Tuesday, December 24, 2013

Shri SuryaMandalAshtakam श्रीसूर्यमण्डलाष्टक स्तोत्रम्


Shri SuryaMandalAshtakam 

Shri Surya MandalAshtakam is from AdityaHrudaya. It is a praise of God Surya. It is said in the stotra that SuryaMandal vanishes poverty and sorrow. This mandal of God Surya is tri gunatmakam. Satva, Raj and tama are three gunas found in SuryaMandal. God Brahma, God Vishnu and God Shiva’s virtues are in the SuryaMandal. This Mandal is full of True knowledge. It is destroyers of deceases. It vanish all the sins. This mandal is worshiped by Siddhas, yogis and devotees of God Surya. Any devotee recites this stotra daily would go to Surya Loka and all his sins are destroyed by the blessings of God Surya.


श्रीसूर्यमण्डलाष्टक स्तोत्रम् 

नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाश हेतवे । 
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्चि नारायण शंकरात्मने ॥ १ ॥ 
यन्मडलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरुपम् । 
दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥ २ ॥ 
यन्मण्डलं देवगणै: सुपूजितं विप्रैः स्तुत्यं भावमुक्तिकोविदम् । 
तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥ ३ ॥ 
यन्मण्डलं ज्ञानघनं, त्वगम्यं, त्रैलोक्यपूज्यं, त्रिगुणात्मरुपम् । 
समस्ततेजोमयदिव्यरुपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥ ४ ॥ 
 यन्मडलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानाम् । 
यत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥ ५ ॥ 
यन्मडलं व्याधिविनाशदक्षं यदृग्यजु: सामसु सम्प्रगीतम् । 
प्रकाशितं येन च भुर्भुव: स्व: पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥ ६ ॥ 
यन्मडलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसंघाः । 
यद्योगितो योगजुषां च संघाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥ ७ ॥ 
यन्मडलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके । 
यत्कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥ ८ ॥ 
यन्मडलं विश्वसृजां प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भम् । 
यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥ ९ ॥ 
 यन्मडलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं धाम विशुद्ध तत्त्वम् । 
सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥ १० ॥ 
यन्मडलं वेदविदि वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसंघाः । 
यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥ ११ ॥ 
यन्मडलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यम् । 
तत्सर्ववेदं प्रणमामि सूर्य पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् ॥ १२ ॥ 
मण्डलात्मकमिदं पुण्यं यः पठेत् सततं नरः । 
सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते ॥ १३ ॥ 
॥ इति श्रीमदादित्यहृदये मण्डलात्मकं स्तोत्रं संपूर्णम् ॥

श्रीसूर्यमण्डलाष्टक स्तोत्रम् मराठी अर्थः 

१) जो जगताचा एकमात्र प्रकाशक आहे, जो या संसाराच्या उत्पत्ति, स्थिति आणि नाशाचे कारण आहे, त्यावेदत्रयी स्वरुपाला सत्व,तम आणि रज या तीन गुणानुसार ब्रह्मा, विष्णु आणि महेश ही तीन नावे धारण त्या भगवान सूर्यनारायणाला (माझा) नमस्कार असो. 
२) जो प्रकाशित करणारा, विशाल रत्नांप्रमाणे प्रभावान असणारा, तीव्र, अनादिरुप आणि दारिद्र्य-दुःखाचा नाशक आहे, त्या भगवान सूर्याचे मंडल मला पवित्र करो. 
३) ज्याचे मंडल देवगणांकडून चांगल्या प्रकारे पूजिले जाते, ब्राह्मणांपासून ज्याची स्तुती केली जाते आणि भक्तांना जे मुक्ती देणारे आहे, त्या देवाधिदेव सूर्यभगवानाला मी नमस्कार करतो. त्या सूर्यभगवानाचे मंडल मला पवित्र करो. 
४) जो ज्ञानघन, अगम्य, त्रिलोकीपूज्य, त्रिगुणस्वरुप, पूर्णतेजोमय आणि दिव्यरुप आहे, त्या सूर्यभगवानाचे मंडल मला पवित्र करो. 
५) जो सूक्ष्मबुद्धिनेच जाणण्यास योग्य आहे आणि संपूर्ण मानवांच्या धर्माची वृद्धि करणारा आहे तसेच जो सर्वांच्या पापांचा नाश करणारा आहे, त्या सूर्यभगवानाचे मंडल मला पवित्र करो. 
६) जो रोगांचा नाश करतो, जो ऋक्, यजु आणि साम या तीन वेदांमध्ये सम्यकप्रकारे गायिला गेला आहे, तसेच ज्याने भूः, भुवः आणि स्वः या तीन लोकांना प्रकाशित केले आहे त्या सूर्यभगवानाचे मंडल मला पवित्र करो. 
७) वेद जाणणारे लोक ज्याचे वर्णन करतात, चारण आणि सिद्धांचे समुह ज्याचे गायन करतात, योग जाणणारे अणि योगीलोक ज्याचे गुणगान करतात त्या सूर्यभगवानाचे मंडल मला पवित्र करो. 
 ८) जो सर्व जनांना पूजनिय आहे, जो मर्त्यलोक प्रकाशित करतो, तसेच जो काल आणि कल्पाच्या क्षयाचे कारण आहे त्या सूर्यभगवानाचे मंडल मला पवित्र करो. 
९) जो संसारासृष्टि करणार्‍या ब्रह्मदेवाला ज्ञात आहे, जो संसाराची उत्पत्ति, रक्षण आणि प्रलय करण्यास समर्थ आहे, ज्याच्यामध्ये सर्व जग लीन होते, त्या सूर्यभगवानाचे मला पवित्र करो. 
१०) जो सर्वान्तर्यामी विष्णुभगवानाचा आत्मा तसेच विशुद्ध तत्वाचे परमधाम आहे आणि जो सूक्ष्म बुद्धिवाल्यांकडून योगमार्गाने जाणण्यास योग्य आहे त्या सूर्यभगवानाचे मंडल मला पवित्र करो. 
११) वेदांना जाणणारे ज्याचे वर्णन करतात, चारण व सिद्धजन ज्याचे गायन करतात आणि वेदज्ञलोक ज्याचे स्मरण करतात त्या सूर्यभगवानाचे मंडल मला पवित्र करो. 
१२) ज्याच्या मंडलाचे वेदवेत्तांकडून गायिले जाते आणि जो योग्यांकडून योगमार्गाने जाणला जातो त्या वेदस्वरुप सूर्य भगवानाला मी नमस्कार करतो. त्या सूर्यभगवानाचे मंडल मला पवित्र करो. 
१३) जो पुरुष या परम पवित्र मण्डलाष्टक स्तोत्राचा नेहमी पाठ करतो तो सर्व पापांपासून मुक्त होऊन सूर्यलोकामध्ये प्रतिष्ठा मिळवितो. 
अशा रितीने आदित्यहृदया मधिल हे मण्डलाष्टक पूर्ण झाले.
Shri SuryaMandalAshtakam 
श्रीसूर्यमण्डलाष्टक स्तोत्रम्


Custom Search
Post a Comment