Wednesday, August 6, 2014

Shanyaha AshtottarShat Namavalihi शन्याः अष्टोत्तरशत नामावलिः


Shanyaha AshtottarShat Namavalihi 
Shanyaha AshtottarShat Namavalihi is in Sanskrit. These are 108 names of Shani.
शन्याः अष्टोत्तरशत नामावलिः 
१) ॐ शनेश्र्चराय नमः, २) ॐ शान्ताय नमः, ३) ॐ सर्वाभीष्ट प्रदायिने नमः, 
४) ॐ शरण्याय नमः, ५) ॐ वागेन्याय नमः, ६) ॐ सर्वेशाय नमः 
७) ॐ सौम्याय नमः ८) ॐ सुरवन्द्याय नमः, ९) ॐ सुरलोकविहारिणे नमः, 
१०) ॐ सुखसोनपविष्टाय नमः ११) ॐ सुन्दराय नमः १२) ॐ घनाय नमः 
१३) ॐ घनरुपाय नमः १४) ॐ घनभरणधारिणे नमः 
१५) ॐ घनसारविलेपाय नमः १६) ॐ खद्योताय नमः 
१७) ॐ मन्दाय नमः १८) मन्दचेष्टाय नमः १९) ॐ महनीयगुणात्मने नमः 
२०) मर्त्यपवनपदाय नमः २१) ॐ महेशाय नमः २२) ॐ धायपु्राय नमः 
२३) शर्वाय नमः २४) ॐ शततुणीरधारिणे नमः 
२५) ॐ चरस्थिर स्वभावाय नमः २६) ॐ अचंचलाय नमः 
२७) ॐ नीलवर्णाय नमः २८) ॐ नित्याय नमः २९) ॐ नीलांजननिभाय नमः 
३०) ॐ नीलाम्बर विभूषिताय नमः ३१) ॐ निश्र्चलाय नमः ३२) ॐ वेद्याय नमः 
३३) ॐ विधिरुपाय नमः ३४) ॐ विरोधधरभूमये नमः 
३५) ॐ भेदस्पद स्वभावय नमः ३६) ॐ वज्रदेहाय नमः ३७) ॐ वैराग्यदाय नमः 
३८) ॐ विराय नमः ३९) ॐ वीतरोगभयाय नमः ४०) ॐ विपत्परंपरेशाय नमः 
४१) ॐ विश्र्ववन्द्याय नमः ४२) ॐ ग्रिध्नवाहाय नमः ४३) ॐ गूढाय नमः 
४४) ॐ कुमार्गाय नमः ४५) ॐ कुरुपिने नमः ४६) ॐ कुत्सिताय नमः 
४७) ॐ गुणाध्याय नमः ४८) ॐ गोचराय नमः 
४९) ॐ अविद्या मूल नाशाय नमः ५०) ॐ विद्या-अविद्या स्वरुपिणे नमः 
५१) ॐ आयुष्य करणाय नमः ५२) ॐ आपद् दुद्धर्त्रे नमः 
५३) ॐ विष्णुभक्ताय नमः ५४) ॐ विशिने नमः 
५५) ॐ विविधगामवेदिने नमः ५६) ॐ विधिस्तुत्याय नमः 
५७) ॐ वन्द्याय नमः ५८) ॐ विरुपाक्षाय नमः 
५९) ॐ वरिष्ठाय नमः ६०) ॐ गरिष्ठाय नमः 
६१) ॐ वज्रांकुशाधराय नमः ६२) ॐ वरद भयहस्ताय नमः 
६३) ॐ वामनाय नमः ६४) ॐ ज्येष्ठ पत्नी समेताय नमः 
६५) ॐ श्रेष्ठाय नमः ६६) ॐ मितभाषिणे नमः 
६७) ॐ कष्टौघनशकर्त्रे नमः ६८) ॐ पुष्टिदाय नमः 
६९) ॐ स्तुत्याय नमः ७०) ॐ स्तोत्रगम्याय नमः 
७१) ॐ भक्तिवश्याय नमः ७२) ॐ भानवे नमः ७३) ॐ भानुपुत्राय नमः 
७४) ॐ भव्याय नमः ७५) ॐ पवनाय नमः 
७६) ॐ धनुर्मन्डलसंस्थाय नमः ७७) ॐ धनदाय नमः 
७८) ॐ धनुश्मते नमः ७९) ॐ तनुप्रकाशदेहाय नमः ८०) तमसाय नमः 
८१) ॐ अशेषजनवन्द्याय नमः ८२) ॐ विशेशफलदायिने नमः 
८३) ॐ वशिकृतजनेशाय नमः ८४) ॐ पशुनाम् पतये नमः 
८५) ॐ खेचराय नमः ८६) ॐ खगेशाय नमः 
८७) ॐ घननीलाम्बराय नमः ८८) ॐ कथिन्यमनसाय नमः 
८९) ॐ आर्यगणस्तुत्याय नमः ९०) ॐ नीलछत्राय नमः 
९१) ॐ नित्याय नमः ९२) ॐ निर्गुणाय नमः ९३) ॐ गुणात्मने नमः 
९४) ॐ निरमयाय नमः ९५) ॐ नन्द्याय नमः 
९६) ॐ वन्दनीयाय नमः ९७) ॐ धीराय नमः 
९८) ॐ दिव्यदेहाय नमः ९९) ॐ दीनार्तिहरणाय नमः 
१००) ॐ दैत्यनाशकराय नमः १०१) ॐ आर्यजनगण्याय नमः 
१०२) ॐ क्रूराय नमः १०३) ॐ क्रूरचेष्टाय नमः 
१०४) ॐ कामक्रोधकाराय नमः १०५) ॐ कलत्र पुत्र शत्रुत्वकरणाय नमः 
१०६) ॐ परिपोशितभक्ताय नमः १०७) ॐ परभीतिहराय नमः 
१०८) ॐ भक्त संघ मनोभीष्ट फलदाय नमः ॥ 
॥ इति शन्याः अष्टोत्तरशत नामावलिः ॥

Shanyaha AshtottarShat Namavalihi 
शन्याः अष्टोत्तरशत नामावलिः


Custom Search
Post a Comment