Dasbodha Dashak 16 to 20

Dashak 1 t0 5

Dashak 6 to 10

Dashak 11 to 15

Dashak 16 to 20 

Dashak 16

Samas 1 Valmiki Stavan Nirupan 30/4/2018 Samarth

Samas 2 Surya Stavan Nirupan 2/5/2018 Samarth

Samas 3 Pruthvi Stavan Nirupan 3/5/2018 Samarth

Samas 4 Aap Nirupan 5/5/2018 Samarth

Samas 5 Agni Nirupan 8/5/2018 Samarth

Samas 6 Vayu Stavan 10/5/2018 Samarth

Samas 7 MahdBhoot Nirupan 13/5/2018 Samarth

Samas 8 AatmaRam Nirupan 15/5/2018 Samartha 

Samas 9 Nana Upasana Nirupan 16/5/2018 Samarth

Samas 10 GunaBhoot Nirupan 18/5/2018

Dashak 17

Samas 1 DevBalatkar Nirupan 20/5/2018 Samarth

Samas 2 ShivShakti Nirupan 22/5/2018 Samarth

Samas 3 Shravan Nirupan 23/5/2018 Samartha

Samas 4 Anuman Nirsan 25/5/2018 Samarth

Samas 5 Ajapa Nirupan 27/5/2018 Samarth

Samas 6 Dehatma Nirupan 29/5/2018 Samarth

Samas 7 JagJivan Nirupan 30/5/2018 Samarth

Samas 8 Tatva Nirsan 1/6/2018 Samarth

Samas 9 Tanuchatushtaya 1/6/2018 Samarth

Samas 10 TonapSiddha Lakshan 3/6/2018 Samarth

Dahak 18

Samas 1 Bahu DevSthana Niupan 4/6/2018 Samarth

Samas 2 Sarvadnya Sanga Nirupan 5/6/2018 Samarth

Samas 3 Nispruha Shikvan 6/6/2018 Samarth

Samas 4 DeheDullbha Nirupan 8/6/2018 Samarth

Samas 5 Karant Pariksha Nirupa 9/6/2018 Samarth

Samas 6 Uttam Purusha Nirupan 9/6/2018 Samarth

Samas 7 JanSwabhav Nirupan 10/6/2018 Samarth

Samas 8 Antar Dev Nirupan 11/6/2018 Samarth

Samas 9 Nidra Nirupan 13/6/2018 Samarth

Samas 10 Shrota Awalakshan 14/6/2018 Sa,arth

Dashak 19

Samas 1    LekhanKriya Nirupan 15/6/2018 Samarth

Samas 2    Vivaran Nirupan 16/6/2018 Samarth

Samas 3    Karant Lakshan   16/6/2018 Samarth 

Samas 4    SadevLakshan Nirupan 17/6/2018 Samarth

Samas 5   Dehe Manya Nirupan 18/6/2018 Samarth

Samas 6 Buddhivad Nirupan 19/6/2018 Samarth

Samas7  Yetna Nirupan 21/6/2018 Samarth

Samas 8 Upadhi Lakshan Nirupan 22/6/2018 Samarth

Samas 9 Rajkaran Nirupan 23/6/2018 Samarth 

Samas 10 Vivek Lakshan Nirupan 24/6/2018 Samarth

Dashak 20

Samas 1 PoornaaPoorna Nirupan 25/6/2018 Samarth

Samas 2 Srushti Trividha Lakshan Nirupan 26/6/2018 Samarth

Samas 3 Sookshma Namabhidhan Nirupan 27/6/2018 Samarth

Samas 4 Aatma Nirupan 28/6/2018 Samarth 

Samas 5 Chatvar Jinas 29/6/2018 Samarth 

Samas 6 Aatma Gun Nirupan 30/6/2018 Samarth

Samas 7 Aatma Nirupan 1/7/2018 Samarth

Samas 8 Dehekshetra Nirupan 2/7/2018 Samarth

Samas 9 Sookshma Nirupan 3/7/2018 Samarth

Samas 10 Vimal Brahma Nirupan 4/7/2018 Samarth Ramdas.

                        इति दासबोधः

No comments: