Thursday, July 14, 2016

Shri DattaBavani श्रीदत्तबावनी


Shri DattaBavani 
Shri DattaBavani is in Gujarathi. Rangavadhoot Swami was a great devotee of God Datta This stotra is a beautiful creation of Shri Rangavadhoot Swami. It is in short a Gurucharitra. It is a very pious stotra. Many God Datta devotees recite this stotra every day.
श्रीदत्तबावनी
१ जय योगीश्र्वर दत्तदयाळ ! तुज एक जगमां प्रतिपाळ ॥
२ अत्र्यनसूया करी निमित्त, प्रगट्यो जगकारण निश्र्चित ॥
३ ब्रह्मा हरिहरनो अवतार, शरणागतनो तारण हार ॥
४ अंतर्यामी सत्चित्सुख, बहार सद्गुरु द्विभुज सुमुख ॥
५ झोळी अन्नपूर्णा करमाह्य, शांति कमण्डल कर सोहाय ॥
६ क्यांय चतुर्भूज षड्भुज सार अनंतबाहु तू निर्धार ॥
७ आव्यो शरणे बाळ अजाण; ऊठ दिगंबर चाल्या प्राण ॥
८ सुणी अर्जुन केरो साद, रिझ्यो पूर्वे तू साक्षात ॥
९ दिधी ऋद्धि सिद्धि अपार, अंते मुकित महापद सार ॥
१० कीधोआजे केम विलंब, तुजविण मुजने ना आलंब ॥
११ विष्णुशर्म द्विज तार्यो एम, जम्यो श्राद्धमां देखी प्रेम ॥
१२ जंभदैत्यथी त्रास्या देव, कीधी म्हेर ते त्यां ततखेव ॥
१३ विस्तारी माया दितिसुत इंन्द्र करे हणाव्यो तुर्त ॥
१४ एवी लीला कइं कइं सर्व किधी वर्णवे को ते शर्व ॥
१५ दोड्यो आयु सुतने काम कीधो एने ते निष्काम ॥
१६ बोध्या यदुने परशुराम साध्यदेव प्रल्हाद अकाम ॥
१७ एवी तारी कृपा अगाध ! केम सूणे ना मारो साद ? ॥    
१८ दोड अंत ना देख अनंत ! मा कर अधवच शिशुनो अंत ! ॥
१९ जोई द्विजस्त्री केरो स्नेह, थयो पुत्र तु निःसंदेह ॥
२० स्मर्तृगामी कलितार कृपाळ ! तार्यो धोबी छेक गमार ॥
२१ पेट पीडथी तार्यो विप्र ब्राह्मणशेठ उगार्यो क्षिप्र ॥
२२ करे केम ना मारो व्हार जो आणी गम एकज वार ॥
२३ शुष्क काष्ठने आण्यां पत्र ! थयो केम उदासीन अत्र ? ॥
२४  जर्जर वंध्या केरां स्वप्न, कर्या सफळ तें सुतना कृत्स्न ॥
२५ करी दूर ब्राह्मणनो कोढ, कीधा पूरण एना कोड ॥
२६ वंध्या भेंस दूझवी देव हर्युं दारिद्र्य तें ततखेव ॥
२७ झालर खाईं रिझयो एम, दीधो सुवर्ण घट सप्रेम ॥
२८ ब्राह्मण स्त्रीनो मृत भरथार, कीधो सजीवन ते निर्धार ! ॥
२९ पिशाच पीडा कीधी दूर, विप्रपुत्र ऊठाड्यो शूर ॥
३० हरी विप्र मद अंत्यज हाथ, रक्ष्यो भक्ति त्रिविक्रम तात ! ॥
३१ निमेष मात्रें तंतुक एक प्होंचाड्यो श्री शैले देख ! ॥
३२ एकी साथे आठ स्वरुप धरी देव बहुरुप अरुप ॥
३३ संतोष्या निज भक्त सुजात, आपी परचाओ साक्षात् ॥
३४ यवनराजनी टाळी पीड, जातपातनी तने न चीड ॥
३५ रामकृष्णरुपें तें एम कीधी लीलाओ कंइ तेम ॥
३६ तार्या पथ्यर गणिका व्याध ! पशुपंखीपण तुजने साध ! ॥
३७ अधम ओधारण तारुं नाम गातां सरे न शां शां काम ? ॥
३८ आधि व्याधि उपाधि सर्व ! टळे स्मरणमात्रथी शर्व ॥
३९ मूठ चोट ना लागे जाण, पामे नर स्मरणे निर्वाण ॥
४० डाकण शाकण भेंसासुर, भूत पिशाचो जंद असुर ॥
४१ नासे मूठी दईने तूर्त, दत्त धुन सांभळता मूर्त ॥
४२ करी धुप गाए जे एम दत्तबावनी आ सप्रेम ॥
४३ सुधरे तेना बंने लोक, रहे न तेने क्यांये शोक ! ॥
४४ दासी सिद्धि तेनी थाय, दुःख दारिद्र्य तेनां जाय ॥
४५ बावन गुरुवारे नित नेम, करे पाठ बावन सप्रेम ॥ 
४६ यथावकाशे नित्य नियम तेने कदी न दंडे यम ॥  
४७ अनेक रुपे एज अभंग भजतां नडे न माया रंग ॥
४८ सहस्त्र नामे नामी एक, दत्तदिगंबर असंग छेक ! ॥
४९ वंदु तुजने वारंवार; वेद श्र्वास तारा निर्धार ॥
५० थाके वर्णवतां ज्यां शेष, कोण रांक हुं बहुकृत वेष ॥
५१ अनुभवतृप्तिनो उद्गार, सुणी हंसे ते खाशे मार ॥
५२ तपसी तत्त्वमसि ए देव बोलो जय जय श्रीगुरुदेवपूर ॥ 
Shri DattaBavani 
श्रीदत्तबावनी


Custom Search
Post a Comment