Wednesday, August 24, 2016

VipraPatniKrutam ShriKrishna Stotram विप्रपत्नीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्


VipraPatniKrutam ShriKrishna Stotram 
VipraPatniKrutam ShriKrishna Stotram is in Sanskrit. It is from ShreeBrhmavaivart Purana, ShriKrishna JanmaKhanda Adhyay 18/36-48.
विप्रपत्नीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्   
विप्रपत्न्य ऊचुः  
त्वं ब्रह्म परमं धाम निरीहो निरहंकृतिः ।
निर्गुणश्र्च निराकारः साकारः सगुणः स्वयम् ॥ १ ॥
साक्षिरुपश्र्च निर्लिप्तः परमात्मा निराकृतिः ।
प्रकृतिः पुरुषस्त्वं च कारणं च तयोः परम् ॥ २ ॥ 
सृष्टिस्थित्यन्तविषये ये च देवास्त्रयः स्मृताः ।
ते त्वदंशाः सर्वबीजा ब्रह्मविष्णुमहेश्र्वराः ॥ ३ ॥
यस्य लोम्नां च विवरे चाखिलं विश्र्वमीश्र्वर ।
महाविराड् महाविष्णुस्त्वं तस्य जनको विभो ॥ ४ ॥
तेजस्त्वं चापि तेजस्वी ज्ञानं ज्ञानी च तत्परः ।
वेदेऽनिर्वचनीयस्त्वं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्र्वरः ॥ ५ ॥
महदादि सृष्टिसूत्रं पञ्चतन्मात्रमेव च ।
बीजं त्वं सर्वशक्तीनां सर्वशक्तिस्वरुपकः ॥ ६ ॥
सर्वशक्तिश्र्वरः सर्वः सर्वशक्त्याश्रयः सदा ।
त्वमनीहः स्वयंज्योतिः सर्वानन्दः सनातनः ॥ ७ ॥
अहोऽप्याकारहीनस्त्वं सर्वविग्रहवानपि ।
सर्वेन्द्रियाणां विषयं जानासि नेन्द्रियी भवान् ॥ ८ ॥
सरस्वती जडीभूता यत्स्तोत्रे यन्निरुपणे ।
जडीभूतो महेशश्र्च शेषो धर्मो विधिः स्वयम् ॥ ९ ॥
पार्वती कमला राधा सावित्री वेदसूरपि ।
वेदश्र्च जडतां याति के वा शक्ता विपश्र्चितः ॥ १० ॥
वयं किं स्तवनं कुर्मः स्त्रियः प्राणेश्र्वरेश्र्वर ।
प्रसन्नो भव नो देव दीनबन्धो कृपां कुरु ॥ ११ ॥
इति पेतुश्र्च ता विप्रपत्न्यस्तच्चरणाम्बुजे ।
अभयं प्रददौ ताभ्यः प्रसन्नवदनेक्षणः ॥ १२ ॥
विप्रपत्नीकृतं स्तोत्रं पूजाकाले च यः पठेत् ।
स गतिं विप्रपत्नीनां लभते नात्र संशयः ॥ १३ ॥
॥ इति श्रीब्रह्मवैवर्ते श्रीकृष्णजन्मखंडे विप्रपत्नीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं संपूर्णम् ॥
मराठी अर्थ
ब्राह्मणस्त्रिया म्हणाल्या
भगवान ! आपण स्वतः परब्रह्म, परमधाम, निरीह, अहंकाररहीत, निर्गुण-निराकार तसेच सगुण-साकार आहात. आपण सर्वसाक्षी,निर्लेप म्हणजेच आकाररहित, परमात्मा आहात. प्रकृति व पुरुष आपणच आहात. तसेच त्या दोन्हीचे परम कारण आहात. सृष्टी निर्मिती, पालन व संहार यासाठी नियुक्त जे ब्रह्मा, विष्णु व महेश या तीन देवता सांगितल्या आहेत, त्या पण आपल्या सर्व बीजमय अंशरुपी आहेत. परमेश्र्वरा ! ज्या रोमकूपामध्ये संपूर्ण विश्र्व आहे ते महाविराट् महाविष्णु यांचे पिता आपणच आहात. 
आपणच तेज व तेजस्वी, ज्ञान व ज्ञानी आहात, व त्यापलीकडे आहात. वेदामध्ये आपण अनिर्वचनीय आहात असे म्हटले आहे. मग आपली स्तुती कोण बरे करु शकेल? सृष्टीचे सूत्रभूत जे तत्व, पाच तन्नमात्रा आहेत त्या आपल्यापासून भन्न नाहीत. आपण सर्व शक्तिंचे बीज व सर्वशक्तिस्वरुप आहात. सर्वशक्तिंचे ईश्र्वर, सर्वरुप, तसेच सर्वशक्तींचे आश्रयस्थान आहात. आपण निरीह, स्वयंप्रकाश, सर्वानन्दमय तसेच सनातन आहात. 
अहो आकारहीन असूनही आपण सर्व आकारांनीयुक्त आहात, सर्व आकार आपलेच आहेत. आपण सर्व इन्द्रियांचे विषय जाणता तरीसुद्धा इंद्रियवान नाही. ज्यांची स्तुती करण्यास सरस्वती दमते, महेश्र्वर, शेषनाग, धर्म व स्वतः विधाता दमतात, पार्वती, लक्ष्मी, राधा तसेच वेदमाता सावित्री आपली स्तुती करता करता मुक झाल्या मग दुसरा कोण विद्वान आपली स्तुती करु शकेल. हे प्राणेश्र्वरा ! तेथेआम्ही स्त्रीया आपली काय स्तुती करु शकणार ? देवा आमच्यावर प्रसन्न व्हा. दिनबंधो ! आमच्यावर कृपा करा.    
असे म्हणून ब्राह्मणस्त्रीया श्रीकृष्णाच्या पदकमलावर पडून राहील्या. तेव्हा श्रीकृष्णांनी त्यांना प्रसन्नमुखाने व डोळ्यांनी अभय दिले. 

जो पूजेच्यावेळी ब्राह्मणस्त्रीयांनी केलेल्या या स्तोत्राचा पाठ करतो त्याला त्या स्त्रीयांना मिळालेली गती म्हणजेच मोक्ष मिळतो. यांत संशय नाही.       
VipraPatniKrutam ShriKrishna Stotram
विप्रपत्नीकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्   


Custom Search
Post a Comment