Thursday, June 30, 2016

Shri Dattatreya Mala Mantra श्री दत्तात्रेय माला-मंत्र


Shri Dattatreya Mala Mantra 
Shri Dattatreya Mala Mantra is in Sanskrit. It is very pious and it fulfils all desires of the devotee and removes all troubles, difficulties from the life of devotee. It is to be recited at 21 times a day continuously for 21 days.
श्री दत्तात्रेय माला-मंत्र
श्रीगणेशाय नमः ।
ध्यानं
काषायवस्त्रं करदण्डधारिणं कमंडलू पद्मकरेन सेखम् ।
चक्रं गदाभूषितं भूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये ॥
श्रीदत्तं खेचरीमुद्रामुद्रितं योगिसदगुरुम् ।
सिद्धासनस्थं ध्यायेऽर्भावरसदकरं हरि ।
इति ध्यानं
वंदे श्रीसद् गुरुं दत्तमाधीशं साक्षिणं शिवं । 
तत्तुष्ट्यै लिख्यते मालामंत्रोऽयं पातु मां हरिः ॥
अथ श्रीदत्तमालामंत्रः प्रारम्भः ।  
पार्वत्त्युवाच 
मालामंत्र मम ब्रुहि प्रियायस्मादहं तंव ।
ईश्र्वर उवाच 
श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि मालामंत्रमनुत्तमम् ।
ॐ अस्य श्री दत्तात्रेय मालामंत्रस्य । सदाशिव ऋषिः ।
अनुष्टुपछंदः । दत्तात्रेयो देवता । द्रां बीजं ।
द्रीं शक्तीः । द्रुं कीलकं । द्रैं कवचं ।
(मम अज्ञान निवृत्तिद्वारा ज्ञान वैराग्य चतुर्विध
पुरुषार्थ सहित अभीष्ठ कामना सिद्धयर्थे) 
श्रीदत्तात्रेयावधूतप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥
मालामंत्र
ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय । स्मरणमात्र संतुष्टाय ।
महाभय निवारणाय । महाज्ञानप्रदाय । 
चिदानंदात्मने बालोन्मत्तपिशाच्चवेषाय ।
महायोगिने अवधूताय । अनसूयानंदवर्धनाय । 
अत्रिपुत्राय । सर्वकामप्रदाय । ॐ भवबंधविमोचनाय ।
आं असाध्यसाधनाय । र्‍हीं सर्वभूतिदाय ।
क्रौं  असाध्यकर्षणाय । ऐं वाक्प्रदाय । 
क्लीं जगत्रयवशीकरणाय । सौः सर्वमनः क्षोभणाय ।
श्रीं महासंपत्प्रदाय । ग्लौं भूमंडलाधिपत्यप्रदाय ।
द्रां चिरंजीविनेवषड् वशीकुरु वशीकुरु ।
वौषडाकर्षयाकर्षय । हुं विद्वेषय विद्वेषय ।
फट् उच्चाटयोच्चाटय । ठः ठः स्तंभय स्तंभय ।
खें खें मारय मारय । नमः सम्पन्नय सम्पन्नय ।
स्वाहा पोषय पोषय । परमंत्र परयंत्र परतंत्राणि छिंधि छिंधि ।
ग्रहान्निवारय निवारय । व्याधीन् विनाशय विनाशय ।
दुःखं हरहर । दारिद्र्यं विद्रावय विद्रावय ।
देहं पोषय पोषय । चित्तं तोषय तोषय ।
सर्व मंत्रस्वरुपाय । सर्व यंत्रस्वरुपाय ।
सर्व तंत्रस्वरुपाय । सर्व पल्लव स्वरुपाय ।
ॐ नमो महासिद्धाय स्वाहा । 
॥ इति श्रीईश्र्वरपार्वतीसंवादे श्रीदत्तमालामंत्र संपूर्णं ॥
प्रार्थना व क्षमायाचना
विधिहीनमहीनं वायत्किंचिदुपपादितम् ।
क्रियामंत्रविहीनंवा तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि ॥ १ ॥
अज्ञानाद्देव देवेश यदस्माभिरनुष्ठितम् ।
कर्मणा मनसा वाचा तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि ॥ २ ॥
यस्य स्मृत्वा च नामोक्त्या तपः पूजाक्रियादिषु ।
न्यूनं संपूर्णतां यातु सद्योवंदे तमच्युतम् ॥ ३ ॥
यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनंच यदभवेत् ।
तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्र्वर ॥ ४ ॥
विसर्ग बिंदू मात्राणी पदपादाक्षराणिच ।
न्यूनं चातिरिक्तानी क्षमस्व परमेश्र्वर ॥ ५ ॥
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्र्वर ।
यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे ॥ ६ ॥
अपराधसहस्त्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया ।
दासोऽयम् इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्र्वर ॥ ७ ॥
मालामंत्र जप अनुष्टान पद्धत
शुभवारी शुभनक्षत्री लवकर स्नान आदिकर्मे आचमन व प्राणायाम करुन संध्या अगर गायत्री मंत्र जमेल तेवढा करुन घरांतील मोठ्या माणसांना नमस्कार करावा.
देवतावन्दन
हातांमध्ये अक्षता घेऊन दोनही हात एकत्र जोडून देवतेकडे दृष्टी लावून एकचित्त व्हावे. खालीलप्रमाणे प्रार्थना करावी.
श्रीमन्महागणपेतये नमः । इष्टदेवताभ्यो नमः । कुलदेवताभ्यो नमः ।
ग्रामदेवताभ्यो नमः । स्थानदेवताभ्यो नमः । वास्तुदेवताभ्यो नमः ।
शचीपुरंदराभ्यां नमः । लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः । उमामहेश्र्वराभ्यां नमः ।
श्रीसरस्वत्यै नमः । मातापितृभ्यां नमः । आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः ।
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः ।
परात्पर गुरुभ्यो नमः । एतत्कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः । अविघ्नमस्तु ।  
संकल्प
नंतर खालील प्रमाणे संकल्प करावा.
संकल्पाचा श्र्लोक:
श्री परमेश्र्वर प्रीत्यर्थं श्री दत्तात्रेय प्रसादेन मम (अमुक) संकट 
निवारणार्थं समस्त मंगल प्रार्प्त्थं शांत्यर्थं, पुष्यष्ट्यर्थं चष्ट्यर्थं 
अद्य प्रभृति एकविशंति दिन पर्यंत प्रत्यहं एकविशाति श्री दत्तमाला
मंत्रस्य यथाज्ञानतः जपमहं करिष्ये ।
आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति पूजनं (स्मरणं) करिष्ये ।
रोज एकवीसवेळा असे एकवीस दिवसपर्यंत अनुष्ठान करावे. (अमुक) 
जेथे लिहीले आहे तेथे आपल्यावरील संकटाचा उच्चार करावा. श्री गणपति पूजन अथवा स्मरण करुन, श्री दत्तात्रेयांच्या फोटोस हार अर्पण करुन व नमस्कार करावा.
करन्यास
ॐ द्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः ( दोन्ही अंगठे व हृदय यांना स्पर्श करणे )
ॐ द्रीं तर्जनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा ( तर्जनी व शीर्ष यांना स्पर्श करणे )
ॐ द्रूं मध्यमाभ्यां नमः शिखायै वषट् ( मध्यमा व शिखा यांना स्पर्श करणे )
ॐ द्रैं अनामिभ्यां नमः कवचाय हुं ( अनामिका व कवच ) 
ॐ द्रौं कनिष्ठाकाभ्यां नमः नेत्रत्रयाय वौषट् ( दोन्ही डोळे व भ्रूमध्ये यांना स्पर्श करणे )
ॐ द्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय फट् ( दोन्ही तळवे व त्यांचा पृष्ठभाग यांना स्पर्श करुन टाळी वाजविणे )
वेदोक्त मंत्राने न्यासः 
ॐ यं वै सू्र्यमिलस्य भौमोऽत्रि ऋषिः , अनुष्टुप् छन्दः ।
श्रीदत्तात्रेयो देवता, श्रीदत्तात्रेयप्रीत्यर्थे न्यासे जपे च विनियोगः ।
मंत्र: 
ॐ यं वै सूर्यस्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः ।
अत्रयस्तमन्वविंदन्नपात्रे अशक्नुवन् ॥
न्यासः 
ॐ यं वै सूर्य --अंगुष्ठाभ्यां नमः --हृदयाय नमः  ( दोन्ही अंगठे व हृदय यांना स्पर्श करणे )
ॐ स्वभानुस्तमसा --तर्जनीभ्यां नमः --शिरसे स्वाहा  ( तर्जनी व शीर्ष यांना स्पर्श करणे )
ॐ अविध्यदासुरः ---मध्यमाभ्यां नमः ---शिखायै वषट् ( मध्यमा व शिखा यांना स्पर्श करणे )
ॐ अत्रस्त ---अनामिकाभ्यां नमः ---कवचाय हुं--( अनामिका व कवच ) 
ॐ अन्वविंदन्महि-- कनिष्ठाकाभ्यां नमः नेत्रत्रयाय वौषट् ( दोन्ही डोळे व भ्रूमध्ये यांना स्पर्श करणे )
ॐ अत्रे अशक्नुवन्-- करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय फट् ( दोन्ही तळवे व त्यांचा पृष्ठभाग यांना स्पर्श करुन टाळी वाजविणे )
यानंतर कलश, शंख, घंटा, दीप यांची पूजा करावी. नंतर विष्णु स्मरण करुन सर्व साहित्यावर पाण्याने प्रोक्षण करुन शुद्धी करुन घ्यावी.
ध्यान 
व्याख्यानमुद्रा करसरसिजे दक्षिणे संदधाने ।
जानु मरुतः करसररुहो दत्तवामोन्नतां सः ।
ध्यानाभ्यासात् सुखपरवशादर्घमामीलिताक्षो ।
दत्तात्रेयोभसित धवल पातु मां कृत्तिवासाः ॥ १ ॥
नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः नमः परेभ्यो परपादुकाभ्यः ।
श्रीगुरु परमगुरु परमेष्ठीगुरु सद् गुरुपादुकाभ्योनमः ॥ २ ॥
मालाकमंडलुरधः करपद्मयुग्मे ।
मध्यस्थ पाणियुगले डमरुत्रिशुले ।
यस्यस्त उर्ध्वकरयोः शुभशंखचक्रे ।
वंदे तमत्रिवरदं भुजषट्कयुक्तं ॥ ३ ॥   
दत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्तानन्ददायक ।
दिगंबरनमुने बाल पिशाच्च ज्ञानसागर ॥ ४ ॥
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्र्वरः ।
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ५ ॥
नंतर कवच पाठ
नंतर मानसपूजा 
ध्यानानंतर मानसपूजा करावी.
ॐ लं पृथिव्यात्मकं श्रीदत्तगुरवे नमः गंधं परिकल्पयामि नमः ।
ॐ हं आकाशात्मकं श्रीदत्तगुरवे नमः पुष्पं परिकल्पयामि नमः ।
ॐ यं वाव्यात्मकं श्रीदत्तगुरवे नमः धूपं परिकल्पयामि नमः ।
ॐ रं अग्न्यात्मकं श्रीदत्तगुरवे नमः दीपं परिकल्पयामि नमः ।
ॐ वं अमृतात्मकं श्रीदत्तगुरवे नमः नैवेद्यं परिकल्पयामि नमः ।
ॐ सं सर्वात्मकं श्रीदत्तगुरवे नमः फलतांबूल दक्षणा मंत्रपुष्पं परिकल्पयामि नमः ।
प्रतिमापूजन
यानंतर श्रीदत्तमूर्ती, पादुका किंवा श्रीदत्तयंत्र यांची षोडशोपचाार/पंचोपचार पूजा करावी.
माला प्रार्थना व मालावंदन
आगच्छ वरदे देवि सावित्रि भव संन्निधौ ।
गृहाण मानसीं पूजां यथार्थपरिभाविताम् ॥ १ ॥
मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वरुपिणि ।
चतुर्वर्गः त्वयिन्यस्ततस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ २ ॥
अविघ्नं कुरु मे देवि गुहृ्णामि दक्षिणेकरे ।
जपकाले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद परमेश्र्वरि ॥ ३ ॥
ॐ र्‍हीं सिद्ध्यै नमः  म्हणून माला वंदन करावे.
नंतर ॐ द्रां दत्तात्रेयाय नमः । या मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा.
यानंतर व्हिडोओतींल मालामंत्र ऐकावा.
नंतर रोजचा २१ वेळेचा जप सुरु करावा. तत्पूर्वी एकआसन दत्तगुरुंसाठी मांडावे. आसनस्थ होण्याची त्यांना विनंति करावी. आसनावर गंध, फूल, अक्षता, तुळसीपत्र व्हावे. आता मालामंत्राचा २१ वेळा जप करावा. 
जप पूर्ण झाल्यावर " ॐ द्रां दत्तात्रेयाय नमः " या मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा. 
' ॐ र्‍हीं सिद्ध्यै नमः " म्हणून  जपाच्या मालेला वंदन करावे. 
त्वं माले सर्व देवानां प्रीतिदाशुभदा भव ।
शिवं कुरुष्व मे भद्रे याशोवीर्यं च सर्वदा ॥ १ ॥
गुह्याति गुह्यगोप्त्रित्वं गृहाणास्मत् कृतंजपम् ।
सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्मयिस्थिरा ॥ २ ॥
नंतर आधी सांगितल्याप्रमाणे मानसपूजा , 
नंतर दत्तात्रेयांची पंचमोपचार/षोडशोपचार पूजा करावी.
उत्तरन्यास
ॐ द्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः हृदयाय नमः ( दोन्ही अंगठे व हृदय यांना स्पर्श करणे )
ॐ द्रीं तर्जनीभ्यां नमः शिरसे स्वाहा ( तर्जनी व शीर्ष यांना स्पर्श करणे )
ॐ द्रूं मध्यमाभ्यां नमः शिखायै वषट् ( मध्यमा व शिखा यांना स्पर्श करणे )
ॐ द्रैं अनामिभ्यां नमः कवचाय हुं ( अनामिका व कवच ) 
ॐ द्रौं कनिष्ठाकाभ्यां नमः नेत्रत्रयाय वौषट् ( दोन्ही डोळे व भ्रूमध्ये यांना स्पर्श करणे )
ॐ द्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अस्त्राय फट् ( दोन्ही तळवे व त्यांचा पृष्ठभाग यांना स्पर्श करुन टाळी वाजविणे )
आता दशदिशांना वंदन करावे.
ॐ प्राच्यै दिशे इंद्राय नमः । ॐ आग्नेयै दिशे अग्नये नमः ।
ॐ दक्षिण दिशे यमाय नमः । ॐ नैर्ऋत्यै दिशे निर्ऋतये नमः ।
ॐ प्रतीच्यै दिशे वरुणाय नमः । ॐ वायव्यै दिशे वायवे नमः ।
ॐ उदिच्यै दिशे सोमाय नमः । ॐ ईशान्यै दिशे ईश्र्वराय नमः ।
ॐ उर्ध्वायै दिशे ब्रह्मणे नमः । ॐ अधरायै दिशे अनंताय नमः । 
यानंतर
प्रार्थना व क्षमायाचना  (व्हिडीओतं आहे.)
विधिहीनमहीनं वायत्किंचिदुपपादितम् ।
क्रियामंत्रविहीनंवा तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि ॥ १ ॥
अज्ञानाद्देव देवेश यदस्माभिरनुष्ठितम् ।
कर्मणा मनसा वाचा तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि ॥ २ ॥
यस्य स्मृत्वा च नामोक्त्या तपः पूजाक्रियादिषु ।
न्यूनं संपूर्णतां यातु सद्योवंदे तमच्युतम् ॥ ३ ॥
यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनंच यदभवेत् ।
तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्र्वर ॥ ४ ॥
विसर्ग बिंदू मात्राणी पदपादाक्षराणिच ।
न्यूनं चातिरिक्तानी क्षमस्व परमेश्र्वर ॥ ५ ॥
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्र्वर ।
यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे ॥ ६ ॥
अपराधसहस्त्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया ।
दासोऽयम् इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्र्वर ॥ ७ ॥   
रोजचा जप पुरा होई पर्यंत बोलु नये अगर आसन सोडू नये. २१ दिवसपर्यंत शुचिता पाळावी. 
रोजची जपसंख्या पूर्ण झाल्यावर 
अनेन कर्मणा भगवान श्री दत्तात्रेय प्रीयंताम म्हणून ताम्हणांत पाणी सोडावे. नंतर श्री दत्तात्रेयांच्या फोटोस नमस्कार करुन उठावे.
ज्यांच्या पत्रिकेंत राहु प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम अगर एकादश स्थानी असेल त्यांनी संकटकाळी वरील अनुष्ठान श्रद्धेने नक्की करावे. संकट दूर होते. 
Shri Dattatreya Mala Mantra 
श्री दत्तात्रेय माला-मंत्र


Custom Search

No comments: