Friday, December 23, 2016

ChidambarStutihi चिदम्बरस्तुतिः


ChidambarStutihi 
Chidambarstutihi is in Sanskrit. It is abeautiful creation of Shri Vasudevanand Saraswati. Chidambar Dixit was incarnation of God Shiva. He was from Murugod in AndraPradesh. He performed Samyaga (Yagnya). There are many devotees in Murugod and Andra who worship him daily. In this praise Shri Vasudevanand Saraswati requests him for blessing him and protects him.
चिदम्बरस्तुतिः 
चिदम्बरस्य चिन्ता नो जाड्यं हित्वा व्यदर्शयत् ।
सर्वव्यापकतां तच्च चिन्तनीयं चिदम्बरम् ॥ १ ॥
मराठी अर्थ 
१) श्रीचिदम्बराच्या चिन्तनाने (आमचे) जाड्य अर्थात् अज्ञान किंवा जडत्व पार निघून गेले. चिदम्बरांची सर्वत्र व्यापकता (आम्हाला) कळून आली. असे हे (शिवस्वरुप)  श्रीचिदम्बर सदैव चिन्तनीय अर्थात् संस्मरणीय आहेत.
उदयास्तमया भावा सती चित्स्वप्रभाद्वया ।
अम्बराभा सुखा तच्च चिन्तनीयं चिदम्बरम् ॥ २ ॥
२) चित् ही एक तात्पुरता उदयास्त असलेली अशी अद्वय आणि स्वयंप्रकाश अशी (अपरंपार) शक्ती असून ती आकाशवत् व्यापक व सुखरुप आहे. (या चित् शक्तिस्वरुपाने असलेले तत्वरुप ) असे श्रीचिदम्बर सदैव चिन्तनीय अर्थात् संस्मरणीय आहेत. 
सुखं नित्यं निरुत्कर्ष भूमैव निरुपाधिकम् ।
स्वरुपमेव यत्तच्च चिन्तनीयं चिदम्बरम् ॥ ३ ॥
३) चिदाकाश हे नित्य सुखमय, चढउतार नसलेले, मोठे व्यापक व उपाधिरहित आहे. या चिदाकाशासारखे ज्यांचे स्वरुप आहे ते श्रीचिदम्बर सदैव चिन्तनीय अर्थात् संस्मरणीय आहेत. 
पायादम्बरलिंगं नो यच्चिदम्बरनामकम् ।
शेषशायिप्रभृतिपुंदोषहारिसुरावृतम् ॥ ४ ॥
४)( या क्षेत्रांतील सुप्रसिद्ध असे) अंबरलिंग हे मानवांचे दोष दूर करणार्‍या विष्णुप्रभृती देवांनी वेष्टित असून ते श्रीचिदम्बर या नावाने प्रसिद्ध आहे. ते आमचे पालन करो.         

॥ इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीवासुदेवानंदसरस्वती विरचितं श्रीचिदम्बरस्तुतिः संपूर्णा ॥
ChidambarStutihi
 चिदम्बरस्तुतिः


Custom Search

No comments: