Monday, July 4, 2016

ShriTripurantak Stotram श्रीत्रिपुरान्तकस्तोत्र


ShriTripurantak Stotram 
ShriTripurantak Stotram is in Marathi. On the bank of Tungabhadra River at Hounoor God Shiva temple is there. God Shiva is called as Tripurantakeshwar. This is created by p.p. Vasudevanand Saraswati.
श्रीत्रिपुरान्तकस्तोत्र 
तापत्रयानें अति तापलों शिवा ।
विश्रांति कोठें न मिळे उमाधवा । 
भवाब्धिनावा तव पाद हे हरा ।
तारी मला तूं त्रिपुरान्तकेश्वरा ॥ १ ॥
हा कामरुड्लोभदवाग्नि पेटला ।
तच्छांतिकर्ता मजला न भेटला ।
दयाघना हा निववी महेश्वरा ।
तारी मला तूं त्रिपुरान्तकेश्वरा ॥ २ ॥
देवा अहंता ममता पिसाळल्या ।
त्या शाकिनी डाकिनी अंगिं झोंबल्या ।
हा लोभ वेताळ गिळेल कीं मला ।
तारी मला तूं त्रिपुरान्तकेश्वरा ॥ ३ ॥
नको नको हा भवजाच साच तूं ।
विमुक्तिहेतु वर काढि हात तूं ।
धरुनि माझा सदया उमेश्र्वरा ।
तारी मला तूं त्रिपुरान्तकेश्वरा ॥ ४ ॥
मी पातकी केवळ बुद्धिमंद हा ।
महामति तूंचि उदार पापहा ।
माझ्या शिरीं तूं धरि हात शंकरा ।
तारी मला तूं त्रिपुरान्तकेश्वरा ॥ ५ ॥
॥ इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीवासुदेवानंदसरस्वतीविरचितं श्रीत्रिपुरान्तकेश्वर स्तोत्रं संपूर्णम् ॥
श्रीतुंगभद्रेच्या तीरावरील हावनूरच्या त्रिपुरान्तकेश्वरावर प.पू.श्रीवासुदेवानंदसरस्वतीनी १९१०मध्ये हे स्तोत्र केले आहे. 
ShriTripurantak Stotram 
श्रीत्रिपुरान्तकस्तोत्र 


Custom Search

No comments: