Kavacham Links

Kavacham Links

Navagraha Kavachams

1) Shri Surya Kavacham 16-11-2009  Devnagari & English script. Meaning  is in Marathi and English.
  
2) Ketu kavacham   26-10-2009 Meaning is in Marathi and English.


3) Rahu Kavacham 3-10-2009 Script is in Devanagari and English with English and Marathi meaning.

4) Shani Kavacham  15/8/2009 Meaning in Marathi & English


5) Chandrakavacham 24/7/2009 Meaning in Marathi & English

6) Budha Kavacham  8/7/2009  Meaning in English & Marathi

7) Mangal Kavacham   20/01/2009 Meaning in English & Marathi

8) Shukra Kavacham    7/06/2009 Meaning in English & Marathi

9) NavaGraha Kavacham 27/4/2014 Meaning in Marathi.

10) Bruhaspati Kavacham 18/05/2009 Meaning in English & 
Marathi.

11) Surya Kavacha (Marathi) 31/12/2013 

Other Kavachams

1) Shri Shakambhari Kavacham  15-01-2014 S Skandha  Skandha Purana
2) Chandi Kavacham   Hari-Har-Brahma Varaha Purana   

3) Shabari Kavacham     12-11-2015

4) Jaganmangal Kavacham 09-11-2015  Brahma-Narad Samvad  Narad pancha-ratre

5) Kali Kavacham  19-10-2015 English & Devanagiri Script

6) Kali Kavacham   30-09-2011 English & Devnagari Script with meaning in Marathi & English

7) Shri Dattatreya kavacham 10-10-2009  p.p.Vasudevanand 

Saraswati. Meaning is in Marathi and English.


8) Shri Vyankatesh VajraKavacha Stotra 30/4/2015

9) ShriEkadasha Mukha Hanumat Kavacham 30/5/2010 Meaning 

in Marathi

10) Mahalaxmi Kavacha 30/08/2009 Meaning in English & 
Marathi

11) BhuvaneshwariKavacham   27/09/2014 Rudrayamal Devi-Ishwar Samvade.
12) Durg Kavacha  21/03/2011 Brahmavaivart Purana  Meaning in English & Marathi

13) YogeshwariKavacha  14/06/2012 Meaning in English & Marathi

14)  ShriVyankatesh VajraKavacha Stotra 30/4/2015

17) Shri Dattatreya Vajra Kavacham Part 3  of  4 Meaning in Marathi

18) ShriDattatreya Vajra Kavacham Part 4 of 4  Meaning in Marathi

19) PanchMukha Hanumat Kavacham
PanchMukha Hanumat Kavacham is in Sanskrit. It is from Sudarshan Sanhita. It is told God Ram and Goddess Sita.

20) Shri Gayatri Kavacha  27/12/2013

21) Gopal Kavacham 1/11/2013 NaradPanchartre

22) Shri MahaMrutyunjay Kavacham 15/8/2016 

23) YognidropaDishtam ShriKrishnaKavacham 25/8/2016 BrahmavaivartPurana 

24) HaridraGanesh Kavacham 14/9/2016 


25) Ganesh Kavacham 5/9/2016 

26) Mahalaxmi Kavacham 4/10/2016 Brahmavaivart Purana, 
Ganapati Khanda

27) Lakshmi Kavacham 30/10/2016 BrahmaVaivarat Purana Ganapati Khanda  

28) Tulasi Kavacham BrahmandPurana 

29) Renuka Kavacham  27/07/2017

30) Saraswati Kavacham 31/07/2017 

No comments: