ShriKrishna Stotra Links

1) ShivKrutamShriKrishana Stotram 25/1/2011 Meaning in Marathi & English.

2) GovindaAshtakam  13/11/2012 Meaning in Marathi & English.


3) Madhurashtakam      9/11/2012 Meaning in Marathi & English.

4) Shrikrishna SahassraNam Stotra   25/10/2014

5) Shri Krishna Chalisa   8/8/2014

6) Gopal Kavacham 1/11/2013 Narad PanchaTatre

7) Balikrutam ShriKrishna Stotram 4/11/2013 Brahmavaivart Purana

8) ShriKrishnAshtottar ShatNam Stotram 2/11/2013 Narad Pancharatre Chuturtha Ratre.

9) SantanGopal Stotra  2/10/2013 Marathi Shri Diwakar Anant Ghaisas This Stotra is For Sansati Problem.

10) Indrakrut Shri Krishna Stotram 6/7/2013 Meaning inMarathi Brahmavaivart Purana

11) Shri MuralidharGopalashtakam 29/7/2016 Shri P.P. VasudevanandSaraswati 

12) NarayanKrut ShriKrishna Stotram 17/8/2016 Brahmvaivart Purana Brahma Khanda

13) VipraPatnaiKrutam Shrikrishana Stotram 24/8/2016 Brahmvaivart Purana

14) YogaNidropaDishtam ShriKrishna Kavacham 25/8/2016 Brahmavaivart Purana

 15) Davanal Saharan Stotram 2/1/2013 Brahmavaivart Purana ShriKrishana Janmakhand 

 16) VasudevKrut ShriKrishna Stotra 10/08/2012 BrahmavaivartPurana ShriKrishna Janma Khanda

 17) DroupadiKrut ShriKrishna Stotra 16/10/2016 MahaBharat SabhaParvani 

 18) AshtavakraKrut ShriKrishna Stotra 29/10/2016 Brahmavaivart Purana  

 19) DroupadiKruta ShriKrishna Prarthana 31/10/2016 MhaBharat VanParvani

20) SantanGopal Stotra   11/06/2016    Marathi 

21) Govind Madhav Stotra 10/8/2018 Shri BilvaMangalacharya

No comments: