Shiva Stotra Links

1 Shri Shiv Raksha Stotram shri Yadnayavalkya Rushi.    19-12-2008

2 Shri Shiva Panchakshara Stotram Shri Adi Shankaracharya. 6-12-2008.

3 Shri Dwadasha Jyotirlingam stotra                                   26-10-2008          

4) ShivAshtottarShatNam Stotra  13/01/2014 Skandha Purana Sanhyadri Khand. 


7) Shri Ram Kruta Shambu Stuti


9) Shri Shiv Stuti                 Marathi 30-03-2015

10) ShivGayatri  9-10-2015 meaning in Hindi

11) Bilvashtakam 7-11-2009 Meaning is in Marathi and English.

12) Daridra Dukkha Dahan Shiva Stotra 27-11-2009 Vashishta Rushi. Meaning is in Marathi and English.
13) Nitya Pathachya Bechalis Ovya 23/9/2009 Marathi

14) Shiva Manas Pooja 29/1/2010 Adi Shankaracharya.

15) Shri KalBhairavashtakam 9/5/2009  Adi Shankaracharya Meaning in English & Marathi
16) Kalbhairav Stotra 20/6/2012 Meaning in Marathi

17) Shri VishwaNathashtakam 8/8/2009 Meaning in Marathi & English
created by Vyas Rushi 

18) Shiv Tandav Stotram 4/09/2011 Meaning in Marathi & English

19) Shiv Shadakshara Stotram 12/06.2011


20) Anadikalpeshwar Stotram  11/11/2012 Meaning in Marathi & English

21) ShriTripurantak Stotra  4/7/2016  Marathi P.P. Vasudevanand Saraswati 

22) SansarPavanNam Shankar Kavacham 11/7/2016 

23) Shivasya MantraRajaha 8/8/2016 Brahmavaivart Purana

24) Shri MahaMrutyunjay Kavacham 15/8/2016 

25) HimalayaKrutam Shiva Stotram 22/8/2016 Brahmavaivarta Purana ShriKrushana Khanda

26) ShivAshtottar ShatNam Stotram 29/8/2016

27) Rudra Sukta   24/10/2016 Meaning in Marathi

28) Paduka Panchak Stotra 17/12/2016 God Shiva 

No comments: