, पिता, माता, पितामह, स्वर्गद्वार, प्रजाद्वार, मोक्षद्वार, त्रिविष्टप, देहकर्ता, प्रशांतात्मा, विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्षात्मा व मित्रदेवाचा मित्र.   
स्वतः ब्रह्मदेवाने त्या अफाट तेजस्वी सूर्याची ही एकशेआठ पुण्यकारक नावे सांगितली. ती याप्रमाणे म्हणावीत. 
देव, पितर, यक्ष ज्याची सेवा करीत आहेत, राक्षस, निशाचर, सिद्ध ज्याला वंदन करतात, अग्निप्रमाणे सुवर्णकांति असलेल्या भास्कराला मी (माझे) कल्याण करावे म्हणून नमस्कार करीत आहे. 
सूर्योदयाच्या वेळेला जो याचे पठण करील त्याला मुले, स्त्री व धन लाभेल. तसेच याचे स्मरण केले तर त्या मनुष्याला धृति व मेधा सदैव मिळतील. 
हे सूर्यस्तोत्र शुद्ध व पवित्र होऊन वाचल्याने शोक, दव, अग्नि, सागर यांच्यापासून भयमुक्त होऊन इच्छिलेले प्राप्त होईल. 

अशाप्रकारे महाभारतांतील सूर्याच्या एकशेआठ नावांचे स्तोत्र संपूर्ण झाले.  
ShriSuryaAshtottrShatNam Stotram
श्रीसूर्याअष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् 


Custom Search

No comments: