Vishnu Stotra Links

Vishnu Stotra links
1   1) Shatpadi Stotra Shri Shankaracharya                       8-11-2008           
     2) Shri Vishnu SahastraNam Part 1                            11-08-2008

     3) Shri Vishnu SahastraNam Part 2    
1
     4) Shri Vishnu SahastraNam Part 3
    
     5)    Vishnu Sukta  2-11-2015 Hindi Meaning
  
  
     6)   Vishnu Gayatri     Hindi Meaning
h
_   7) Narayan Sukta 26/7/2015  Script in Devanagiri and English. Meaning in Marathi.


    9) Shri LaxmiNrusinha Prathana  2/5/2015

   10) Kleshaharnamamrut Stotram  1/6/2012 Meaning in Marathi & English


11) Vishnu Shhodashnama Stotram  31/7/2009 Meaning in Marathi & English

1   12) Kaivalyashtakam 14/3/2010 Meaning in Marathi 


1   13) Bhagwan ShriVishnu Vandana  13/11/2012 Meaning in Marathi and English    14) Narayanopanishad  12/08/2014

     
    15) Shri Vishnoho Pratasmaranam  13/01/2011 Meaning in Marathi & English

     
    16) ShriRang Stotram  15/7/2014


17 ) Gajendra Moksha Stotra 5/8/2013 Bhagwat MahaPurana Ashtam Khanda Meaning in Marathi 

 18) ShriLakshmiNarayan Stotram 4/8/2016 P.P.ShriVasudevanand Saraswati
     
     19) Madhusudan Stotram 10/8/2016 Shukadev 
    
      
      20) Shri SatyaNarayAnashtakam 31/8/2016  

      
      21) Shri SudarshanCharka Stotra 29/08/2012 Garud Purana

    
    Post a Comment